FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  550 Računarstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elektrotehnika

    (FENP02)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih načela i zakona elektrotehnike,
    • postavljanje i rješavanje jednostavnih elektrotehničkih sustava,
    • trajno usvajanje i produbljivanje znanja iz područja elektrotehnike.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati temeljne pojave, veličine i zakone elektrotehnike,
    2. primijeniti temeljne zakone elektrotehnike za izračun elektromagnetskih veličina,
    3. primijeniti metode i tehnike primjerene rješavanju linearnih električnih mreža,
    4. matematički formulirati jednostavne električne mreže,
    5. analizirati jednostavne električne mreže
    6. izračunati veličine jednostavnih magnetskih krugova,
    7. izmjeriti osnovne električne veličine (struja, napon, otpor).

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Struktura materije. Elektrostatičko polje, potencijal. Kapacitet, kondenzatori. Magnetsko polje, magnetski tok, elektromagnetska indukcija. Pojam električne struje. Ohmov zakon. Naponski i strujni izvori. Kirchhoffovi zakoni. Snaga i energija istosmjerne struje. Metode rješavanja linearnih mreža. Vremenski promjenljive struje i naponi. Izmjenične veličine. Učinci izmjenične struje. Srednja i efektivna vrijednost. Strujno-naponski odnosi u izmjeničnim krugovima. Snaga i energija izmjenične struje. Fazorski prikaz harmoničkih napona i struja. Primjena simboličkog računa kod rješavanja mreža izmjenične struje. Rezonancija. Prijelazne pojave u jednostavnim krugovima. Svojstva poluvodiča. P-N spoj. Poluvodička dioda. Bipolarni tranzistor. Tiristor.

    preporučena literatura
    • Pinter V., "Osnove elektrotehnike - knjiga prva", Tehnička knjiga, Zagreb Pinter V., "Osnove elektrotehnike - knjiga druga", Tehnička knjiga, Zagreb

    • Felja, I., Koračin, D.: "Zbirka zadataka i riješenih primjera iz osnova elektrotehnike (I i II dio)", Zagreb

    dopunska literatura
    • Jajac, B: Teorijske osnove elektrotehnike, svezak I, Graphis, Zagreb, 1998.

    • Jajac, B: Teorijske osnove elektrotehnike, svezak II, Graphis, Zagreb, 2002.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva kolokvija; prvi kolokvij je nakon 7 tjedana, a drugi nakon 13 tjedana neposredne nastave. Po završetku nastave slijede tri ispitna termina. Na ispitima studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na kolokvijima.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je minimalno 50% bodova na svakom kolokviju, odnosno na prva dva ispita.
    Rezultat ostvaren na kolokvijima i tijekom prva dva ispitna termina utvrđuje se na sljedeći način:
    15% najboljih dobiva ocjenu izvrstan (5);
    35% sljedećih dobiva ocjenu vrlo dobar (4);
    35% sljedećih dobiva ocjenu dobar (3);
    15% posljednjih dobiva ocjenu dovoljan (2).
    Studenti koji polože ispit u trećem ispitnom terminu dobivaju ocjenu dovoljan (2).
    Kolokviji i ispiti se održavaju u terminima određenim kalendarom ispitnih rokova u tekućoj akademskoj godini.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Struktura materije. Elektrostatičko polje, potencijal.

    2 sata
    2.

    Kapacitet, kondenzatori.

    2 sata
    3.

    Magnetsko polje, magnetski tok.

    2 sata
    4.

    Elektromagnetska indukcija.

    2 sata
    5.

    Pojam električne struje. Ohmov zakon. Naponski i strujni izvori.

    2 sata
    6.

    Kirchhoffovi zakoni. Snaga i energija istosmjerne struje.

    2 sata
    7.

    Metode rješavanja linearnih mreža.

    2 sata
    8.

    I međuispit

    2 sata
    9.

    Vremenski promjenljive struje i naponi. Izmjenične veličine. Učinci izmjenične struje.

    2 sata
    10.

    Srednja i efektivna vrijednost. Strujno-naponski odnosi u izmjeničnim krugovima.

    2 sata
    11.

    Snaga i energija izmjenične struje.

    2 sata
    12.

    Fazorski prikaz harmoničkih napona i struja. Primjena simboličkog računa kod rješavanja mreža izmjenične struje.

    2 sata
    13.

    Rezonancija. Prijelazne pojave u jednostavnim krugovima.

    2 sata
    14.

    Svojstva poluvodiča. P-N spoj. Poluvodička dioda. Bipolarni tranzistor. Tiristor.

    2 sata
    15.

    II međuispit

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Struktura materije. Elektrostatičko polje, potencijal.

    2 sata
    2.

    Kapacitet, kondenzatori.

    2 sata
    3.

    Magnetsko polje, magnetski tok.

    2 sata
    4.

    Elektromagnetska indukcija

    1 sat
    5.

    Pojam električne struje. Ohmov zakon. Naponski i strujni izvori.

    1 sat
    6.

    Kirchhoffovi zakoni. Snaga i energija istosmjerne struje.

    3 sata
    7.

    Metode rješavanja linearnih mreža.

    3 sata
    8.

    I međuispit

    2 sata
    9.

    Srednja i efektivna vrijednost. Strujno-naponski odnosi u izmjeničnim krugovima.

    2 sata
    10.

    Snaga i energija izmjenične struje.

    2 sata
    11.

    Fazorski prikaz harmoničkih napona i struja. Primjena simboličkog računa kod rješavanja mreža izmjenične struje.

    5 sati
    12.

    Rezonancija. Prijelazne pojave u jednostavnim krugovima.

    3 sata
    13.

    II međuispit

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Spajanje otpora: serijski i paralelni spoj

    2 sata
    2.

    Kirchhoffovi zakoni

    2 sata
    3.

    Metoda superpozicije

    2 sata
    4.

    Theveninov teorem

    2 sata
    5.

    Serijski spoj radnog i induktivnog otpora u krugu izmjenične struje.
    Serijski spoj radnog i kapacitivnog otpora u krugu izmjenične struje.

    2 sata
    6.

    Paralelni spoj radnog i induktivnog otpora u krugu izmjenične struje.
    Paralelni spoj radnog i kapacitivnog otpora u krugu izmjenične struje.

    2 sata
    7.

    Snaga izmjenične struje.

    2 sata
    8.

    Predaja izvještaja

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.