FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  150 Industrijsko inženjerstvo
  4. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Računovodstvo

    (FEEE06)
    2018/19 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih računovodstvenih načela i zakonodavnog okvira računovodstva,
    • postavljanje i rješavanje jednostavnih računovodstvenih događaja,
    • trajno usvajanje i produbljivanje znanja iz područja računovodstva

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati temeljne pojave, veličine i zakone računovodstva,
    2. primijeniti temeljna računovodstvena načela i zakone računovodstva,
    3. primijeniti metode i tehnike dvojnog knjigovodstva,
    4. primijeniti računovodstvene politike,
    5. procijeniti učinke imovine, kapitala i obveza
    6. procijeniti učinke prihoda i rashoda,
    7. analizirati financijske izvještaje

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Pojam i sadržaj računovodstva. Temeljni model adota . Temeljni model računa dobiti i gubitka. Temeljne bilančne promjene. Knjigovodstveni računi (konta) i formiranje poslovnih knjiga. Primjena sustava poreza na dodanu vrijednost. Knjiženje osnivanja poduzeća. Nematerijalna imovina. Knjiženje nabave dugotrajne materijalne imovine. Amortizacija. Žiro račun. Blagajničko poslovanje. Potraživanja od kupaca i vrijednosna usklađenja. Kratkoročne obveze. Dugoročne obveze. Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja. Zalihe sirovina i materijala, rezervnih djelova i autoguma. Troškovi razreda 4. Porezno nepriznati troškovi. Računovodstvo proizvodnje. Računovodstvo veleprodaje. Računovodstvo maloprodaje. Obračun rezultata. Pojednostavljeni obračun poreza na dobit. Bruto bilanca. Pojednostavljena bilanca. Pojednostavljeni račun dobiti i gubitka.

    preporučena literatura
    • Vašićek, V., Žager, L., Žager, K., Maray, C.D.: Računovodstvo za neračunovođe, RIF, Zagreb, 2007.

    dopunska literatura
    • Belak, V.: Profesionalno računovodstvo, Zgombić&Partneri, Zagreb, 2006.

    • Grupa autora: Računovodstvo poduzetnika, RRIF, Zagreb, 2006.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane pročelnika katedre

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva kolokvija za provjeru teoretskog i praktičnog znanja. Završni ispit je na kraju IV semestra, kada se daje i konačna ocjena predmeta.

    Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela.

    Uvjet za dobivanje potpisa je jedan položen kolokvij (50% teorijski dio i 50% praktični dio)
    Uvjet za oslobađanje od pisanog dijela ispita: položena oba kolokvija (teorijski i praktični dio)
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Termini ispita bit će definirani u skladu s ispitnim rokovima Ekonomskog fakulteta.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Pojam i sadržaj računovodstva; Razlika računovodstva i knjigovodstva

    2 sata
    2.

    Mjesto i uloga računovodstva u suvremenim gospodarskim uvjetima

    2 sata
    3.

    Računovodstvena načela; Korisnici računovodstvenih informacija

    2 sata
    4.

    Temeljne računovodstvene kategorije: imovina, kapital, obveze, rashodi, prihodi i financijski rezultat

    2 sata
    5.

    Pojam i podjela imovine, kapitala i obveza; uloga u poslovanju

    2 sata
    6.

    Pojam i podjela rashoda, prihoda, financijskog rezultata; uloga u poslovanju

    2 sata
    7.

    Financijski izvještaji: pojam i vrste

    2 sata
    8.

    Okvir za sastavljanje financijskih izvještaja: MRS (MSFI)

    2 sata
    9.

    Sastavljanje bilance za velike, srednje velike i male poduzetnike; Bilančne promjene

    2 sata
    10.

    Sastavljanje računa dobiti i gubitka za velike, srednje velike i male poduzetnike

    2 sata
    11.

    Sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima za velike, srednje velike i male poduzetnike

    2 sata
    12.

    Poslovna promjena; Računovodstvena evidencija poslovnih promjena; Knjiženje na kontima

    2 sata
    13.

    Konta: pojam i vrste; Konta prema obliku, Pravila za knjiženje na kontima

    2 sata
    14.

    Pokazatelji analize financijskih izvještaja: pokazatelji zaduženosti; Pokazatelji profitabilnosti; Pokazatelji likvidnosti; Pokazatelji aktivnosti

    2 sata
    15.

    Porez na dodanu vrijednost; Porez na promet nekretnina; Porez na dobit

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Pojam računovodstva; Vrste računovodstva; Harmonizacija računovodstva

    2 sata
    2.

    Sustavi računovodstva: Računovodstvo poduzetnika; Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika; Računovodstvo neprofitnih organizacija, Računovodstvo obrtnika i slobodnih zanimanja

    2 sata
    3.

    Zakonski okvir za financijsko računovodstvo u Hrvatskoj; Računovodstvo troškova; Menadžersko računovodstvo

    2 sata
    4.

    Dugotrajna imovina; Kratkotrajna imovina; Računovodstvena evidencija

    2 sata
    5.

    Izrada bilance prema kriteriju likvidnosti u aktivi i kriteriju ročnosti u pasivi; Bilančne promjene

    2 sata
    6.

    Prihodi, rashodi i financijski rezultat; Izrada računa dobiti i gubitka

    2 sata
    7.

    Novčani računi: žiro-račun, blagajna

    1 sat
    8.

    Ponavljanje gradiva, priprema za kolokvij

    1 sat
    9.

    Kolokvij

    2 sata
    10.

    Analiza kolokvija

    1 sat
    11.

    Poslovne knjige: Dnevnik, Glavna knjiga, Pomoćne knjige, Dvojno knjigovodstvo

    1 sat
    12.

    Knjigovodstvene isprave: pojam i vrste; Kontrola knjigovodstvenih isprava

    2 sata
    13.

    Analiza financijskih izvještaja: Pokazatelji likvidnosti; Pokazatelji zaduženosti

    2 sata
    14.

    Analiza financijskih izvještaja: Pokazatelji aktivnosti; Pokazatelji profitabilnosti

    2 sata
    15.

    Ponavljanje gradiva; Priprema za kolokvij

    2 sata
    16.

    Kolokvij

    2 sata
    17.

    Analiza kolokvija

    1 sat
    18.

    Priprema za pismeni i usmeni dio ispita

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.