FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  540 Brodogradnja
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Plovnost i stabilitet

    (FESS22)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Tehnička mehanika 1, Engleski jezik 1, Engleski jezik 2.
    ciljevi predmeta

    Upoznati studente s osnovama brodske hidrostatike, metodama proračuna svojstava plovnosti i stabiliteta broda u neoštećenom stanju, te propisima klasifikacijskih društava vezano za odobravanje stabiliteta.

    očekivani ishodi učenja

    1. Poznavati osnove brodske hidrostatike, te 3 osnovna uvjeta plovnosti.
    2. Opisati postupak proračuna hidrostatskih svojstava broda,
    3. Odrediti svojstva stabiliteta neoštećenog broda.
    4. Izračunati, prema raspoloživim podacima, plovnost i stabilitet neoštećenog broda za zadana stanja krcanja (projektni zadatak).
    5. Upotrijebiti pravila klasifikacijskih društava za ocjenu stabiliteta neoštećenog broda.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    3 sata tjedno × 10 tjedana
    Za grupe manje od 10 studenata vježbe se mogu zamijeniti konzultacijama i domaćim radovima.
     
    Auditorne vježbe
    Lista predavača je prazna.
    30 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
    sadržaj

    Osnovna svojstva broda. Osnovni pojmovi o težini, nosivosti, prostornosti, linijama, uronjenom trupu broda. Uvjeti plovnosti. Uvjeti stabilnosti. Trim broda. Uron/izron broda. Metode računanja hidrostatskih karakteristika uronjenog trupa broda (metoda rebara, metoda vodnih linija). Numeričko integriranje (trapezno pravilo, Simpsonova pravila). Integriranje površine i momenata rebara. Integriranje volumena, momenata po duljini i visini, te račun težišta uzgona (metodom rebara i metodom vodnih linija). Crtanje Bonjeanovih krivulja te primjena za računanje karakteristika uronjene forme. Izrada dijagramnog lista te primjena. Analiza hidrostatike.

    preporučena literatura
    • Uršić J. Plovnost broda. FSB Zagreb, 1991.

    • Uršić J. Stabilitet broda I. FSB Zagreb, 1991.

    dopunska literatura
    • Kobylinski L., Kaster S. Stability and Safety of Ships, Elsevier, 2003.

    • IMO propisi za proračun stabiliteta broda.

    jezik poduke
    Hrvatski.
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kolokviji i ispiti se održavaju prema godišnjem nastavnom planu. Kolokviji se izvode kroz usmenu obranu projekta i zadataka za domaći rad.
    Projekt koji se izrađuje, dijelom na vježbama, a dijelom kroz samostalni rad, se brani usmeno. Predan i obranjen projekt je uvjet za konačnu prolaznu ocjenu ispita.
    Tijekom semestra provodi se kontinuirana evaluacija znanja studenata kroz pitanja i rasprave na predavanjima i konzultacijama te kroz domaće radove (samostalna izrada raznih proračuna i nacrta, obrada određenih tema u dogovoru s nastavnikom, rješavanje zadataka, itd.). Aktivnost studenata tijekom semestra (prisutnost na predavanjima i vježbama, sudjelovanje u raspravama, prezentacije obrađenih teme i domaćih radova, itd.) se evidentira i utječe na formiranje konačne ocjene. Domaći radovi se brane usmeno pred nastavnikom i utječu na formiranje konačne ocjene.
    Ocjena se formira na sljedeći način:
    a) dovoljan (2) - predan i obranjen projektni zadatak
    b) dobar (3) - ispunjeno pod a) i predan i obranjen barem jedan domaći rad
    c) vrlodobar (4) - ispunjeno pod b) , predani svi domaći radovi i iskazana aktivnost na nastavi tijekom semestra
    d) izvrstan (5) - ispunjeno pod c) i barem jedan domaći rad obranjen u formi prezentacije pred nastavnicima i studentima

    Studenti koji nisu ispunili stavku pod a) ne mogu dobiti prolaznu ocjenu
    Studenti koji nisu ispunili od b) do d) mogu pristupiti ispitu u terminima ispitnih rokova. Ispiti se provode u pismenom i usmenom obliku te sadrže teorijska pitanja i zadatke.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Osnove hidromehanike broda.

    2 sata
    2.

    Arhimedov zakon. Uvjeti plovnosti.

    2 sata
    3.

    Proračun hidrostatskih karakteristika uronjenog trupa broda

    2 sata
    4.

    Trim broda.

    2 sata
    5.

    Ukrcaj, iskrcaj i pomak težina na brodu..

    2 sata
    6.

    Proračun centracije. Pokus nagiba.

    2 sata
    7.

    Izrada Bonjeanovih krivulja. Izrada dijagramnog lista.

    2 sata
    8.

    Statički stabilitet, početni stabilitet i metacentar.

    2 sata
    9.

    Krivulja poluga statičkog stabiliteta. Dinamički stabilitet.

    2 sata
    10.

    Stabilitet velikih kuteva nagiba. Objedinjavanje proračuna stabiliteta.

    2 sata
    11.

    Prekretni momenti broda.

    2 sata
    12.

    Utjecaj slobodnih površina na stabilitet.

    2 sata
    13.

    Propisi klasifikacijskih društava i IMO propisi za stabilitet

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Izrada projektnog zadatka i zadaci za samostalni rad.

    30 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.