FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  232 Elektroenergetski sustavi
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Zaštita od munje i uzemljenje

    (FENI23)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za razumijevanje i primjenu specijalističkih znanja o:
    • zaštiti građevina od djelovanja munje,
    • zaštiti elektroenergetskih postrojenja i vodova od djelovanja munje,
    • zaštiti od atmosferskih i sklopnih prenapona,
    • uzemljenju elektroenergetskih postrojenja i vodova,
    • uzemljivačkim sustavima.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. osmisliti sustav za zaštitu građevina od djelovanja munje,
    2. osmisliti sustav za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i vodova od izravnih
    udara munje,
    3. osmisliti sustav prenaponske zaštite električnih i elektroničkih sustava unutar
    građevine,
    4. osmisliti sustav prenaponske zaštite elektroenergetskih vodova i postrojenja,
    5. izmjeriti prividnu otpornost tla,
    6. interpretirati rezultate geoelektričnog sondiranja pomoću računalnog programa,
    7. izmjeriti otpor uzemljivača, napon dodira, napon koraka i iznesene potencijale,
    8. komentirati metode za numeričko modeliranje uzemljivačkog sustava,
    9. analizirati rezultate numeričkog izračuna značajki uzemljivačkog sustava.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Povijesni razvoj zaštite od munje. Tehnički propisi za zaštitu od munje. Izokeraunička razina. Nastanak atmosferskog elektriciteta. Razvoj udara munje. Vrste i polaritet munje. Zaštićena područja i elektrogeometrijski modeli.
    Zaštita objekata od munje: vanjski sustav zaštite od munje (LPS), unutarnji sustav zaštite od munje, odabir razine zaštite LPS-a. Opasnost za ljude od električnog udara i udara munje. Zaštita električnih vodova i postrojenja od udara munje.
    Odvodnici prenapona. Uzemljenje. Elektromagnetski modeli za proračun uzemljivačkih sustava. Prenaponska zaštita niskonaponskih sustava i instalacija. Prenaponska zaštita sustava informacijske tehnologije. Koncept zaštitnih zona.
    Koordinacija prenaponskih zaštitnih uređaja. Tranzijentna analiza udara munje pomoću programskih paketa ATP-EMTP i EMTP-RV.

    preporučena literatura
    • Vujević, S.: "Predavanja iz predmeta Zaštita od munje i uzemljenje", Sveučilište u Splitu, FESB, Split, 2022. (interna skripta u elektroničkom obliku)

    • Hasse, P.; Wiesinger, J. and Zischank, W., "Priručnik za zaštitu od munje i uzemljenje", Kigen d.o.o., Zagreb, 2009.

    dopunska literatura
    • Padelin, M., "Zaštita od groma", Školska knjiga, Zagreb, 1987.

    • Corray, V. (editor), "Lightning Protection", IET, 2010.

    • Kizilcay, M., Prikler, L., “ATP-EMTP Beginner’s Guide for EEUG Members", European EMTP-ATP Users Group, 2000.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika zavoda / šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se satoji iz dva dijela. Tijekom semestra bit će jedan kolokvij iz prvog dijala gradiva. Na četiri ispita studenti polažu dijelove gradiva koje nisu prethodno položili na kolokviju ili ispitima. Uvjet za pozitivnu ocjenu jest da student ima najmanje 50 % bodova iz pojedinog dijela gradiva na kolokviju ili na ispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih aktivnosti prema formuli:

    Ocjena (%) = 0,1*LV + 0,45*(G1 + G2)

    gdje su aktivnosti izražene u postocima:

    LV – bodovi iz laboratorijskih vježbi,

    G1, G2 - bodovi iz pojedinog dijela gradiva obrađenog na predavanjima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    50 % do 61 % ocjena dovoljan (2)
    62 % do 74 % ocjena dobar (3)
    75 % do 87 % ocjena vrlo dobar (4)
    88 % do 100 % ocjena izvrstan (5)

    Na kolokviju će biti 10 pitanja, a na pojedinom ispitu iz svakog dijela gradiva po 10 pitanja.

    Student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 60 % nastavnih sati te laboratorijskim vježbama 100 % nastavnih sati. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće steći pravo izlaska na ispit.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Povijest razvoja zaštite od munje. Izokeraunička razina. Razvoj udara munje. Vrste i polaritet udara munje.

    2 sata
    2.

    Najvažniji podaci za zaštitu od munje. Udarni generatori. Međunarodni i domaći tehnički propisi i norme za zaštitu od munje.

    2 sata
    3.

    Numeričko modeliranje električnih mreža tehnikom konačnih elemenata. Teorijska podloga programskog paketa EMTP.

    2 sata
    4.

    Osnovne postavke skupa normi HRN EN 62305. Učinci udara munje. Štete i gubici na građevinama i opskrbnim vodovima. Rizik i komponente rizika. Zaštitne mjere. Zaštitne razine.

    2 sata
    5.

    Upravljanje rizikom prema normi HRN EN 62305-2.

    2 sata
    6.

    Projektiranje LPS sustava. Projektiranje sustava hvataljki. Aktivne hvataljke munje – neklasični LPS.

    2 sata
    7.

    Projektiranje sustava odvoda. Projektiranje uzemljivačkog sustava.

    2 sata
    8.

    Unutarnji LPS. Prenaponska zaštita unutarnjih sustava. Usklađena prenaponska zaštita.

    2 sata
    9.

    Prenaponska zaštita sustava informacijske tehnologije. Prenaponska zaštita podatkovnih mreža.

    2 sata
    10.

    Prenaponi u elektroenergetskim mrežama. Elektrogeometrijski model. Zaštita elektroenergetskih vodova i postrojenja od udara munje.

    2 sata
    11.

    Izbor značajki metaloksidnih odvodnika prenapona. Zaštita niskonaponskih mreža od udara munje. Opasnost od udara električne struje. Napon dodira. Napon koraka. Osobna zaštita od udara munje.

    2 sata
    12.

    Interpretacija rezultata geoelektričnog sondiranja. Mjerenje otpora uzemljivača.

    2 sata
    13.

    Numeričko modeliranje uzemljivačkih sustava.

    2 sata
    14.

    Jedan kolokvij

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Modeliranje odvodnika prenapona pomoću programskog paketa EMTP-RV

    3 sata
    2.

    Procjena rizika nastanka udara munje u građevinu

    3 sata
    3.

    Geoelektrično sondiranje tla

    3 sata
    4.

    Interpretacija rezultata geoelektričnog sondiranja tla

    3 sata
    5.

    Numeričko modeliranje uzemljivača

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.