FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  210 Automatika i sustavi
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Praktikum iz vođenja procesa

    (FELG22)
    2018/19 godina
    preduvjeti za upis
    Upisan i odslušan kolegij Linearni regulacijski sustavi, Identifikacija, Nelinearni regulacijski sustavi i Digitalno vođenje
    ciljevi predmeta

    Omogućiti studentima kroz primjere iz prakse da razumiju značaj automatiziranih sustava. Da razumiju da je samostalni rad takvih sustava rezultat promišljenih i fizički provedivih postupaka vođenja. Omogućiti studentima stjecanje znanja o različitim metodama vođenja procesa i utjecajima pojedinih metoda, ali i postavljenih ciljeva, na kvalitetu rezultata s naglaskom zašto se očekuju odstupanja teorijskih rezultata od onih koji će se doista moći ostvariti u praksi.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. opisati značaj automatiziranih sustava i prepoznati opasnosti potencijalno loše projektiranih sustava, osobito kod vođenja procesa,
    2. prepoznati da je kod vođenja procesa potrebno fizički povezati i kompromisno uskladiti rad više različitih podsustava.
    3. primijeniti simulacije na digitalnom računalu kao podršku teoriji vođenja, uvažavajući njihov utjecaj na dobivene rezultate,
    4. odlučiti kako i kada primijeniti matematičke aproksimacije kod projektiranja vođenja,
    5. odabrati odgovarajuće postupke sinteze u ovisnosti o zadacima, uvodeći po potrebi i različite optimizacije,
    6. riješiti samostalno složenije zadatke vođenja procesa.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    15 sati
    2 sata tjedno × 7 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 10 tjedana
    sadržaj

    U okviru kolegija studentima je zadatak modelirati različite procese, simulirati ih i na fizičkom modelu eksperimentalno provjeriti dobivene rezultate koristeći i metode identifikacije. Zadateke riješiti za nekoliko različitih fluidičkih i toplinskih laboratorijskih sustava.
    U drugom dijelu za iste te sustave potrebno je projektirati i realizirati različite postupke vođenja (on-off vođenje, PID vođenje, DDC vođenje, optimalno vođenje, viševeličinsko vođenje, samo reguliranje), te realizirati upravljanje procesima korištenjem logičkih algoritama. vođenja Poseban je naglasak na analizi dobivenih rezultata, na primjer analizi utjecaja linearizacije na kvalitetu vođenja.

    preporučena literatura
    • 1. Novaković, B.: Metode vođenja tehničkih sistema, Školska knjiga, Zagreb, 1990.

    • 2. Patranabis, D.: Principles of Process Control, McGraw-Hill Pub. New Delhi 1981.

    • 3. Wolowich, W.A.: Linear Multivariable Systems, Spriner-Verlag, New YorkHeidelberg- Berlin, 1984.

    dopunska literatura
    • Stipaničev D., Marasović J. On-line udžbenik: Digitalno vođenje on-line, 2004.: (http://laris.fesb.hr/digitalno_vodjenje )

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o
    kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika zavoda za
    elektroniku.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva kratka međuispita (kolokvija). Međuispiti će se održati tijekom nastave, nakon odrađenog dijela vježbi.
    Ocjenjivat će se i rezultati ostvareni na laboratorijskim vježbama.
    Ocjena(%)= (M1 + M2 + M3)/3
    M1, M2- bodovi na međuispitima izraženi u postocima,
    M3 – bodovi sa laboratorijskih vježbi.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Nakon odrađenih vježbi, nakon završetka nastave, studenti će moći usmenim putem, na temelju svojih izvještaja, opisati što su radili i na taj način popraviti do tada ostvarenu ocjenu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Utjecaj "zanemarenih" elemenata matematičkog modela procesa (nelinearnosti) na kvalitetu rada vođenih sustava. Zašto zanemarujemo elemente modela?

    2 sata
    2.

    Kako projektirati regulatore (P, Dahlin i sl.) kod nelinearnih sustava (drugog reda)?

    2 sata
    3.

    Prednosti, ali i pogreške koje unosi digitalno računalo ugrađeno kao jedinica za vođenje (vrijeme diskretizacije, rad u realnom vremenu).

    2 sata
    4.

    Nelinearni modeli procesa (fluidički, toplinski, složeni) i efekti linearizacije. Fazna krivulja. Statička krivulja. -ponavljanje

    2 sata
    5.

    Osjetljivost sustava na promjene parametara. Utjecaj tih analiza na odluku o mjestu postavljanja regulatora u regulacijskoj petlji.

    2 sata
    6.

    Linearni statički modeli. Optimiranje parametara Simpleks algoritmom. Priprema za korištenje gotovog programa za linearno programiranje. Dualni Simpleks.

    2 sata
    7.

    Kako simulirati logičke zakone vođenja pomoću gotovih programskih paketa, vizualno orjentiranih?

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Simulacijsko testiranje vođenja sustava u realnim uvjetima (utjecaj "zanemarenih" elemenata matematičkog modela na kvalitetu rada vođenog sustava)

    2 sata
    2.

    Simulacijsko testiranje vođenja pomoću digitalnog računala u realnim uvjetima (utjecaj vremena diskretizacije na kvalitetu rada vođenog sustava). Primjer nužne primjene digitalnog računala u slučaju DDC (Direct Digital Control) vođenja.

    2 sata
    3.

    Usporedba simulacijskih rezultata (utjecaj zaboravljenih nelinearnosti i vođenja pomoću digitalnog računala u realnom vreemenu) sa mjerenjima stvarnog sustava u laboratoriju.

    3 sata
    4.

    Modeliranje i simuliranje interaktivnih i neinteraktivnih spremnika sa tekućinom. Modeliranje nelinearnim modelima i efekti linearizacije.

    3 sata
    5.

    Modeliranje i simuliranje toplinskih sustava. Modeliranje nelinearnim modelima i efekti linearizacije.

    3 sata
    6.

    Simulacijska provjera vođenja procesa u stabilnim uvjetima rada (granica stabilnosti). Kako odlučiti gdje postaviti regulator, u izravnu ili povratnu granu?

    2 sata
    7.

    Linearni statički modeli – linearno programiranje.

    2 sata
    8.

    Optimalni uvjeti rada procesa u ustaljenom stanju – linearno programiranje.

    3 sata
    9.

    Optimalno vođenje P-regulatorom – minimum kvadrata pogreške (min IKP).

    2 sata
    10.

    Simulacijska provjera vođenja viševeličinskih procesa samoreguliranjem.

    2 sata
    11.

    Simulacijska provjera logičkih zakona vođenja procesa.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.