FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  540 Brodogradnja
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Tehnička mehanika 1

    (FESR02)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih znanja iz statike krutih tijela,
    • upoznavanje s osnovnim pojmovima u mehanici kao što su sila, moment sile, spreg sila te pojmom sustava sila (od sučeljenog sustava sila do prostornog sustava paralelnih sila),
    • proučavanje ravnoteže tijela i ravnoteže sustava krutih tijela,
    • određivanje i analizu unutarnjih sila punih linijskih, rešetkastih i okvirnih nosača.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. objasniti osnovne veličine i pojmove u mehanici (sila, moment sile, spreg sila, moment sprega sila, sustav sila, veza, reakcija veze, vanjske sile, unutarnje sile),
    2. provesti postupak slaganja sustava sila, od sučeljenog do prostornog sustava paralelnih sila,
    3. primijeniti uvjete ravnoteže tijela i sustava tijela,
    4. proračunati reakcije veza za statički određene ravninske konstrukcije,
    5. razmotriti i primijeniti proračun reakcije hrapave površine i proračun trenja užeta,
    6. proračunati raspodjelu komponenata unutarnjih sila statički određenih nosača (ravninski ravni i okvirni nosači, ravninski rešetkasti nosači, prostorno-ravninski nosači),
    7. proračunati koordinate težišta homogenih tijela složenog oblika.

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnovni pojmovi i aksiomi statike. Sučeljeni sustav sila. Ravnoteža sučeljenog sustava sila. Moment sile u odnosu na točku. Ravninski sustav paralelnih sila. Spreg sila. Moment sprega sila. Ravninski sustav sila. Svođenje ravninskog sustava sila na jednostavniji oblik. Ravnoteža ravninskog sustava sila. Ravnoteža ravninskog sustava paralelnih sila. Ravnoteža sustava krutih tijela. Trenje. Reakcija hrapave veze. Kut trenja. Ravnoteža pri trenju. Trenje užeta o cilindričnu površinu. Trenje klizanja. Ravninske konstrukcije. Komponente unutarnjih sila ravninskog nosača. Okvirni nosači. Rešetkasti nosači. Lučni nosač. Prostorni sustav paralelnih sila. Moment sile u odnosu na os. Ravnoteža prostornog sustava spregova sila. Svođenje prostornog sustava paralelnih sila na jednostavniji oblik. Ravnoteža prostornog sustava paralelnih sila. Prostorno-ravninski puni nosači. Težište. Središte sustava paralelnih sila. Težište krutog tijela.

    preporučena literatura
    • Pavazza, R.: Tehnička mehanika, Statika, Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split, 2007.

    • Plazibat, B., Matoković, A., "Mehanika 1 – zbirka zadataka“, FESB, Split, 1999.

    • Cvitanić, V., "Predavanja iz kolegija Tehnička mehanika 1", e-learning portal, FESB, Split.

    dopunska literatura
    • Alfirević, I.; Saucha, J.; Tonković, Z., Kodvanj, J., "Uvod u mehaniku - I. Statika krutih tijela", "Uvod u mehaniku – II. Primjenjena statika", Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2010.

    • Brnić, J., "Statika", Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Rijeka, 2004.

    • Matejiček, F., Semenski D., Vnučec, Z., "Uvod u statiku sa zbirkom zadataka", Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2005.

    • Meriam, J. L.; Kraige, L. G.: "Engineering Mechanics-Statics", John Wiley & Sons, 2003.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Nastava se održava tijekom 13 tjedana. Tijekom prvih 7 tjedana obrađuje se gradivo 1. kolokvija, a tijekom preostalih 6 tjedana obrađuje se gradivo 2. kolokvija. Nakon 7 tjedana nastave, održava se međuispit na kojem se polaže gradivo 1. kolokvija. Pored međuispita gradivo se može polagati na četiri ispitna roka koji se održavaju po završetku nastave prema utvrđenim terminima. Na ispitnim rokovima, ispit se sastoji od dvije cjeline: gradivo 1. kolokvija i gradivo 2. kolokvija. Studenti koji su na međuispitu položili gradivo 1. kolokvija na ispitnim rokovima polažu samo gradivo 2. kolokvija. Studenti koji na međuispitu nisu položili gradivo 1. kolokvija na ispitnim rokovima polažu gradivo 1. kolokvija i 2. kolokvija, ali se prilikom ispravljanja ispita svaki dio (kolokvij) zasebno ocjenjuje. Kolokvij se sastoji od zadataka i teorijskih pitanja. Uvjet za pozitivnu ocjenu gradiva kolokvija jest 50% bodova iz zadataka i 50% bodova iz teorijskih pitanja. Ako student na ispitu ima pozitivno ocijenjen jedan kolokvij, smatra se da je položio taj dio gradiva.

    Konačan broj bodova utvrđuje se na sljedeći način:
    Bodovi(%)= ((T1+Z1) + (T2+Z2))/4
    gdje su T1, Z1, T2, Z2 - bodovi postignuti na gradivu 1. i 2. kolokvija (T-teorijski dio/Z-zadaci) izraženi u postotcima.

    Konačna ocjena utvrđuje se primjenjujući apsolutni način ocjenjivanja na sljedeći način: od 50% do 61% bodova ocjena dovoljan (2), od 62% do 74% bodova ocjena dobar (3), od 75% do 87% bodova ocjena vrlo dobar (4), od 88% do 100% ocjena izvrstan (5).

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Zadatak statike. Sila. Aksiomi statike. Veze. Reakcije veza. Aksiom o vezama.

    3 sata
    2.

