FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  540 Brodogradnja
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Informatika

    (FESY01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za
    • Razumijevanje osnovnog koncepta rada osobnog računala
    • Uporabu uredskih aplikacija.
    • Uporaba jednostavnih inženjerskih aplikacija

    očekivani ishodi učenja

    1. Opisati osnovno sklopovlje i prilagoditi korisničko sučelje osobnog računala
    2. Koristiti uredsku aplikaciju za pisanje zahtjevnih tehničkih dokumenata
    3. Koristiti uredsku aplikaciju za tablično računanje
    4. Koristiti uredsku aplikaciju za crtanje dijagrama shema i nacrta
    5. Koristiti uredsku aplikaciju za prezentiranje
    6. Prikazati primjerom korištenje računala za rješavanje inženjerskih problema

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 13 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 13 tjedana
    sadržaj

    Povijesni razvoj računala. Arhitektura računala. Ulazno – izlazni uređaji. Format podataka i mikroprocesorskih naredbi.
    Sklopovlje računala. Uređaji za komunikaciju. Uređaji za besprekidno napajanje.
    Operativni sustav MS Windows. Informacije o sustavu. Alati za održavanje sustava. Disk Defragmenter. System Restore. Backup.
    Računalne mreže. Načelo umrežavanja. Mrežni protokoli i servisi. Zaštita od virusa. Vatrozid.
    Uređivanje teksta. MS Word: Oblikovanje teksta. Postavke stranice i ispis. Simboli. Tabulatori. Tablice. Umetanje slika. Objekti. Pisanje matematičkih izraza. Predlošci i stilovi. Pravopis i samoispravak. Veliki dokumenti. Knjižne oznake i indeksi. Izrada sadržaja. Skupna pisma. Bibliografija.
    Proračunske tablice, MS Excel. Opis programa. Radno okruženje. Unos i uređivanje podataka. Oblikovanje tablica. Sortiranje i filtriranje. Obrasci. Postavke stranice i ispis. Reference i funkcije. Grafovi. Pivot tablice. Dohvat podataka iz vanjskih izvora. Izrada makronaredbi.
    Prezentacija, MS Power Point. Opis programa i osnove rada. Animacija. Prilagodba za web i ispis. Crtanje, MS Visio: Operacije (Union, Combine, Fragment), Dijagrami, Sheme. Mjerilo i kotiranje.
    Programski alati za inženjere: Labview. Tipovi podataka. Prikupljanje analiza i prezentacija podataka. Petlje i strukture. Vektori, polja, matrice. Modularno programiranje. Korisničko sučelje.

    preporučena literatura
    • G. Petrović, Skripta s predavanja

    dopunska literatura
    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    • Vođenje evidencije o nazočnosti na nastavi
    • Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    • Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    • Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se sastoji od dva dijela gradiva. Tijekom semestra bit će jedan kolokvij koji se polaže nakon 7. tjedna nastave. Na ostalim ispitima studenti polažu dio gradiva koji nisu položili na kolokviju ili ispitu. Ako na nekom od ispita student položi jedan od dva dijela gradiva, taj dio gradiva student ne mora polagati do kraja tekuće akademske godine. Sve provjere znanja izvode se u pisanom obliku.

    Preduvjet za pristup ispitu jest pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi što podrazumijeva nazočnost i pozitivnu ocjenu (minimalno 50% bodova) svih laboratorijskih vježbi. Ocjena laboratorijskih vježbi formira se kao srednja ocjena svih laboratorijskih vježbi. Povrh toga, student je dužan prisustvovati predavanjima najmanje 50% nastavnih sati.

    U zadnjem tjednu nastave studenti polažu ispit na računalu (IR) pri čemu je za prolaz potrebno ostvariti minimalno 50% bodova.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvarenih minimalno 50% bodova na svakom od dva dijela gradiva.

    Ocjena(%) = (G1 + G2 + LV + IR)/4
    G1, G2 - bodovi ostvareni na pojedinom dijelu gradiva, izraženi u postocima
    LV - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima
    IR - ocjena iz ispita na računalu izražena u postocima

    Konačna ocjena utvrđuje se na sljedeći način:
    Postotak--------Ocjena
    50% do 61%----dovoljan (2)
    62% do 74%----dobar (3)
    75% do 87%----vrlo dobar (4)
    88% do 100%---izvrstan (5)

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Operativni sustav MS Windows. Upravljačka ploča. Windows Explorer. Informacije o sustavu. Alati za održavanje sustava. Disk Defragmenter. System Restore. Backup. Zaštita od virusa. Vatrozid.

