FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  250 Računarstvo
  1. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Numerička analiza

    (FEMK01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Matematička analiza, Osnove programiranja
    ciljevi predmeta

    Razviti sposobnost razumijevanja koncepata i vještina iz numeričke analize, konkretnije iz područja analize grešaka u kompjuterskoj aritmetici, rješavanja linearnih jednadžbi, polinomne interpolacije i posebno splajnova, metode najmanjih kvadrata, numeričke integracije, rješavanja nelinearnih jednadžbi i rješavanja običnih diferencijalnih jednadžbi, te razviti sposobnost primjene numeričkih metoda kod rješavanja problema koji se javljaju u u prirodnim i tehničkim znanostima.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon završenog predmeta, studenti će biti sposobni:
    1. Provesti analizu numeričkih algoritama i procijeniti stabilnost algoritma unaprijed i unatrag.
    2. Procijeniti trajanje i složenost algoritma.
    3. Objasniti glavne ideje numeričkih metoda.
    4. Izvesti temeljne numeričke metode i demonstrirati svojstva metoda primjerima.
    5. Napisati jednostavne programe za numeričke metode u nekom od viših programskih jezika (Matlab ili Julia).
    6. Pronaći i koristiti programe za numeričke metode na internetu te ispitati i kritički prosuditi njihova svojstva.
    7. Odabrati odgovarajuće numeričke metode i primijeniti vlastite ili tuđe programe kod rješavanje inženjerskih problema.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Analiza pogrešaka: aritmetika računala, pogreška unatrag, pogreška unaprijed.
    Sustavi linearnih jednadžbi. Interpolacija. Splajnovi. Metoda najmanjih kvadrata.
    Nelinearme jednadžbe: bisekcija, Newtonova metoda, teorem o fiksnoj točki.
    Numerička integracija: Peanov teorem o jezgri, Gaussova kvadratura, Rombergov algoritam, Euler-Maclaurin sumaciona formula, adaptivna integracija.
    Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi: jednokoračne i višekoračne metode, Runge-Kutta metode, rješavanje problema rubnih vrijednosti.

    preporučena literatura
    dopunska literatura
    • D. Goldberg, What every computer scientist should know about floating-point arithmetic, http://docs.sun.com/source/806-3568/ncg_goldberg.html

    • D. Kincaid, W. Cheney, Numerical Analysis-Mathematics of Scientific Computing, Brooks/Cole Publishing Company, 2002.

    • G. W. Stewart, Afternotes on Numerical Analysis, SIAM, Philadelphia, 1996. NetLib, www.netlib.org

    jezik poduke
    Hrvatski, u dogovoru sa studentima engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Domaći radovi, kratki testovi, izrada programa, kolokviji, studentske ankete.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva kolokvija. Prvi kolokvij održat će se nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon završetka nastave. Na svakom kolokviju može se ostvariti po 40 bodova, dok se dodatnih 20 bodova ostvaruje aktivnošću na nastavi tijekom cijelog semestra. Uvjet za pozitivnu ocjenu je najmanje 20 bodova iz svakog kolokvija, te ukupno najmanje 50 bodova.

    Po završetku nastave održavaju se dva završna ispita, a u rujnu dva popravna ispita.
    Studenti koji putem kolokvija nisu položili jedan dio gradiva mogu polagati samo taj dio kroz završne ispite. Uvjet za pozitivnu ocjenu je najmanje 20 bodova iz svakog dijela gradiva, te ukupno (s dodatnim bodovima) najmanje 50 bodova. Studenti koji putem kolokvija nisu položili niti jedan dio gradiva, na završnim ispitima polažu cjelokupno gradivo. Na ispitu se može ostvariti 80 bodova. Uvjet za pozitivnu ocjenu je najmanje 40 bodova te ukupno (s dodatnim bodovima) najmanje 50 bodova.

    Studenti koji nisu ispunili uvjet za pozitivnu ocjenu ni nakon završnih ispita, a ostvarili su barem 10 bodova, mogu pristupiti popravnim ispitima. Na popravnom ispitu može se ostvariti 80 bodova. Uvjet za pozitivnu ocjenu je najmanje 40 bodova iz popravnog ispita, te ukupno najmanje 50 bodova.

    Ocjena se formira na sljedeći način:
    85 i više bodova - 5 (izvrstan),
    75 - 84 boda - 4 (vrlo dobar),
    60- 74 boda - 3 (dobar),
    50 - 59 bodova - 2 (dovoljan).

    Kolokviji i ispiti se održavaju u terminima određenim kalendarom ispitnih rokova.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Aritmetika računala i analiza pogreške

    2 sata
    2.

    Stabilni i nestabilni proračuni - uvjetovanost

    2 sata
    3.

    Rješavanje sustava linearnih jednadžbi –Gaussova eliminacija i iterativne metode

    2 sata
    4.

    Izvrednjavanje funkcija – Hornerova shema

    2 sata
    5.

    Aproksimacija funkcija – interpolacijski polinomi

    2 sata
    6.

    Splajnovi

    2 sata
    7.

    Metoda najmanjih kvadrata i minimaks metoda

    2 sata
    8.

    Rješavanje nelinearnih jednadžbi – bisekcija, Newtonova metoda i metoda sekante

    2 sata
    9.

    Teorem o čvrstoj točki i funkcijska iteracija

    2 sata
    10.

    Numerička integracija – trapezna i Simpsonova formula i ocjena pogreške

    2 sata
    11.

    Gaussova kvadratura, Rombergov algoritam i adaptivna integracija

    2 sata
    12.

    Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi – jednokoračne metode

    2 sata
    13.

    Višekoračne metode i Runge-Kutta metode

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Aritmetika računala i analiza pogreške

    2 sata
    2.

    Stabilni i nestabilni proračuni - uvjetovanost

    2 sata
    3.

    Rješavanje sustava linearnih jednadžbi –Gaussova eliminacija i iterativne metode

    2 sata
    4.

    Izvrednjavanje funkcija – Hornerova shema

    2 sata
    5.

    Aproksimacija funkcija – interpolacijski polinomi

    2 sata
    6.

    Splajnovi

    2 sata
    7.

    Metoda najmanjih kvadrata i minimaks metoda

    2 sata
    8.

    Rješavanje nelinearnih jednadžbi – bisekcija, Newtonova metoda i metoda sekante

    2 sata
    9.

    Teorem o čvrstoj točki i funkcijska iteracija

    2 sata
    10.

    Numerička integracija – trapezna i Simpsonova formula i ocjena pogreške

    2 sata
    11.

    Gaussova kvadratura, Rombergov algoritam i adaptivna integracija

    2 sata
    12.

    Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi – jednokoračne metode

    2 sata
    13.

    Višekoračne metode i Runge-Kutta metode

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.