FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  140 Brodogradnja
  5. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Čvrstoća broda

    (FESD08)
    2018/19 godina
    preduvjeti za upis
    Mehanike materijala 1, Mehanike materijala 2, Konstrukcija broda
    ciljevi predmeta

    • Stjecanje temeljnih iz određivanja valnog opterećenja
    • Upoznavanje s proračunom opterećenja brodske konstrukcije
    • Upoznavanje sa strukturnom analizom brodske konstrukcije
    • Upoznavanje s teorijom tankostjenih konstrukcija

    očekivani ishodi učenja

    Student će nakon uspješno savladanog predmeta moći
    1. Objasniti linearne modele za proračun valnog opterećenja
    2. Objasniti proračun opterećenja brodske konstrukcije
    3. Primijeniti metodu sila i metodu pomaka u analizi okvira kao ravninskih sustava štapova, roštilja kao prostorno ravninskih sustava štapova i dijelova brodske konstrukcije kao prostornih sustava štapova
    4. Objasniti utjecaj smicanja na savijanje brodskih nosača
    5. Primijeniti teoriju savijanja s utjecajem u analizi brodske konsrukcije
    6. Objasniti metodu početnih parametara u analizi brodskih nosača
    7. Objasniti metode određivanja raspodjele naprezanja po konturi otvorenih i zatvorenih tankostjenih presjeka
    8. Objasniti metodu analize savijanja tankih ploča
    9. Primijeniti rješenja za savijanja tankih ploča u analizi brodskih opločenja
    10. Objasniti metode provjere stabilnosti dijelova brodske konstrukcije

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Linearna valna teorija. Spektri valova. Statistiĉki opis stanja mora. Njihanje i opterećenje broda na valovima. Procjena parametara ekstremnih stanja mora i ekstremnih valnih opterećenja dugoroĉnim prognozama. Primjena valnih opterećenja u proraĉunu brodske
    konstrukcije. Analiza brodskog trupa kao prizmatiĉnog tankostjenog nosaĉa. Efektivna širina pojaseva lima. Primjena teorije nosaĉa, okvira i roštilja. Analiza brodskog trupa kao neprizmatiĉnog tankostjenog nosaĉa. Primjena teorija ploĉa i ljuski. Primjena metode konaĉnih elemenata. Stabilnost konstrukcije. Koncentracija naprezanja. Raspoloţivi paketi programa za proraĉun brodske konstrukcije

    preporučena literatura
    • A. R. J. M. Lloyd: Seakeeping: Ship Behaviour in Rough Weather, Ellis Horwood Ltd., 1989.

    • E. V. Lewis: Principles of Naval Architecture (Vol. III, Ch. VIII), SNAME, 1989.

    • R. Pavazza: Uvod u analizu tankostjenih štapova, Kigen, Zagreb 2007

    • J. Uršić: Čvrstoća broda I, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 1972.

    • J. Uršić: Čvrstoća broda II, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb,1983.

    • J. Uršić: Čvrstoća broda III, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb,1992.

    • I. Senjanović: Metoda konačnih elemenata u analizi brodskih konstrukcija, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1998.

    dopunska literatura
    • O. M. Faltinsen: Sea Loads on Ships and Offshore Structures, Cambridge University Press 1990.

    • J. J. Jensen: Load and Global Response of Ships, Elsevier Ocean Engineering Book Series Vo.4, 2001.

    • Det Norske Veritas: Environmental Conditions and Environmental Loads, Classification Notes No. 3O5, March 2000.

    • Det Norske Veritas: Load & Strength, 1977.

    • IACS Recommendation No. 34, Standard Wave Data, Rev.1, June 2000. Rules of Classification Societies.

    • Proceedings of International Ship and Offshore Structures Congress.

    • Hughes, O. F.: Ship Structural Design, John Whiley & Sons, New York, 1983.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Studentske ankete.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit se održava nakon 7 tjedana nastave, drugi nakon 15 tjedna nastave. Na završnom ispitu po završetku nastave studenti polažu gradivo koje nisu položili na međuispitima. Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu odnosno ispitu. Na popravnom odnosno komisijskom ispitu polaže se cjelokupno gradivo.
    Ocjena(%)= (M1 + M2 +M3)/3
    M1, M2, M3 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu gradivo sva tri međuispita, u završnom ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Linearna valna teorija.

    3 sata
    2.

    Spektri valova.

    3 sata
    3.

    Njihanje broda.

    3 sata
    4.

    Procjena parametara ekstremnih stanja mora i ekstremnih valnih opterećenja dugoročnim prognozama.

    3 sata
    5.

    Primjena valnih opeterećenja u proračunu brodske konstrukcije.

    3 sata
    6.

    Primjena teorije tankostjenih nosača.

    3 sata
    7.

    Utjecaj smicanja na savijanje tankostjenih nosača. Efektivna širina lima.

    3 sata
    8.

    Provjera znanja prema utvrđenom rasporedu.

    3 sata
    9.

    Analiza brodskog trupa kao prizmatičnog tankostjenog nosača.

    3 sata
    10.

    Brodski okviri.

    3 sata
    11.

    Brodski roštilji.

    3 sata
    12.

    Primjena teorije ploča i ljuski.

    3 sata
    13.

    Primjena metode konačnih elemenata u analizi elemenata brodske konstrukcije

    3 sata
    14.

    Stabilnost elemenata brodske konstrukcije

    3 sata
    15.

    Predaja seminarskog rada.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Linearna valna teorija.

    3 sata
    2.

    Spektri valova.

    3 sata
    3.

    Njihanje broda.

    3 sata
    4.

    Procjena parametara ekstremnih stanja mora i ekstremnih valnih opterećenja dugoročnim prognozama.

    3 sata
    5.

    Primjena valnih opeterećenja u proračunu brodske konstrukcije.

    3 sata
    6.

    Primjena teorije tankostjenih nosača.

    3 sata
    7.

    Utjecaj smicanja na savijanje tankostjenih nosača. Efektivna širina lima.

    3 sata
    8.

    Provjera znanja prema utvrđenom rasporedu.

    3 sata
    9.

    Analiza brodskog trupa kao prizmatičnog tankostjenog nosača.

    3 sata
    10.

    Brodski okviri.

    3 sata
    11.

    Brodski roštilji.

    3 sata
    12.

    Primjena teorije ploča i ljuski.

    3 sata
    13.

    Primjena metode konačnih elemenata u analizi elemenata brodske konstrukcije

    3 sata
    14.

    Stabilnost elemenata brodske konstrukcije

    2 sata
    15.

    Predaja seminarskog rada.

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.