FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  540 Brodogradnja
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Mehanika materijala

    (FESR04)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih znanja iz mehanike čvrstih deformabilnih tijela,
    • rješavanje problema određivanja raspodjele i veličine naprezanja i deformacija u štapnim konstrukcijama pod djelovanjem različitih opterećenja (aksijalno opterećenje, uvijanje, savijanje, smicanje i složeno opterećenje).

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći:
    1. objasniti ravninsko stanje naprezanja i deformacija te vezu između naprezanja i deformacija (Hookeov zakon)
    2. analizirati ravninsko stanje naprezanja s pomoću Mohrove kružnice naprezanja
    3. izračunati geometrijske karakteristike poprečnih presjeka štapova
    4. odrediti naprezanja i pomake aksijalno opterećenih štapova, te štapova opterećenih na uvijanje, savijanje i smicanje
    5. primijeniti uvjete čvrstoće i krutosti pri dimenzioniranju štapova
    6. riješiti statički neodređene probleme postavljanjem dopunskih uvjeta deformacije
    7. analizirati štapove pri složenom opterećenju uz primjenu teorija čvrstoće
    8. sažeti problem izvijanja štapa

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Zadaci i metode nauke o čvrstoći. Geometrijske karakteristike ravnih presjeka štapa. Transformacija momenata tromosti. Naprezanje. Transformacija komponenata naprezanja. Deformacija. Transformacija komponenata deformacije. Međusobna ovisnost naprezanja i deformacije. Veza između komponenata unutarnjih sila i komponenata naprezanja. Opći pristup rješavanju problema u nauci o čvrstoći. Rastezanje štapova. Uvijanje štapova. Čisto savijanje štapova. Poprečno savijanje štapova. Smicanje. Statički neodređeni zadaci. Teorije čvrstoće. Složeno opterećenje štapova. Izvijanje štapova.

    preporučena literatura
    • Alfirević, I., „Nauka o čvrstoći I“, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.

    • Matoković, A., Plazibat, B., „Nauka o čvrstoći 1 – zbirka zadataka“, FESB, Split.

    • Plazibat, B., Matoković, A., Vetma, V., "Nauka o čvrstoći", skripta, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije, Split, 2019.

    • Cvitanić, V., „Predavanja iz kolegija Mehanika materijala“, e-learning portal, FESB, Split.

    • Vlak, F., Jurjević, D., „Nauka o čvrstoći 1 – zbirka zadataka“, e-learning portal, FESB, Split.

    dopunska literatura
    • Craig, R., „Mechanics of Materials“, John Wiley & Sons, New York, 2000.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Nastava se održava tijekom 13 tjedana. Tijekom prvih 7 tjedana obrađuje se gradivo 1. kolokvija, a tijekom preostalih 6 tjedana obrađuje se gradivo 2. kolokvija.
    Nakon 7 tjedana nastave, održava se međuispit na kojem se polaže gradivo 1. kolokvija.
    Pored međuispita gradivo se može polagati na četiri ispitna roka koji se održavaju po završetku nastave prema utvrđenim terminima.

    Na ispitnim rokovima, ispit se sastoji od dvije cjeline: gradivo 1. kolokvija i gradivo 2. kolokvija.
    Studenti koji su na međuispitu položili gradivo 1. kolokvija na ispitnim rokovima polažu samo gradivo 2. kolokvija. Studenti koji na međuispitu nisu položili gradivo 1. kolokvija na ispitnim rokovima polažu gradivo 1. kolokvija i 2. kolokvija, ali se prilikom ispravljanja ispita svaki dio (kolokvij) zasebno ocjenjuje.
    Kolokvij se sastoji od zadataka i teorijskih pitanja. Uvjet za pozitivnu ocjenu gradiva kolokvija jest 50% bodova iz zadataka i 50% bodova iz teorijskih pitanja.
    Ako student na ispitu ima pozitivno ocijenjen jedan kolokvij, smatra se da je položio taj dio gradiva.

    Konačan broj bodova utvrđuje se na sljedeći način:
    Bodovi(%)= ((T1+Z1) + (T2+Z2))/4
    gdje su T1, Z1, T2, Z2 - bodovi postignuti na gradivu 1. i 2. kolokvija (T-teorijski dio/Z-zadaci) izraženi u postotcima.

    Konačna ocjena utvrđuje se primjenjujući apsolutni način ocjenjivanja na sljedeći način: od 50% do 61% bodova ocjena dovoljan (2), od 62% do 74% bodova ocjena dobar (3), od 75% do 87% bodova ocjena vrlo dobar (4), od 88% do 100% ocjena izvrstan (5).

    Tijekom semestra student može ostvariti dodatne bodove koji se pridjeljuju bodovima ostvarenim na međuispitu odnosno ispitnim rokovima. Dodatni bodovi mogu se ostvariti rješavanjem domaćih radova i aktivnim sudjelovanjem na nastavi.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod, sadržaj, zadaci i metode mehanike materijala. Proračunske sheme konstrukcije.

    2 sata
    2.

