FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  280 Brodogradnja
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Održavanje

    (FETL04)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Po završetku ovoga kolegija studenti će moći kritički evaluirati i usporediti koncepte vezane za projektni vijek tehničkog sustava, posutupke njegova održavanja i sigurnosti korištenja.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog kolegija moći:
    – Vrednovati postupke i predložiti strategiju održavanja.
    – Komentirati postupke održavanja i rizike korištenja tehničkog sustava.
    – Povezati različite koncepte modeliranja pouzdanosti i raspoloživosti.
    – Procijeniti raspoloživosti i troškove održavanja.
    – Usporediti utjecaje na životni vijek tehničkog sustava.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
    sadržaj

    Značaj i ciljevi funkcije održavanja tehničkoga sustava. Povijesni razvoj, značajke i područja primjene: korektivne, preventivne, prediktivne, RCM i TPM strategije održavanja. Krivulja mortaliteta.
    Organizacija funkcije održavanja - prikazivanje i analiza primjera.
    Standardi (IEC EN 61508). Klasifikacija i rasčlamba dijelova i opreme. Tehnički indikatori ispravnosti. Kvar, mod kvara te njegov uzrok i posljedice. Metoda analize vrste i posljedica kvara (FMEA) i analiza uzroka kvara (RCA).
    Primjer FMEA metode.
    Pregled i temeljne značajke modova kvara. Ljudske pogreške u održavanju. Parametarske i neparametarske metode procjene vijeka trajanja.
    Neparametarska analiza podataka - 1.
    Izvori podataka u analizama pouzdanosti i raspoloživosti, standardi i preporuke. Analize poznatih kvarova i procesa održavanja - neparametarske metode, potpuni i cenzorirani podaci.
    Neparametarska analiza podataka - 2.
    Parametarske metode procjene pouzdanosti. Pouzdanost komponente: konstantna i vremenski ovisna učestalost kvara (Weibullov, Eksponencijalni model i Lognormalni modeli). Papir vjerojatnosti. Maksimalna vjerodostojnost (MLE). Intervali povjerenja.
    Parametarska analiza podataka - 1.
    Pouzdanost sustava: serijske/ paralelne konfiguracije, redudancija. Blok dijagrami pouzdanosti.
    Parametarska analiza podataka - 2.
    Pogodnost za održavanje i raspoloživost. Utjecajne veličine i osnovni modeli.
    Primjeri rješavanja problema pogodnosti za održavanje.
    Pouzdanost obnovljivih sustava. Opis sustava preko stanja: Markovljevi modeli, raspodjela opterećenja. Procesi brojanja (HPP i NHPP).
    Primjeri modeliranja obnovljivih sustava.
    Korištenje generičkih podataka, prethodnih iskustava i/ili mišljenja eksperata. Uhodavanje. Bayesove analize u formalnim postupcima (FSA).
    Izvori generičkih podataka i njihovo korištenje.
    Tehnička dijagnostika. Procedura, vrste, osnovni indikatori i primjereni senzori.
    Tehnička dijagnostika - prikazivanje i analiza primjera.
    Fizikalno modeliranje pouzdanosti. Ubrzano testiranje i uhodavanje.
    Analiza kovarijantnog modela oštećenja.
    Planiranje pregleda, popravaka i procjena troškova. Planiranje, nabava i skladištenje doknadnih dijelova i materijala
    Procjena dubine i širine skladišta doknadnih dijelova.
    Modeliranje opitmalnih intervala različitih vrsta preventivnog održanaja. Informacijski sustavi, dokumentacija i organizacija procesa održavanja.
    Numerička analiza optimalnog intervala plansko-preventivnog i oportunističkog postupka.

    preporučena literatura
    • Barle, J., "Pouzdanost u funkciji održavanja tehničkih sustava", Interna skripta, FESB, Split 2009.

    dopunska literatura
    • – Rausand, M.; Høyland, A., "System Reliability Theory: Models, Statistical Methods, and Applications", 2nd ed., Wiley-Interscience, 2003.

    • – Ebeling, C., "An Introduction To Reliability and Maintainability Engineering", McGraw-Hill, 1996.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi. Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita. Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika. Samoevaluacija nastavnika. Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi je međuispit nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Prvi se međuispit provodi kao pisani ispit u trajanju od 75 minuta i sastoji se od ukupno 5 pitanja i zadataka. Drugi dio ispita polaže se preko pisanog seminarskog rada u kojemu se obrađuju naprednije teme i/ili rješavaju složeniji zadaci.
    Konačna se ocjena (u postocima) utvrđuje prema formuli:

    • kolokvij 1: A1 = 50 – 100 %,
    • kolokvij 2 (seminarski rad): A2 = 50 – 100 %,
    • usmeni ispit (samostalnost + završna provjera): A3 = 50 – 100 %.
    • nazočnost i aktivnost na nastavi: A4 = 70 – 100 %.
    ODNOS POLUČENOG USPJEHA I PRIPADNE OCJENE
    Postotak Kriterij Ocjena
    od 50% do 62% zadovoljava minimalne kriterije dovoljan (2)
    od 63% do 76% prosječan uspjeh s primjetnim nedostatcima dobar (3)
    od 77% do 88% iznadprosječan uspjeh s ponekom greškom vrlo dobar (4)
    od 89% do 100% izniman uspjeh izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.