FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  540 Brodogradnja
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Uvod u poduzetništvo

    (FESY03)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Studente uvesti u svijet poduzetništva koji je proces stvaranja vrijednosti u kojem poduzetnik na jednom mjestu skuplja sva sredstva potrebna za realizaciju poslovne prilike, preuzimajući pri tom rizik gubitka novca, vremena ili nekog oblika vrijednosti proizvoda ili usluge. Svi studenti koji mogu podnijeti izazove donošenja odluka mogu naučiti kako postati poduzetnik i kako se poduzetnički ponašati.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog moći:
    1. Pravilno definirati pojmove poduzetnik i poduzetništvo kroz misaonu, sadržajnu i koncepcijsku podlogu.
    2. Procijeniti i analizirati poduzetničke aktivnosti u okviru ekonomske i inženjerske dimenzije.
    3. Pprednosti i nedostatke ulaska u poduzetništvo i
    4. Prikupiti i interpretirati podatke iz područja analize tržišta (konkurencija, distributeri, partneri) i donijeti zaključke vezane za pitanja poduzetničkog djelovanja.
    5. Razumjeti osnovne elemente poduzetničkog računovodstva i analize financijskih izvještaja.
    6. Izraditi poslovni plan iz područja inženjerskog poduzetništva sa svim potrebnim, tehnološkim, ekonomskim i financijskim parametrima.
    7. Jasno i nedvosmisleno prezentirati vlastiti poslovni plan koji će poduprijeti opravdanost poduzetničkog ulaganja.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
    sadržaj

    Prednosti i nedostaci pravnih oblika poduzetništva. Rezultati poslovanja poduzeća: Prihodi i rashodi, Cijena koštanja, Račun dobiti/gubitka, Bilanca, Financijski tok, Rentabilnost poduzeća, Reproduktivna sposobnost poduzeća. Poduzetnički pothvat: Vrste poduzetničkog pothvata (franšizing, kupnja postojećeg posla, pokretanje novog posla), Marketing poduzetništva (istraživanje poduzetničkih mogućnosti, analiza tržišta, lokacija), Financiranje (kalkulacija i planiranje, obrtna sredstva, izvori financiranja i financijsko okruženje poduzeća). Program ulaganja (biznis plan): Pojam biznis plana, Sadržaj biznis plana, Metodologija izrade biznis plana. Izrada biznis plana (ogledni primjeri).

    preporučena literatura
    • M.Šiško-Kuliš, Uvod u poduzetništvo– Preslika predavanja- interna skripta 2006 (u pripremi za tisak).

    • N.Kuvačić, Počela poduzetništva, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu ,Split,1999.

    • N.Kuvačić , Poduzetnički projekt ili kako sačiniti biznis plan , Veleučilište u Splitu, Split, 2001.

    dopunska literatura
    • Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske,grupa autora, Poslovni plan poduzetnika, Masmedia,Zagreb,2005.

    jezik poduke
    Hrvatski jezik; Engleski jezik
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti
    nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre,
    itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 8 tjedana nastave i drugi nakon 15 tjedana nastave. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz poslovnog plana i 45% bodova na svakom međuispitu.

    Ocjena(%) = 0,33PP + 0,33(M1 + M2)
    PP - ocjena iz Poslovnog plana izražena u postocima,
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu usmeni teoretski ispit.

    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvodno predavanje

    2 sata
    2.

    Poduzetništvo i poduzetničke osobine

    2 sata
    3.

    Poslovni plan_poslovni projekt

    2 sata
    4.

    Prilike u poduzetništvu

    2 sata
    5.

    Mogućnosti ulaska u novi posao

    2 sata
    6.

    Pravni oblici organiziranja poduzeća

    2 sata
    7.

    Hodogram osnivanja obrta i trgovačkog društva

    2 sata
    8.

    Franšizno poslovanje

    2 sata
    9.

    Počela menadžmenta/1.kolokvij

    2 sata
    10.

    Marketing

    2 sata
    11.

    Osvrt na računovodstvo trgovačkog društva i obrta

    2 sata
    12.

    Osvrt na financijska izvješća

    2 sata
    13.

    Slobodne zone

    2 sata
    14.

    Poduzetnička infrastruktura,
    poduzetničke zone, centri i inkubatori

    2 sata
    15.

    Osiguranja/2.kolokvij

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod –poduzetnički test/kviz

    1 sat
    2.

    Sažetak poslovnog plana i opći prikaz za izradu poslovnog plana

    1 sat
    3.

    Informacije o poduzetniku-investitoru

    1 sat
    4.

    Analiza tržišta

    1 sat
    5.

    Tehnološko-tehnička analiza i organizacija poslovanja

    1 sat
    6.

    Lokacijska analiza

    1 sat
    7.

    Financijska priprema

    1 sat
    8.

    Ocjena učinkovitosti i osjetljivosti

    1 sat
    9.

    Gost-predavač uspješni poduzetnik elektro struke

    1 sat
    10.

    Gost-predavač uspješni poduzetnik strojarske struke

    1 sat
    11.

    Gost-predavač uspješni poduzetnik trgovac

    1 sat
    12.

    Posjeta poduzetničkom centru Pomak

    1 sat
    13.

    Analiza radova najuspješnijih studenata

    1 sat
    14.

    Analiza radova najuspješnijih studenata

    1 sat
    15.

    Kolokvij br.2

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.