FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  550 Računarstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Osnove elektronike

    (FELP02)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Upoznavanje osnovnih svojstava poluvodičkih materijala i principa rada osnovnih elektroničkih komponenata. Sposobnost analize jednostavnih sklopova pojačala s bipolarnim i unipolarnim tranzistorima u statičkim i dinamičkim uvjetima. Analiza osnovnih sklopova s operacijskim pojačalima.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
    1. navesti osnovna svojstva poluvodičkih materijala,
    2. objasniti princip rada i primjenu osnovnih elektroničkih elemenata,
    3. proračunati osnovne parametre elementarnih pojačala s tranzistorima u dinamičkim uvjetima rada,
    4. objasniti rad osnovnih sklopova s operacijskim pojačalom.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Poluvodički materijali. N tip i P tip poluvodiča. Drift i difuzija u poluvodičima. Poluvodička dioda. Bipolarni tranzistor. Unipolarni tranzistor: JFET, MOSFET. Analogni elektronički sklopovi: osnovni sklopovi s bipolarnim i unipolarnim tranzistorima. Diferencijsko pojačalo. Operacijsko pojačalo. Sklopovi realizirani operacijskim pojačalom. Linearno valno oblikovanje. Tranzistor kao sklopka. Multivibratori.

    preporučena literatura
    • Bovan, S.: Zabilješke s predavanja, e-learning portal, FESB

    • Bovan S.: Upute za laboratorijske vježbe – interna skripta, FESB, Split, 2015.

    • Zulim, I.; Gotovac, S.: Osnovni poluvodički elektronički elementi, Interna skripta, FESB, Split, 1998.

    • Biljanović, P.: Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb, 1989.

    dopunska literatura
    • Slapničar, P.; Gotovac S.: Elektronički sklopovi, FESB – Split, 2000.

    • Zulim, I.: Elektronički sklopovi - zbirka zadataka, FESB-Split

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva međuispita (kolokvija) i završni ispit. Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon završetka semestra. Uvjet za izlazak na drugi kolokvij je minimalno 25 % bodova dobivenih na prvom kolokviju.
    Uvjet za izlazak na ispit je 100% (stopostotna) prisutnost na laboratorijskim vježbama te pozitivno ocijenjen kolokvij iz laboratorijskih vježbi.
    Na završnom ispitu studenti polažu čitavo gradivo. Studenti koji su na međuispitima položili samo dio gradiva preostale dijelove mogu polagati samo na jednom od dva ljetna ispitna roka.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi i 50% bodova na svakom međuispitu. Nastavnik zadržava pravo usmene provjere gradiva riješenog na kolokvijima.

    Ocjena(%)=0,15L + 0,4(M1 + M2) + 0,05N
    L - ocjena iz laboratorijskih vežbi izražena u postocima,
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    N - prisustvo na nastavi izraženo u postocima (predavanja i auditorne vježbe)

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit koji sadrži 15 teoretskih pitanja i 4 zadataka. Da bi ispit bio uspješno položen student treba imati 50% bodova iz teoretskog dijela ispita i riješena 2 zadatka. Nastavnik zadržava pravo usmene provjere gradiva riješenog na pismenom ispitu.

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave (ispitna grupa 23).

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Električna svojstva kristala. Poluvodiči – neprimjesni, n-tip, p-tip.

    2 sata
    2.

    Osnovni zakoni poluvodičke elektronike. Drift i difuzija u poluvodičima.

    2 sata
    3.

    PN spoj u ravnoteži. Propusna i nepropusna polarizacija pn spoja.

    2 sata
    4.

    Shockleyeva jednadžba. Strujno-naponska karakteristika poluvodičke diode.

    2 sata
    5.

    Bipolarni tranzistor: područja rada; parametri.

    2 sata
    6.

    Bipolarni tranzistor: statičke karakteristike; nadomjesni modeli.

    2 sata
    7.

    Unipolarni tranzistor: područja rada, parametri, statičke karakteristike. MOSFET

    2 sata
    8.

    Osnovni pojmovi o pojačalima. Pojačalo s bipolarnim tranzistorom u spoju ZE – analiza statičkih uvjeta.

    2 sata
    9.

    Pojačalo u spoju ZE u dinamičkim uvjetima rada.

    2 sata
    10.

    Pojačalo s unipolarnim tranzistorom u spoju ZS. Frekvencijske karakteristike elektroničkih sklopova.

    2 sata
    11.

    Sklopovi s povratnom vezom. Klase pojačala snage.

    2 sata
    12.

    Operacijsko pojačalo. Sklop za zbrajanje naponskih signala. Derivator. Integrator.

    2 sata
    13.

    Tranzistor kao sklopka. Multivibratori.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Osnovni zakoni poluvodičke elektronike.

    1 sat
    2.

    Drift i difuzija u poluvodičima.

    1 sat
    3.

    PN spoj u ravnoteži. Propusna i nepropusna polarizacija pn spoja.

    1 sat
    4.

    Shockleyeva jednadžba. Strujno-naponska karakteristika poluvodičke diode.

    1 sat
    5.

    Bipolarni tranzistor: područja rada; parametri.

    1 sat
    6.

    Bipolarni tranzistor: statičke karakteristike, proračun struja normalno polariziranog tranzistora (spoj ZB i spoj ZE).

    1 sat
    7.

    Unipolarni tranzistor: područja rada, parametri, statičke karakteristike.

    1 sat
    8.

    Osnovni pojmovi o pojačalima. Pojačalo s bipolarnim tranzistorom u spoju ZE – analiza statičkih uvjeta.

    1 sat
    9.

    Pojačalo u spoju ZE u dinamičkim uvjetima rada.

    1 sat
    10.

    Pojačalo s unipolarnim tranzistorom u spoju ZS.

    1 sat
    11.

    Operacijsko pojačalo.

    1 sat
    12.

    Tranzistor kao sklopka.

    1 sat
    13.

    Multivibratori.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Poluvodička dioda

    2 sata
    2.

    Zener dioda

    2 sata
    3.

    Bipolarni tranzistor

    2 sata
    4.

    Unipolarni tranzistor

    2 sata
    5.

    Pojačalo s bipolarnim tranzistorom u spoju ZE

    2 sata
    6.

    Pojačalo s unipolarnim tranzistorom u spoju ZS

    2 sata
    7.

    Operacijsko pojačalo

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.