FESB NASTAVA
Loading...
  Prijediplomski
  120 Računarstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Diskretna matematika

    (FEMB02)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Matematika 1
    ciljevi predmeta

    Razviti sposobnost primjene matematičkih koncepata i alata iz područja matematičke logike, teorije skupova, teorije relacija, teorije brojeva, kombinatorike i teorije rekurzija. Naglasak je na jasnom, intuitivnom razumijevanju osnovnih pojmova i preciznom iskazivanju matematičkih činjenica.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon položenog kolegija, student treba biti sposoban:
    1. Navesti teoreme i definicije iz cjelokupnog gradiva.
    2. Reproducirati dokaze najvažnijih teorema.
    3. Prikazati glavne ideje teorema kroz primjere.
    4. Dokazati odnose među zadanim skupovima.
    5. Primjenom osnovnih principa zaključivanja dokazati zadana pravila izvođenja.
    6. Dokazati da je zadani skup logičkih operacija baza algebre sudova.
    7. Iz zadanih tablica vrijednosti Booleovih funkcija izvesti disjunktivne i konjuktivne normalne forme.
    8. Ispitivati i dokazivati svojstva zadanih binarnih relacija.
    9. Primjenom teorema o dijeljenju, Bezoutovog teorema, Euklidovog algoritma i osnovnog teorema aritmetike dokazati zadane tvrdnje o djeljivosti cijelih brojeva i tvrdnje o prostim brojevima.
    10. Određivati ostatak pri dijeljenju cijelih brojeva primjenom kongruencija.
    11. Rješavati kombinatorne zadatke primjenom varijacija, permutacija i kombinacija bez i sa ponavljanjem.
    12. Rješavati linearne homogene i nehomogene rekurzivne relacije s konstantnim koeficijentima.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    SKUPOVI I MATEMATIČKA LOGIKA: Skupovi i operacije sa skupovima. Prebrojivost i neprebrojivost skupova. Algebra sudova. Predikatni račun. Booleove algebre i funkcije. Disjunktivna i konjuktivna normalna forma.
    CIJELI BROJEVI: Djeljivost. Euklidov algoritam. Prosti brojevi. Kongruencije. Osnovni teorem aritmetike. Eulerova funkcija.
    RELACIJE: Binarne relacije i njihova svojstva. Relacija ekvivalencije. Kvocjentni skupovi i particije skupa. Relacije parcijalnog i totalnog poretka.
    KOMBINATORIKA: Produktno pravilo. Varijacije, permutacije i kombinacije bez ponavljanja i sa ponavljanjem. Binomna formula. Multinomni teorem. Formula uključivanja - isključivanja. Dirichletov princip.
    REKURZIVNE RELACIJE: Fibonaccijev slijed. Homogene i nehomogene linearne rekurzivne relacije.

    preporučena literatura
    • D. Žubrinić: Diskretna matematika, Element, Zagreb, 2001.

    • Dž. Lugić, Diskretna matematika, zbirka zadataka, FESB, Split, 2005.

    • Materijali s elearning portala Diskretne matematike.

    dopunska literatura
    • D. Veljan, Kombinatorna i diskretna matematika, Algoritam, Zagreb, 2001.

    • D. Žubrinić, Uvod u diskretnu matematiku, Element, Zagreb, 2009.

