FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  140 Brodogradnja
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Uvod u termodinamiku

    (FESD02)
    2018/19 godina
    preduvjeti za upis
    Matematika 1, Matematika 2
    ciljevi predmeta

    Nabrojati te opisati osnovne termodinamičke pojmove i veličine te primjeniti osnovne termodinamičke zakone.

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će moći:
    1. Klasificirati i razmotriti; osnovne termodinamičke pojmove, termodinamičke vanjske utjecaje i veličine stanja te dovesti iste u fizikalnu vezu sa promjenom stanja određene tvari ili sustava,
    2. Opisati i primjeniti osnovne termodinamičke zakone za određene tvari ili sustave,
    3. Upotrijebiti termodinamičke dijagrame stanja realnih tvari te proračunati osnovne veličina stanja istih,
    4. Razmotriti te proračunati; protočne sustave, desnokretne i lijevokretne cikluse te proračunati termodinamičku učinkovitost ciklusa,
    5. Razmotriti maksimalan rad sustava te proračunati tokove eksergije,
    6. Opisati i primjeniti osnovne mehanizme; prijenosa topline, procesa izgaranja te strujanja realnih i idealnih tvari.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Predmet i stajalište promatrača. Dva tipa procesa i vanjskih utjecaja. Temperatura i toplina. Termička jednažba stanja idealnih plinova i njihovih smjesa. Ekvivalencija topline i rada. Unutarnja energija i Prvi zakon termodinamike. Politropski procesi. Ciklusi. Carnot ciklus. Drugi zakon termodinamike. Analitička formulacija Drugoga zakona za ravnotžne i neravnotežne procese. Entropija. Statistička interpretacija termodinamike i neka otvorena pitanja. Maksimalni rad i njegov fizički sadrţaj. Protočni procesi i pojam entalpije.
    Eksergija i analiza procesa po Drugom zakonu. Dijagrami stanja realnih plinova. Clapeyron Clausiusova jednadţba. Van der Waalsova jedndbža stanja. Parni energetski ciklusi. Tokovi energije u postrojenju s kemijskim gorivom. Parni ciklusi rashladnih uređaja i toplinskih pumpi.

    preporučena literatura
    • Nižetić S. : Termodinamika 1, FESB, 2011 (online predavanja)

    • Ninić N.: Uvod u termodinamiku i njene tehničke primjene, Sveučilište u Splitu, FESB, (2008)

    • Bošnjaković F.: Nauka o toplini I, tehnička knjiga, Zagreb 1978.

    • Fabris O.: Osnove inženjerske termodinamike, Pomorski fakultet u Dubrovniku, Dubrovnik 1994.

    dopunska literatura
    • Ražnjević K.: Toplinske tablice, Aksiom, Zagreb 2000.

    • Paić M.: Toplina i termodinamika, školska knjiga, Zagreb 1994.

    • Zemansky, M.W., Dittman B.H.: heat and Thermodynamics, McGraw Hill Book Company, London 1987.

    • Baehr H.D.: Thermodynamik, Springer Verlag. Berlin 1984.

    • Kirrillin V.A., Sichev V.V., Scheindlin A.E.: Tehnicheskaia termodinamika, Energoizdat, Moskva 1983.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa. Nastavnici koji poduĉavaju srodne predmete suraĊuju i zajedniĉki vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra provode se dva kolokvija na kojima se polaže samo numerički dio gradiva (zadaci). Prvi kolokvij je nakon 7 tjedana nastave, drugi nakon 13 tjedana nastave Uvjet za pristupanje usmenom dijelu ispita je minimalno 50% bodova na svakom kolokviju.

    Konačna ocjena numeričkog dijela gradiva se utvrđuje kao prosjek bodova (postotaka) na dva kolokvija, odnosno na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 75% dobar (3)
    76% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Jednom položeni numerički dio ispita trajno vrijedi. Uvjet pristupanja usmenom dijelu ispita je položeni numerički dio ispita. Konačna ocjena se formira na način da numerički dio nosi 50 % ocjene te teoretski dio također 50% ocjene.
    Ispitni rokovi: Prema rasporedu FESBa

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod predmet i stajalište promatrača. Vanjski utjecaji. Temperatura, tlak i toplina, termička jednadžba stanja idealnog plina i smjese idealnih plinova

    3 sata
    2.

    Ekvivalentnost rada i topline, unutarnja energija i prvi zakon termodinamike.

    3 sata
    3.

    Ravnotežne politrope.

    3 sata
    4.

    Kružni procesi-primjena ravnotežnih politropa.

    3 sata
    5.

    Drugi zakon termodinamike.

    3 sata
    6.

    Analitička formulacija drugog zakona za ravnotežne i neravnotežne procese.

    3 sata
    7.

    Pojam entropije sustava, statistička interpretacija entropije

    3 sata
    8.

    Maksimalan rad i njegov fizički sadržaj.

    3 sata
    9.

    Protočni procesi, pojam tehničkog rada.

    3 sata
    10.

    Ekesrgija i analiza sukladno drugom zakonu.

    3 sata
    11.

    Realne tvari (plinovi), dijagrami stanja realnih plinova, Clapeyron-Clausiusova jednažba, Van der Waalsova jednadžba stanja.

    3 sata
    12.

    Promjene stanja realnih plinova, ciklusi termoenergetskih postrojenja.

    3 sata
    13.

    Lijevokretni ciklusi (ciklusi rashladnih postrojenja), ukapljivanje plinova.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod predmet i stajalište promatrača. Vanjski utjecaji. Temperatura, tlak i toplina, termička jednadžba stanja idealnog plina i smjese idealnih plinova.

    2 sata
    2.

    Ekvivalentnost rada i topline, unutarnja energjia i prvi zakon termodinamike.

    2 sata
    3.

    Ravnotežne politrope.

    2 sata
    4.

    Kružni procesi-primjena ravnotežnih politropa.

    2 sata
    5.

    Drugi zakon termodinamike.

    2 sata
    6.

    Analitička formulacija drugog zakona za ravnotežne i neravnotežne procese.

    2 sata
    7.

    Pojam entropije sustava, statistička interpretacija entropije

    2 sata
    8.

    Maksimalan rad i njegov fizički sadržaj.

    2 sata
    9.

    Protočni procesi, pojam tehničkog rada.

    2 sata
    10.

    Ekesrgija i analiza sukladno drugom zakonu.

    2 sata
    11.

    Realne tvari (plinovi), dijagrami stanja realnih plinova, Clapeyron-Clausiusova jednažba, Van der Waalsova jednadžba stanja.

    2 sata
    12.

    Promjene stanja realnih plinova, ciklusi termoenergetskih postrojenja.

    2 sata
    13.

    Lijevokretni ciklusi (ciklusi rashladnih postrojenja), ukapljivanje plinova.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.