    Slaganje sučeljenih sila. Rezultanta. Razlaganje sile. Komponente sile. Projekcija sile na os. Projekcija sile na ravninu. Analitički način definiranja sile. Uvjeti ravnoteže sučeljenog sustava sila.

    4 sata
    3.

    Moment sile u odnosu na točku. Varignonov teorem o momentu rezultante ravninskog sustava sučeljenih sila. Posebni oblici uvjeta ravnoteže ravninskog sustava sučeljenih sila.

    2 sata
    4.

    Slaganje dviju paralelnih sila. Spreg sila. Moment sprega sila. Ekvivalentnost spregova sila. Slaganje spregova sila koji djeluju u jednoj ravnini. Uvjeti ravnoteže spregova sila koji djeluju u jednoj ravnini.

    3 sata
    5.

    Teorem o redukciji sile na točku. Redukcija općeg ravninskog sustava sila na točku. Svođenje općeg ravninskog sustava sila na jednostavniji oblik. Uvjeti ravnoteže općeg ravninskog sustava sila. Uvjeti ravnoteže ravninskog sustava paralelnih sila. Ravnoteža ravninskog sustava krutih tijela.

    4 sata
    6.

    Trenje. Trenje klizanja. Reakcija hrapave veze. Kut trenja i konus trenja. Ravnoteža pri trenju. Trenje užeta o cilindričnu površinu. Trenje kotljanja.

    5 sati
    7.

    Ravninski puni nosači. Komponente unutarnjih sila ravninskih punih nosača. Veza između komponenata unutarnjih sila i vanjskog opterećenja.

    3 sata
    8.

    Neki primjeri ravninskih nosača.

    4 sata
    9.

    Ravninski rešetkasti nosači. Ravninski lučni nosači.

    2 sata
    10.

    Moment sile u odnosu na os. Ekvivalentnost spregova sila koji djeluju u paralelnim ravninama. Slaganje prostornog sustava spregova sila. Uvjeti ravnoteže prostornog sustava spregova sila.

    3 sata
    11.

    Slaganje prostornog sustava paralelnih sila. Svođenje prostornog sustava paralelnih sila na jednostavniji oblik. Uvjeti ravnoteže prostornog sustava paralenih sila. Varignonov teorem o momentu rezultante prostornog sustava paralelnih sila u odnosu na os.

    2 sata
    12.

    Prostorno-ravninski puni nosači. Komponente unutarnjih sila prostorno-ravninskih nosača. Neki primjeri prostorno-ravninskih nosača.

    1 sat
    13.

    Središte sustava paralelnih sila. Težište krutog tijela. Težište nekih homogenih tijela. Težište homogenih tijela složenog oblika. Određivanje težišta pokusom. Pappus-Gouldinova pravila.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Zadatak statike. Sila. Aksiomi statike. Veze. Reakcije veza. Aksiom o vezama.

    1 sat
    2.

    Slaganje sučeljenih sila. Rezultanta. Razlaganje sile. Komponente sile. Projekcija sile na os. Projekcija sile na ravninu. Analitički način definiranja sile. Uvjeti ravnoteže sučeljenog sustava sila.

    3 sata
    3.

    Moment sile u odnosu na točku. Varignonov teorem o momentu rezultante ravninskog sustava sučeljenih sila. Posebni oblici uvjeta ravnoteže ravninskog sustava sučeljenih sila.

    1 sat
    4.

    Slaganje dviju paralelnih sila. Spreg sila. Moment sprega sila. Ekvivalentnost spregova sila. Slaganje spregova sila koji djeluju u jednoj ravnini. Uvjeti ravnoteže spregova sila koji djeluju u jednoj ravnini.

    2 sata
    5.

    Teorem o redukciji sile na točku. Redukcija općeg ravninskog sustava sila na točku. Svođenje općeg ravninskog sustava sila na jednostavniji oblik. Uvjeti ravnoteže općeg ravninskog sustava sila. Uvjeti ravnoteže ravninskog sustava paralelnih sila. Ravnoteža ravninskog sustava krutih tijela.

    4 sata
    6.

    Trenje. Trenje klizanja. Reakcija hrapave veze. Kut trenja i konus trenja. Ravnoteža pri trenju. Trenje užeta o cilindričnu površinu. Trenje kotljanja.

    3 sata
    7.

    Ravninski puni nosači. Komponente unutarnjih sila ravninskih punih nosača. Veza između komponenata unutarnjih sila i vanjskog opterećenja.

    8.

    Neki primjeri ravninskih nosača.

    6 sati
    9.

    Ravninski rešetkasti nosači. Ravninski lučni nosači.

    2 sata
    10.

    Moment sile u odnosu na os. Ekvivalentnost spregova sila koji djeluju u paralelnim ravninama. Slaganje prostornog sustava spregova sila. Uvjeti ravnoteže prostornog sustava spregova sila.

    11.

    Slaganje prostornog sustava paralelnih sila. Svođenje prostornog sustava paralelnih sila na jednostavniji oblik. Uvjeti ravnoteže prostornog sustava paralenih sila. Varignonov teorem o momentu rezultante prostornog sustava paralelnih sila u odnosu na os.

    2 sata
    12.

    Prostorno-ravninski puni nosači. Komponente unutarnjih sila prostorno-ravninskih nosača. Neki primjeri prostorno-ravninskih nosača.

    1 sat
    13.

    Središte sustava paralelnih sila. Težište krutog tijela. Težište nekih homogenih tijela. Težište homogenih tijela složenog oblika. Određivanje težišta pokusom. Pappus-Gouldinova pravila.

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.