    Geometrijske karakteristike ravnih presjeka, statički moment površine, momenti tromosti. Promjena momenata tromosti pri translaciji koordinatnog sustava. Promjena momenata tromosti pri rotaciji koordinatnog sustava. Mohrova kružnica tromosti. Polumjer tromosti.

    4 sata
    3.

    Vektor naprezanja, normalno i posmično naprezanje. Tenzor naprezanja. Transformacija naprezanja. Glavna naprezanja. Mohrova kružnica naprezanja.

    3 sata
    4.

    Deformacija, dužinska, kutna i obujamna. Tenzor deformacije. Transformacija deformacije. Mohrova kružnica deformacije.

    3 sata
    5.

    Međusobna ovisnost naprezanja i deformacije. Eksperimentalni podaci o tehničkim materijalima. Hookeov zakon za jednoosno stanje naprezanja. Dvoosno stanje naprezanja. Veza među konstantama elastičnosti. Veza između komponenata unutarnjih sila i naprezanja.

    3 sata
    6.

    Opći pristup rješavanju problema u mehanici materijala.
    Aksijalno opterećenje štapova. Ravni prizmatični štapovi. Štapovi promjenljivog presjeka. Plan pomaka. Koncentracija naprezanja.

    3 sata
    7.

    Uvijanje ravnih štapova okruglog presjeka. Pretpostavke o deformiranju i ograničenja. Naprezanja i deformacije. Dimenzioniranje.

    3 sata
    8.

    Savijanje ravnih štapova. Pretpostavke i ograničenja. Naprezanja i deformacije pri čistom savijanju. Naprezanja i deformacije pri poprečnom savijanju. Dimenzioniranje. Idealan moment otpora.

    6 sati
    9.

    Diferencijalna jednadžba elastične linije. Metoda analogne grede.

    3 sata
    10.

    Naprezanja i deformacije štapa promjenljivog presjeka opterećenih na savijanje. Smicanje.

    2 sata
    11.

    Statički neodređeni zadaci pri rastezanju. Toplinska i početna naprezanja.
    Statički neodređeni zadaci pri uvijanju. Statički neodređeni zadaci pri savijanju.

    2 sata
    12.

    Energija deformiranosti. Teorije čvrstoće. Primjena teorija čvrstoće pri složenom opterećenju štapova.

    4 sata
    13.

    Izvijanje. Stabilno, labilno i indiferentno stanje ravnoteže. Izvijanje štapa u elastičnom području. Dimenzioniranje.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod, sadržaj, zadaci i metode mehanike materijala. Proračunske sheme konstrukcije.

    2.

    Geometrijske karakteristike ravnih presjeka, statički moment površine, momenti tromosti. Promjena momenata tromosti pri translaciji koordinatnog sustava. Promjena momenata tromosti pri rotaciji koordinatnog sustava. Mohrova kružnica tromosti. Polumjer tromosti.

    3 sata
    3.

    Vektor naprezanja, normalno i posmično naprezanje. Tenzor naprezanja. Transformacija naprezanja. Glavna naprezanja. Mohrova kružnica naprezanja.

    2 sata
    4.

    Deformacija, dužinska, kutna i obujamna. Tenzor deformacije. Transformacija deformacije. Mohrova kružnica deformacije.

    2 sata
    5.

    Međusobna ovisnost naprezanja i deformacije. Eksperimentalni podaci o tehničkim materijalima. Hookeov zakon za jednoosno stanje naprezanja. Dvoosno stanje naprezanja. Veza među konstantama elastičnosti. Veza između komponenata unutarnjih sila i naprezanja.

    1 sat
    6.

    Opći pristup rješavanju problema u mehanici materijala.
    Aksijalno opterećenje štapova. Ravni prizmatični štapovi. Štapovi promjenljivog presjeka. Plan pomaka. Koncentracija naprezanja.

    3 sata
    7.

    Uvijanje ravnih štapova okruglog presjeka. Pretpostavke o deformiranju i ograničenja. Naprezanja i deformacije. Dimenzioniranje.

    3 sata
    8.

    Savijanje ravnih štapova. Pretpostavke i ograničenja. Naprezanja i deformacije pri čistom savijanju. Naprezanja i deformacije pri poprečnom savijanju. Dimenzioniranje. Idealan moment otpora.

    3 sata
    9.

    Diferencijalna jednadžba elastične linije. Metoda analogne grede.

    3 sata
    10.

    Naprezanja i deformacije štapa promjenljivog presjeka opterećenih na savijanje. Smicanje.

    11.

    Statički neodređeni zadaci pri rastezanju. Toplinska i početna naprezanja.
    Statički neodređeni zadaci pri uvijanju. Statički neodređeni zadaci pri savijanju.

    5 sati
    12.

    Energija deformiranosti. Teorije čvrstoće. Primjena teorija čvrstoće pri složenom opterećenju štapova.

    1 sat
    13.

    Izvijanje. Stabilno, labilno i indiferentno stanje ravnoteže. Izvijanje štapa u elastičnom području. Dimenzioniranje.

    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.