FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  280 Brodogradnja
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Posebni materijali i tehnologije u brodogradnji

    (FESN02)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Cilj kolegija je upoznati studente sa principima gradnje brodova od kompozita, aluminija i nehrđajućih čelika.

    očekivani ishodi učenja

    – Opisati komponente kompozitnih materijala koji se koriste u modernoj brodogradnji.
    – Objasniti prednosti i nedostatke kompozitnih materijala za primjenu u gradnji brodova.
    – Objasniti postupak izbora i određivanja svojstava kompozitnih materijala u brodogradnji prema zahtjevima klasifikacijskih društava.
    – Izraditi uzorke od kompozitnih materijala i testirati određena svojstva.
    – Opisati značajke aluminijskih legura koje se koriste u brodogradnji.
    – Objasniti tehnologiju gradnje broda od aluminija.
    – Opisati značajke nehrđajućih čelika koji se koriste u brodogradnji.
    – Objasniti tehnološke specifičnosti gradnje broda od nehrđajućih čelika.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u kompozite. Kompoziti u brodogradnji. Polimerni kompoziti.
    Materijali za izradu kompozita. Ojačanja i smole.
    Svojstva ojačanja i smola koje se najčešće koriste u brodogradnji.
    Sendvič strukture i njihova svojstva.
    Postupci izrade kompozita – ručno laminiranje.
    Postupci izrade kompozita – vakuumska infuzija.
    Usporedba metoda izrade trupa broda od kompozita.
    Zahtjevi registra kod gradnje broda od kompozita.
    Metode ispitivanja svojstava laminata.
    Vrste i značajke aluminijskih legura koje se koriste u brodogradnji.
    Obrada i zavarivanje aluminija.
    Tehnološke značajke gradnje broda od aluminija.
    Vrste i značajke nehrđajućih čelika koji se koriste u brodogradnji.
    Tehnološke specifičnosti obrade i zavarivanja nehrđajućih čelika.
    Tehnološke specifičnosti gradnje broda od nehrđajućih čelika.

    preporučena literatura
    • Hull D.: An introduction to composite materials, Cambridge University Press, Cambridge, 1981.

    • Greene E.: Marine Composites, Eric Greene Associates, 1999.

    • Pollard S.F.: Boatbuilding with Aluminum, International Marine Camden, Maine, 1993.

    dopunska literatura
    • – Barbero E.J.: Introduction to composite materials design, CRC Press, 2011.

    • – Gurit: Guide to Composites, www.gurit.com

    • – Časopis Brodogradnja

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika. Praćenje i evaluacija nastave od strane šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kontinuirana provjera znanja provodi se tijekom nastave na predavanjima i vježbama te tokom rada na projektu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u kompozite. Kompoziti u brodogradnji. Polimerni kompoziti.

    2 sata
    2.

    Materijali za izradu kompozita. Ojačanja i smole.

    2 sata
    3.

    Svojstva ojačanja i smola koje se najčešće koriste u brodogradnji.

    2 sata
    4.

    Sendvič strukture i njihova svojstva.

    2 sata
    5.

    Postupci izrade kompozita – ručno laminiranje.

    2 sata
    6.

    Postupci izrade kompozita – vakuumska infuzija.

    2 sata
    7.

    Usporedba metoda izrade trupa broda od kompozita.

    2 sata
    8.

    Zahtjevi registra kod gradnje broda od kompozita.

    2 sata
    9.

    Metode ispitivanja svojstava laminata.

    2 sata
    10.

    Vrste i značajke aluminijskih legura koje se koriste u brodogradnji.

    2 sata
    11.

    Obrada i zavarivanje aluminija.

    2 sata
    12.

    Tehnološke značajke gradnje broda od aluminija.

    2 sata
    13.

    Vrste i značajke nehrđajućih čelika koji se koriste u brodogradnji.

    2 sata
    14.

    Tehnološke specifičnosti obrade i zavarivanja nehrđajućih čelika.

    2 sata
    15.

    Tehnološke specifičnosti gradnje broda od nehrđajućih čelika.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Teorijska podloga za izradu laminata i sendvič struktura ručnim laminiranjem. Upoznavanje s komponentama za izradu kompozita.

    2 sata
    2.

    Izrada laminata i sendvič struktura ručnim laminiranjem.

    2 sata
    3.

    Teorijska podloga za izradu laminata i sendvič struktura vakuumskom infuzijom.

    2 sata
    4.

    Izrada laminata i sendvič struktura vakuumskom infuzijom.

    2 sata
    5.

    Primjena stečenih znanja u radu na studentskom projektu.

    22 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.