    2 sata
    2.

    Obradba texta, MS Word. Opis programa i osnove rada u Wordu. Radno okruženje. Uređivanje teksta. Oblikovanje teksta. Postavke stranice i ispis. Simboli. Tabulatori. Tablice. Umetanje slika. Objekti.

    2 sata
    3.

    Obradba texta, MS Word. Pisanje matematičkih izraza. Izrada jednostavnih skica i crteža. Predlošci i stilovi. Izrada numeriranih lista. Pravopis i samoispravak. Veliki dokumenti. Knjižne oznake i indeksi. Izrada sadržaja. Skupna pisma. Bibliografija.

    2 sata
    4.

    Izrada web stranica. HTML jezik.

    2 sata
    5.

    Sklopovlje računala: Matična ploča, procesor, radna memorija, trajna memorija. Uređaji za besprekidno napajanje. Ulazno – izlazni uređaji.

    2 sata
    6.

    Veza sklopovlja i programske potpore. Format podataka i mikroprocesorskih naredbi. Izvođenje naredbi.

    2 sata
    7.

    Uređaji za komunikaciju. Računalne mreže. Načelo umrežavanja. Mrežni protokoli i servisi.

    2 sata
    8.

    Proračunske tablice, MS Excel. Opis programa. Radno okruženje. Unos i uređivanje podataka. Oblikovanje tablica. Sortiranje i filtriranje. Obrasci. Postavke stranice i ispis.

    2 sata
    9.

    Proračunske tablice, MS Excel. Reference i funkcije. Grafovi. Pivot tablice. Dohvat podataka iz vanjskih izvora. Izrada makronaredbi.

    2 sata
    10.

    Izrada prezentacija, MS Power Point. Umetanje objekata. Animacija. Prilagodba za web i ispis. Crtanje, MS Visio. Opis programa i osnove rada. Oblikovanje elemenata. Slojevi, pomoćne crte i mreža. Nacrti (tangenta, polovište, okomica), Operacije (Union, Combine, Fragment), Dijagrami.

    2 sata
    11.

    Baze podataka, MS Acess. Opis programa i elementi okruženja. Plošne i relacijske baze. Tablice tipovi i duljina polja. Indeksiranje. Izrada obrazaca.

    2 sata
    12.

    Programski alati za inženjere, Labview: Virtualna instrumentacija i grafičko programiranje. Razvojno okruženje. Tipovi podataka. Jednostavne aplikacije za prikupljanje obradu i prezentaciju podataka.

    2 sata
    13.

    Programski alati za inženjere, Labview: Uporaba programskih petlji i struktura. Posmačni registri, polja, matrice.

      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Internet: E-learning portal. Windows Explorer. Paint. WordPad.

    2 sata
    2.

    Word: Programsko okruženje. Uređivanje teksta. Oblikovanje teksta.

    2 sata
    3.

    Word: Tabulatori. Postavke stranice i ispis. Tablice.

    2 sata
    4.

    Word: Jednadžbe. Grafika i crtanje. Stilovi. Pravopis. Veliki dokumenti.

    2 sata
    5.

    HTML: Izrada jednostavne web stranice

    2 sata
    6.

    Excel: Unos i uređivanje podataka. Oblikovanje tablica

    2 sata
    7.

    Excel: Reference i funkcije. Grafovi.

    2 sata
    8.

    Power Point. Osnove izrade prezentacije

    2 sata
    9.

    Visio: Namještanje radnog okruženja i osnove crtanja

    2 sata
    10.

    Visio: Crtanje: Nacrti. Dijagrami. Sheme

    2 sata
    11.

    Access: Izrada jednostavne baze podataka. Izrada obrazaca.

    2 sata
    12.

    Inženjerski alati: Uvod u Labview. Jednostavne aplikacije za prikupljanje obradu i prezentaciju podataka.

    2 sata
    13.

    Provjera znanja laboratorijskih vježbi

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.