FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  540 Brodogradnja
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Engleski jezik 2

    (FEOS04)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    - Podučavanje studenata kako primijeniti, u govoru i pisanju, osnovnu stručnu terminologiju i gramatičke strukture specifične za tehnički engleski jezik
    - Produbljivanje znanja o engleskom jeziku i njegovim strukturama
    - Razvijanje pismenih i usmenih komunikacijskih vještina studenata na engleskom jeziku
    - Trajno usvajanje znanja iz područja jezika strojarske i brodograditeljske struke

    očekivani ishodi učenja

    Po završetku predmeta studenti će moći:
    1. Nabrojati i objasniti uporabu vrsta greda u konstrukcijama, vrste plovila prema načinu izgradnje
    2. Nabrojiti i razlikovati plovila prema tonaži i uporabi
    3. Nabrojiti i opisati mehanička i fizička svojstva materijala
    4. Komentirati razliku između tehničkih materijala i navesti njihovu uporabu u izgradnji plovila
    5. Navesti i opisati vrste zavarivanja i njihovu primjenu u brodogradnji
    6. Samostalno prevoditi jednostavnije stručne tekstove iz područja tehnike te interpretirati grafikone, tablice i dijagrame
    7. Koristiti gramatičke strukture svojstvene jeziku struke (pasiv, usporedne rečenične strukture, uzročno-posljedične rečenice, pogodbene rečenice, tvorba riječi, participi, gerundi, infinitivi).

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Dozvoljeno naprezanje i faktor sigurnosti. Grede. Željezo. Čelici. Zavarivanje. Uvod u brodogradnju. Tipovi brodova. Tonaža brodova. Neki geometrijski pojmovi.
    Komunikacijski sadržaji iz općeg jezika. Uvod u leksičke i gramatičke strukture jezika struke iz studentova usmjerenja obradom tekstova i vježbi uz te tekstove.
    Oblici provođenja nastave: frontalna nastava, uz aktivno sudjelovanje studenata koje se potiče na samostalno zaključivanje o specifičnim obilježjima jezika struke na temelju obrade strukovnih tekstova i vježbi uz te tekstove. Obrada svake cjeline uključuje čitanje, prijevod i prateće gramatičke i leksičke vježbe te upotrebu dodatnih materijala kojima se proširuje znanje općeg jezika i jezika struke. Nastava se izvodi na engleskome jeziku.

    preporučena literatura
    • Pilković, Mara (1987). English for Students of Mechanical Engineering. Split: FESB.

    • Matić, Daniela. (2019). English in Naval Architecture. FESB: Split.

    • Kovač, Mirjana Matea, Sirković Nina (2014). Presentaton, Writing and Interpersonal Communication Skills. Split; FESB

    dopunska literatura
    • Finkelstein, Leo (2008) Pocket Book of Technical Writing for Engineers and Scientists. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill Higher Education.

    • Finkelstein Leo (2011) Pocket Book of English Grammar for Engineers and Scientists. Long Grove IL: Waveland Press.

    • Newby, David. (1996). Grammar for Communication. Zagreb: Školska knjiga.

    jezik poduke
    Engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se polaže pisanom provjerom znanja iz dva dijela i potrebno je pozitivno riješiti 50% svakoga dijela gradiva. 1. kolokvij (1. dio ispita) i ostali ispitni rokovi održavaju se u terminima određenim kalendarom ispitnih rokova u tekućoj akademskoj godini.
    Tijekom nastave studenti samostalno drže izlaganja na odabranu stručnu temu. Prezentacije su usmeni dio ispita i čine 20% konačne ocjene. Pozitivno ocijenjena prezentacija uvjet je koji se mora ispuniti prije izlaska na ispit, tijekom nastave, pred kolegama.
    Studenti su dužni redovito pohađati nastavu s najmanje 70% prisutnosti.

      Nastavne jedinice za Seminar Broj sati
    1.

    Presentation skills

    2 sata
    2.

    Unit 7 – Design stress and a factor of safety

    2 sata
    3.

    Study section 7 – tvroba riječi-pridjevi izvedeni iz glagola

    2 sata
    4.

    Unit 8 - Beams; Study section 8 – usporedne rečenične strukture

    2 sata
    5.

    Study section 8 – usporedne rečenične strukture

    2 sata
    6.

    Unit 9 – Iron; Study section 9 – izražavanje namjere

    2 sata
    7.

    Study section 9 – izražavanje namjere

    2 sata
    8.

    Međuispit 1

    2 sata
    9.

    Unit 10 - Steels

    2 sata
    10.

    Study section 10 – zavisne rečenice uzroka i posljedice

    2 sata
    11.

    Unit 11 - Welding

    2 sata
    12.

    Study section 11 – opisivanje, davanje savjeta, izvještavanje, davanje uputa

    2 sata
    13.

    Unit 12 - Aluminium

    2 sata
    14.

    Study section 12 - kondicionalne rečenice

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.