FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  280 Brodogradnja
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Pomorstvenost i upravljivost

    (FESN04)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Cilj je predmeta je usvojiti znanja, vještine i kompetencije vezano za gibanja broda na pravilnim i nepravilnim valovima, te manevarske sposobnosti broda na dubokoj vodi i vodi ograničene dubine. U predmetu će se prikazati kako napraviti jednostavne procjene gibanja i manevarskih svojstava. Prikazat će se i teorija i mogućnosti modernog softvera za predviđanje gibanja na valovima.

    očekivani ishodi učenja

    – Opisati pravilne i nepravilne valove u frekvencijskoj domeni,
    – Analizirati nepravilne valove sa stajališta statistike i vjerojatnosti,
    – Analizirati gibanja broda na valovima,
    – Procijeniti izazvana opterećenja uslijed djelovanja vanjskih uzbuda,
    – Vrednovati pomorstvena svojstva broda,
    – Procijeniti i vrednovati upravljivost broda.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnove dinamičke analize brodskih konstrukcija.
    Modeli s jednim i više stupnjeva slobode gibanja.
    Gibanje krutog plutajućeg tijela s jednim stupnjem slobode.
    Uzbuda uslijed djelovanja morskih valova.
    Potencijalna teorija. Hidrodinamička dodatna masa i prigušenje.
    Linearna teorija valova.
    Morski valovi kao slučajni proces. Statistika morskih valova.
    Osnove slučajnih procesa i primjena u linearnim sustavima.
    Fourierovi redovi: primjena kod određivanja odziva u frekvencijskoj domeni.
    Odziv broda na harmonijskim valovima.
    Vrpčasta teorija. Operatori amplitude odziva.
    Odziv broda na morskim valovima. Dinamički učinci na morskim valovima.
    Parametarsko valjanje.
    Polarni dijagrami. Operativnost. Pomorstvenost malih plovnih objekata.
    Stabilizacija njihanja. Utjecaj gibanja broda na putnike i posadu.

    preporučena literatura
    • Bhattacharayya, R.: Dynamics of Marine Vehicles, Wiley & Sons, USA, 1978.

    • Bertam, V.: Practical Ship Hydrodynamics, Butterworth-Heinemann, UK, 2000.

    • Faltinsen, O. M: Hydrodynamics of High-speed Marine Vehicles, Cambridge Unversity Press, 2005

    • Newman, J. N.: Marine Hydrodynamics, MIT Press, 1977.

    dopunska literatura
    •  Matošin, Š.: Pomorstvena svojstva broda u funkciji karakteristika broda, Doktorska disertacija, Zagreb, 1986.

    •  Tabain, T.: Izabrana poglavlja iz teorije pomorstvenosti, Zagreb, 1976.

    •  Različita literatura i članci vezano za projektni zadatak.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita. Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika. Samoevaluacija nastavnika. Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Projektni zadatak predan u el. obliku je preduvjet za polaganje predmeta. Kontinuirana provjera znanja provodi tijekom nastave na predavanjima i vježbama. Zadaci za samostalni rad se predaju u el. obliku i brane usmeno. Polaganje ispita: pismena provjera znanja.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Osnove dinamičke analize brodskih konstrukcija.

    3 sata
    2.

    Modeli s jednim i više stupnjeva slobode gibanja.

    3 sata
    3.

    Gibanje krutog plutajućeg tijela s jednim stupnjem slobode.

    3 sata
    4.

    Vrste opterećenja okoline na morske objekte: vjetar, morske struje i valovi.

    3 sata
    5.

    Potencijalna teorija. Hidrodinamička dodatna masa i prigušenje.

    3 sata
    6.

    Linearna teorija valova.

    3 sata
    7.

    Morski valovi kao slučajni proces. Statistika morskih valova.

    3 sata
    8.

    Osnove slučajnih procesa i primjena u linearnim sustavima. Široko-pojasni i usko-pojasni procesi.

    3 sata
    9.

    Fourierovi redovi: primjena kod određivanja odziva u frekvencijskoj domeni. Proračun gibanja broda u frekventnoj domeni. Odziv broda na harmonijskim valovima.

    3 sata
    10.

    Vrpčasta teorija. Operatori amplitude odziva. Odziv broda na morskim valovima.

    3 sata
    11.

    Morisonova jednadžba. Primjena Morisonove jedandžbe u analizi pučinskih konstrukcija.

    3 sata
    12.

    Dinamički učinci na morskim valovima. Polarni dijagrami. Operativnost. Pomorstvenost malih plovnih objekata.

    3 sata
    13.

    Proračun gibanja broda u vremenskoj domeni. Cumminsova jednadžba gibanja. Fosenova vektorska jednadžba gibanja.

    3 sata
    14.

    Testovi upravljivosti. Kriteriji za ocjenu upravljivosti; Nomotov model kormilarenja, Norrbinova mjera upravljivosti.

    3 sata
    15.

    Stabilizacija njihanja. Utjecaj gibanja broda na putnike i posadu.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Izrada projektnog zadatka i zadaci za samostalni rad.

    15 sati
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    ITTC procedure za izvođenje testova pomorstvenosti. Eksperimentalno mjerenje i generiranje valova - tank na FESB-u.

    5 sati
    2.

    Test njihanja broda - tank na FESB-u.

    10 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.