FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  540 Brodogradnja
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Termodinamika

    (FESR20)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Primijenjena matematika
    ciljevi predmeta

    Osposobjavanje studenata za:
    - razumijevanje osnovnih pojmova i zakona termodinamike
    - primjenu pojmova i zakona termodinamike na energetske procese i sustave

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći:
    1. objasniti osnovne pojmove i zakone termodinamike
    2. primijeniti pojmove i zakone termodinamike na različite varijante jednostavnijih tehničkih energetskih procesa,
    3. proračunati bilance tvari i jednostavnije bilance različitih vrsta tokova energije,
    4. izračunati učinkovitosti procesa i energetskih sustava
    5. Povezati učinke svih proučavanih procesa s promjenama u okolišu

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Kriteri za izbor stajališta za formulaciju zakona. Dva tipa procesa i vanjskih utjecaja. Temperatura i toplina. Termička jednadžba stanja idealnih plinova i njihovih smjesa. Ekvivalencija topline i rada. Unutarnja energija i prvi zakon termodinamike. Politropski procesi. Ciklusi. Drugi zakon termodinamike. Entropija. Protočni procesi. Dijagrami stanja realnih plinova. Energetski i rashladni ciklusi. Vlažan zrak. Izgaranje goriva. Različiti mehanizmi prijenosa topline. Provođenje kroz stijenke. Konvekcija, koeficijent prijelaza topline i bezdimenzione relacije. Prolaz topline.Izmjenjivači topline.Zračenje.

    preporučena literatura
    • O. Fabris: Osnove inženjerske termodinamike, Pomorski fakultet u dubrovniku 1994.

    dopunska literatura
    • F. Bošnjaković: Nauka o toplini I i II, Tehnička knjiga, Zagreb 1978.

    • N.Ninić: Uvod u termodinamiku i njene tehničke primjene, FESB – Split, u pripremi za izdavanje.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će tri međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 12 tjedana nastave (15 tjedana nakon početka semestra). Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz zadataka i iz teoretskog dijela pismenog ispita na međuispitu i ispitu.

    Konačna se ocjena utvrđuje prema dobivenom postotku sa jednakom težinom za riješene zadatke i za teoretski dio.

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu usmeni teoretski ispit.

    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Kriteri za izbor stajališta za formulaciju zakona. Predmet termodinamike, dva vanjska utjecaja, te tlak, volumen i temperatura kao veličine stanja. Termička jednadžba stanja idealnih plinova.

    3 sata
    2.

    Dva načina izražavanja količine tvari. Smjese idealnih plinova. Temperaturne dilatacije čvrstih tijela i tekučina.

    3 sata
    3.

    Prvi zakon termodinamike, veza unutarnje energije sa mjerljivim veličinama stanja. Kalorička jednadžba stanja idealnih plinova. Primjena prvog zakona na idealne plinove.

    3 sata
    4.

    Izobarni, izohorni, izotermni i adijabatski procesi. Politrope. Kružni procesi. Otto ov, Dieselov i Carnotov ciklus. Unutarnji i vanjski neravnotežni procesi.

    3 sata
    5.

    Drugi zakon termodinamike. Dvije posljedice Drugog zakona. Analitički izraz Drugog zakona za ravnotežne procese. Veza entropije sa mjerljivim veličinama stanja za idealne plinove. Analitički izraz Drugog zakona za neravnotežne procese

    3 sata
    6.

    Protočni sustavi. Pojam entalpije i tehničkog rada. Prvi zakon termodinamike za protočne sustave. Izraz za rad ravnotežnog protočnog procesa. Prigušivanje. Karakteristični tehnički protočni procesi sa izmjenom topline bez rada. Procesi sa radom bez topline.

    3 sata
    7.

    Realni plinovi – p-v dijagrami stanja umjesto jednadžbi stanja. Molierov h – s dijagram i T – s dijagram. Upotreba dijagrama i tablica. Rankine Clausiusov ciklus bez i sa pregrijanja pare. Pojam o regeneraciji topline, stupnjevi djelovanja i pojednostavljene sheme parno – energetskih postrojenja.

    3 sata
    8.

    Provjera znanja - I Kolokvij

    3 sata
    9.

    Ciklusi rashladnih postrojenja i koeficijenti hlađenja. Glavna svojstva rashladnih fluida. Toplinske pumpe (dizalice topline).