    • B. Dakić, N. Elezović, Matematika 4, udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred prirodoslovne gimnazije, Element, Zagreb, 2003.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se jedan međuispit na kojem se polaže gradivo obrađeno u prvih sedam tjedana nastave. Nakon završetka svih trinaest nastavnih tjedana održavaju se dva Završna ispita (u razmaku od petnaest dana). Na svakom Završnom ispitu studenti mogu polagati gradivo po dijelovima pri čemu prvi dio gradiva obuhvaća gradivo obrađeno u prvih sedam tjedana nastave u semestru, a drugi dio gradiva obuhvaća gradivo obrađeno u preostalih šest tjedana nastave. Zadaća svakog dijela gradiva sastoji se od zadataka i teorijskih pitanja. Uvjet za pozitivnu ocjenu iz svakog dijela gradiva je najmanje 50% bodova iz zadataka i najmanje 50% ukupnog broja bodova. Uvjet za pozitivnu ocjenu (prolazak, polaganje) kolegija je pozitivno ocjenjen svaki dio gradiva.
    U ljetnom ispitnom roku polaže se prvi Popravni ispit koji se također sastoji od dva dijela te studenti polažu one dijelove gradiva koje nisu položili na prethodnim ispitnim rokovima.
    U jesenskom ispitnom roku održava se drugi Popravni ispit na kojem se ponovno polaže gradivo po dijelovima i studenti polažu one dijelove gradiva koje nisu položili na prethodnim ispitnim rokovima.
    Nakon svakog ispitnog roka (svakog Završnog i svakog Popravnog ispita) položeni ispiti se ocjenjuju prema apsolutnom modelu ocjenjivanja.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    SKUPOVI. Skupovi i operacije sa skupovima. Ekvipotentnost skupova. Kardinalni broj. Prebrojivi skupovi.

    2 sata
    2.

    MATEMATIČKA LOGIKA. Temeljne oznake i definicije. Operacije sa sudovima.

    2 sata
    3.

    Sistem izvodnica i baza. Tautologije i pravila zaključivanja.

    2 sata
    4.

    Booleove algebre i funkcije. Disjunktivna i konjuktivna normalna forma. Predikatni račun.

    2 sata
    5.

    CIJELI BROJEVI: Djeljivost. Euklidov algoritam.

    2 sata
    6.

    Prosti brojevi. Osnovni teorem aritmetike.

    2 sata
    7.

    Kongruencije. Eulerova funkcija.

    2 sata
    8.

    RELACIJE: Binarne relacije i njihova svojstva. Relacija ekvivalencije. Kvocjentni skupovi i particije skupa.

    2 sata
    9.

    Relacije parcijalnog i totalnog poretka.

    2 sata
    10.

    KOMBINATORIKA. Produktno pravilo. Varijacije, permutacije i kombinacije bez ponavljanja. Binomna formula.

    2 sata
    11.

    Varijacije, permutacije i kombinacije sa ponavljanjem. Multinomni teorem.

    2 sata
    12.

    Formula uključivanja-isključivanja. Dirichletov princip.

    2 sata
    13.

    REKURZIVNE RELACIJE. Fibonaccijev slijed. Homogene i nehomogene linearne rekurzivne relacije.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    SKUPOVI. Skupovi i operacije sa skupovima. Ekvipotentnost skupova. Kardinalni broj. Prebrojivi skupovi.

    2 sata
    2.

    MATEMATIČKA LOGIKA. Temeljne oznake i definicije. Operacije sa sudovima.

    2 sata
    3.

    Sistem izvodnica i baza. Tautologije i pravila zaključivanja.

    2 sata
    4.

    Booleove algebre i funkcije. Disjunktivna i konjuktivna normalna forma. Predikatni račun.

    2 sata
    5.

    CIJELI BROJEVI: Djeljivost. Euklidov algoritam.

    2 sata
    6.

    Prosti brojevi. Osnovni teorem aritmetike.

    2 sata
    7.

    Kongruencije. Eulerova funkcija.

    2 sata
    8.

    RELACIJE: Binarne relacije i njihova svojstva. Relacija ekvivalencije. Kvocjentni skupovi i particije skupa.

    2 sata
    9.

    Relacije parcijalnog i totalnog poretka.

    2 sata
    10.

    KOMBINATORIKA. Produktno pravilo. Varijacije, permutacije i kombinacije bez ponavljanja. Binomna formula.

    2 sata
    11.

    Varijacije, permutacije i kombinacije sa ponavljanjem. Multinomni teorem.

    2 sata
    12.

    Formula uključivanja-isključivanja. Dirichletov princip.

    2 sata
    13.

    REKURZIVNE RELACIJE. Fibonaccijev slijed. Homogene i nehomogene linearne rekurzivne relacije.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.