FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  540 Brodogradnja
  4. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Čvrstoća broda

    (FESS23)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Mehanika materijala
    ciljevi predmeta

    Osposobiti studenta za
    • Stjecanje temeljnih znanja iz strukturne analize
    • Upoznavanje s metodama proračunima brodske konstrukcije

    očekivani ishodi učenja

    Student će nakon uspješno savladanog predmeta moći
    1. Objasniti osnove energijskih metoda
    2. Objasniti metodu sila
    3. Primijeniti metodu sila u analizi okvira kao ravninskih sustava štapova i roštilja kao prostorno ravninskih sustava štapova
    4. Objasniti utjecaj smicanja na savijanje brodskih nosača
    5. Objasniti proračun uzdužne čvrstoće broda
    6. Primijeniti rješenja za savijanja tankih ploča u proračunu brodskog opločenja

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Savijanje tankostjenih nosača. Otvoreni i zatvoreni tankostjeni presjeci. Utjecaj smicanja na savijanje. Efektivna širina pojaseva lima. Uzdužna čvrstoća broda. Raspodjela momenata savijanja i poprečnih sila, progib. Poprečna čvrstoća broda. Proračun okvira. Lokalna čvrstoća. Proračun nosača, roštilja, upora. Koncentracija naprezanja. Proračun spojeva.

    preporučena literatura
    • J. Uršić: Čvrstoća broda I, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 1991.

    • J. Uršić: Čvrstoća broda II, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 1991.

    dopunska literatura
    • Hughes, O. F.: Ship Structural Design, John Whiley & Sons, New York, 1983.

    • Kovšca-Obsieger, J.: Zbirka zadatak iz čvrstoće broda, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 1997.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit se održava nakon 7 tjedana nastave, drugi nakon 15 tjedna nastave. Na završnom ispitu po završetku nastave studenti polažu gradivo koje nisu položili na međuispitima. Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu odnosno ispitu. Na popravnom odnosno komisijskom ispitu polaže se cjelokupno gradivo.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu.

    Ocjena(%)= (M1 + M2 +M3)/3
    M1, M2, M3 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi:
    Završni ispiti:
    Popravni ispiti:
    Komisijski ispit:

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod, naziv i sadržaj Čvrstoće broda. Zadaci i metode, proračunske sheme brodske konstrukcije. Energijske metode. Poopćene sile i pomaci. Uplivni koeficijenti. Matrica podatljivosti. Recipročni uplivni koeficijenti. Matrica krutosti.

    3 sata
    2.

    Maxwellov teorem, Castiglianov drugi i prvi teorem, teorem o minimumu energije deformiranosti. Mohrova metoda određivanja pomaka. Mohrov integral. Vereščaginovo pravilo. Definicije i podjela štapnih konstrukcija

    3 sata
    3.

    Statička neodređenost konstrukcije: ravninske, prostorno-ravninske i prostorne konstrukcije.

    3 sata
    4.

    Metoda sila. Kanonske jednadžbe metode sila. Simetrične i antisimetrične konstrukcije.

    3 sata
    5.

    Metoda početnih parametara. Vektor stanja. Matrica polja. Vektor opterećenja.

    3 sata
    6.

    Utjecaj smicanja na savijanje. Efektivna širina lima.

    3 sata
    7.

    Tanke kružne ploče.

    3 sata
    8.

    Provjera znanja

    3 sata
    9.

    Tanke pravokutne ploče

    3 sata
    10.

    Poprečna čvrstoća broda: dijagrami poprečnih sila, momenta savijanja i progiba.

    3 sata
    11.

    Lokalna čvrstoća broda: dijagrami poprečnih sila, momenta savijanja i progiba.

    3 sata
    12.

    Dimenzioniranje tankostjenih presjeka

    3 sata
    13.

    Uzdužna čvrstoća broda: dijagrami poprečnih sila, momenta savijanja i progiba

    3 sata
    14.

    Moment otpora glavnog rebra. Naprezanja.

    3 sata
    15.

    Provjera znanja

      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod, naziv i sadržaj Čvrstoće broda. Zadaci i metode, proračunske sheme brodske konstrukcije. Energijske metode. Poopćene sile i pomaci. Uplivni koeficijenti. Matrica podatljivosti. Recipročni uplivni koeficijenti. Matrica krutosti.

    2 sata
    2.

    Maxwellov teorem, Castiglianov drugi i prvi teorem, teorem o minimumu energije deformiranosti. Mohrova metoda određivanja pomaka. Mohrov integral. Vereščaginovo pravilo. Definicije i podjela štapnih konstrukcija

    2 sata
    3.

    Metoda sila. Kanonske jednadžbe metode sila. Simetrične i antisimetrične konstrukcije.

    2 sata
    4.

    Metoda početnih parametara. Vektor stanja. Matrica polja. Vektor opterećenja.

    2 sata
    5.

    Utjecaj smicanja na savijanje. Efektivna širina lima.

    2 sata
    6.

    Tanke kružne ploče.

    2 sata
    7.

    Provjera znanja

    2 sata
    8.

    Tanke pravokutne ploče

    2 sata
    9.

    Poprečna čvrstoća broda: dijagrami poprečnih sila, momenta savijanja i progiba.

    2 sata
    10.

    Lokalna čvrstoća broda: dijagrami poprečnih sila, momenta savijanja i progiba.

    2 sata
    11.

    Uzdužna čvrstoća broda: dijagrami poprečnih sila, momenta savijanja i progiba

    4 sata
    12.

    Moment otpora glavnog rebra. Naprezanja.

    4 sata
    13.

    Provjera znanja

    2 sata
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Priprema za prvi kolokvij

    3 sata
    2.

    Prvi seminarski rad

    5 sati
    3.

    Drugi seminarski rad

    5 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.