    3 sata
    10.

    Vlažan zrak kao radno tijelo. h-x dijagram. Karakteristični procesi vlažnog zraka.

    3 sata
    11.

    Izgaranje goriva. Brojčana karakterizacija goriva i izgaranja: toplinska moć goriva, temperatura adijabatskog izgaranja i temperatura zapaljenja goriva. Potrebna količina zraka. Određivanje pretička zraka iz sastava produkata izgaranja.

    3 sata
    12.

    Prijenos topline: tri različita mehanizma prijenosa. Prijenos topline provođenjem.

    3 sata
    13.

    Prijenos topline prijelazom (konvekcija). Fizikalni mehanizam konvekcije, koeficijent prijelaza topline i Nu – značajka. Uvjeti sličnosti konvektivnih procesa. Postupak određivanja koeficijenta prijelaza topline.

    3 sata
    14.

    Prijenos topline zračenjem. Pojam crnog tijela i «crnog» zračenja. Prolaz topline, orebrenja površina stijenki. Izmjenjivači topline. Proračun izmjenjivača topline.

    3 sata
    15.

    Provjera znanja - II Kolokvij

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Predmet termodinamike, dva vanjska utjecaja, te tlak, volumen i temperatura kao veličine stanja. Termička jednadžba stanja idealnih plinova.

    2 sata
    2.

    Dva načina izražavanja količine tvari. Smjese idealnih plinova. Temperaturne dilatacije čvrstih tijela i tekučina.

    2 sata
    3.

    Prvi zakon termodinamike, veza unutarnje energije sa mjerljivim veličinama stanja. Kalorička jednadžba stanja idealnih plinova. Primjena prvog zakona na idealne plinove.

    2 sata
    4.

    Izobarni, izohorni, izotermni i adijabatski procesi. Politrope. Kružni procesi. Otto ov, Dieselov i Carnotov ciklus. Unutarnji i vanjski neravnotežni procesi.

    2 sata
    5.

    Drugi zakon termodinamike. Dvije posljedice Drugog zakona. Analitički izraz Drugog zakona za ravnotežne procese. Veza entropije sa mjerljivim veličinama stanja za idealne plinove. Analitički izraz Drugog zakona za neravnotežne procese

    2 sata
    6.

    Protočni sustavi. Pojam entalpije i tehničkog rada. Prvi zakon termodinamike za protočne sustave. Izraz za rad ravnotežnog protočnog procesa. Prigušivanje. Karakteristični tehnički protočni procesi sa izmjenom topline bez rada. Procesi sa radom bez topline.

    2 sata
    7.

    Realni plinovi – p-v dijagrami stanja umjesto jednadžbi stanja. Molierov h – s dijagram i T – s dijagram. Upotreba dijagrama i tablica. Rankine Clausiusov ciklus bez i sa pregrijanja pare. Pojam o regeneraciji topline, stupnjevi djelovanja i pojednostavljene sheme parno – energetskih postrojenja.

    2 sata
    8.

    Ciklusi rashladnih postrojenja i koeficijenti hlađenja. Glavna svojstva rashladnih fluida. Toplinske pumpe (dizalice topline).

    2 sata
    9.

    Vlažan zrak kao radno tijelo. h-x dijagram. Karakteristični procesi vlažnog zraka.

    2 sata
    10.

    Izgaranje goriva. Brojčana karakterizacija goriva i izgaranja: toplinska moć goriva, temperatura adijabatskog izgaranja i temperatura zapaljenja goriva. Potrebna količina zraka. Određivanje pretička zraka iz sastava produkata izgaranja.

    2 sata
    11.

    Prijenos topline: tri različita mehanizma prijenosa. Prijenos topline provođenjem.

    2 sata
    12.

    Prijenos topline prijelazom (konvekcija). Fizikalni mehanizam konvekcije, koeficijent prijelaza topline i Nu – značajka. Uvjeti sličnosti konvektivnih procesa. Postupak određivanja koeficijenta prijelaza topline.

    2 sata
    13.

    Prijenos topline zračenjem. Pojam crnog tijela i «crnog» zračenja. Prolaz topline, orebrenja površina stijenki. Izmjenjivači topline. Proračun izmjenjivača topline.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.