FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  540 Brodogradnja
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Tehnologija obrade metala

    (FETS01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    - stjecanje temeljnih znanja o sprezi konstruiranja, materijala i tehnologija neophodnih za uspješnu proizvodnju u području brodogradnje i strojarstva.
    - stjecanje znanja o osnovnim tehnologijama obrade metala lijevanjem, deformiranjem i odvajanjem čestica te mogućnostima primjene ovih postupaka u proizvodnji.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Klasificirati strojarske tehnologije.
    2. Klasificirati postupke lijevanja, obrade deformiranjem te postupke obrade odvajanjem čestica.
    3. Objasniti važnost i karakteristike pojedinih strojarskih tehnologija.
    4. Opisati načelno strojeve i opremu na kojima se izvode pojedini postupci.
    5. Prezentirati postupke izrade modela, jezgri i kalupa za lijevanje.
    6. Prezentirati određivanje livljivosti legura i teorijske osnove skrućivanja odljevaka
    7. Raspravljati o silama, naprezanjima, deformacijama i brzinama deformacije u postupcima obrade deformiranjem
    8. Opisati i objasniti tok materijala, faktor trenja, naprezanje plastičnog tečenja, rad i snagu kod obrade deformiranjem
    9. Komentirati izraze za brzinu rezanja, volumen odvojenih čestica, silu rezanja, moment, utrošenu snagu, teorijsku hrapavost te glavno strojno vrijeme za pojedine postupke obrade odvajanjem

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod i podjela postupaka obrade deformiranjem. Pojam plastične deformacije i pokazatelji plastičnosti materijala. Promjene u materijalu kod deformiranja u hladnom i toplom stanju. Anizotropija. Stupanj i brzina deformacije. Naprezanje plastičnog tečenja. Analiza glavnih obilježja tehnologije oblikovanja sabijanjem, kovanjem, provlačenjem, istiskivanjem, valjanjem, dubokim učenjem, tiskanjem i štancanjem. Uvod i podjela postupaka obrade metala odvajanjem čestica. Postupci obrade alatima definirane geometrije oštrice: tokarenje, blanjanje, bušenje, glodanje, vlačenje, piljenje. Postupci obrade alatima nedefinirane geometrije obrade: brušenje, honanje, superfiniš, lepanje, poliranje. Sustavni pregled upotrebe naprava za pojedine tehnološke postupke.

    preporučena literatura
    • Duplančić, I.: "Osnove tehnologija", autorizirana predavanja, FESB, Split 2005.

    • Bajić, D. “Tehnologije obrade materijala“, autorizirana predavanja.

    • Živković, D., “Lijevanje metala”, skripta, Sveučilište u Splitu, FESB, Split, 2006.

    dopunska literatura
    • Kalpakjian S.: "Manufacturing Engineering and Technology", Addison - Wesley Publishing Company, 1989.Šavar,

    • Duplančić, I.: Obrada deformiranjem, Sveučilište u Splitu, FESB, Split 2007.

    • Math M., “Uvod u tehnologiju oblikovanja deformiranjem”, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 1999.

    • Cebalo, R.: "Obrada odvajanjem čestica", obrađena pitanja i zadaci, Zagreb, 2000.

    • Ekimović Š.: "Postupci obrade rezanjem”, Univerzitet u Sarajevu, mašinski fakultet u Zenici, 2003.

    • Cebalo R.: "Obrada odvajanjem čestica, Podsjetnik za ispit i zadaci, FSB Zagreb, 1999.

    • Bajić D.: "Obrada obrada odvajanjem čestica”, predavanja, FESB Split, 2005.

    • R. Deželić, Osnove konstrukcijskih materijala, Sveučilište u Splitu, FESB Split, 1996.

    • Deželić R., Metali II, FESB Split, 1987

    • Stupnišek M., F. Cajner: Osnove toplinske obradbe materijala, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1996.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Prisustvo na nastavi (predavanja i laboratorijske vježbe) je obvezno. Uvjet za izlazak na ispit je 100 % prisustva na nastavi.
    Studenti koji zbog više sile (npr. bolesti) izostanu s jednog ili više oblika nastave, dužni su pismeno opravdati izostanak (u slučaju bolesti potvrdom o bolovanju) predmetnom nastavniku. Uz dogovor s predmetnim nastavnikom i asistentom moguće je nadoknaditi propuštenu nastavu (npr. dolazak u drugu grupu na laboratorijskim vježbama). Dozvoljeno je najviše tri puta izostati s nastave (uz opravdanje).

    Aktivno sudjelovanje u aktivnostima koje se kontinuirano ocjenjuju na nastavi je obvezno.

    Konačna ocjena predmeta izračunava se na temelju tri komponente:
    1. prisustvo na nastavi
    2. aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave: rješavanje zadataka i kvizova
    3. međuispiti (kolokviji) i ispit
    sa sljedećim faktorima težine:

    1. Prisustvo na predavanjima (P.P.) 3 %, prisustvo na laboratorijskim vježbama (P.L.V.) 3 %
    2. Aktivno sudjelovanje na predavanjima (A.S.P.) 12 %, aktivno sudjelovanje na laboratorijskim vježbama (A.S.L.V.) 12 %
    3. Prvi (K1) i drugi (K2) kolokvij 70 %
    Prag prolaznosti kolokvija je 40 %.

    KONAČNA OCJENA = 0,03 (P.P.) + 0,03 (P.L.V.) + 0,12 (A.S.P.) + 0,12 (A.S.L.V.) + 0,7 (K1 + K2)

    Konačna ocjena se utvrđuje na sljedeći način:

    50 % do 61 % dovoljan (2)
    62 % do 74 % dobar (3)
    75 % do 87 % vrlodobar (4)
    88 % do 100 % izvrstan (5)

    Ukoliko student nije zadovoljan postignutom ocjenom, može se prijaviti predmetnom nastavniku na usmeni ispit u okviru istog ispitnog roka.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod; Konstruiranje za proizvodnju; Izbor materijala i tehnologije

    3 sata
    2.

    Podjela postupaka i osnove procesa lijevanja; Tečenje i skrućivanje metala. Postupci lijevanja u pijesku. Materijali i postupci izrade kalupa i jezgriPodjela postupaka i osnove procesa lijevanja; Tečenje i skrućivanje metala. Postupci lijevanja u pijesku. Materijali i postupci izrade kalupa i jezgri

    3 sata
    3.

    Postupci lijevanja ingota, blokova i trupaca; Lijevanje pod tlakom; Centrifugalno lijevanje; Kontinuirano lijevanje traka. Konstruiranje odljevaka; Greške i kontrola odljevaka.

    3 sata
    4.

    Postupci obrade metala odvajanjem čestica, Gibanje alata i obratka, osnovna geometrija,

    3 sata
    5.

    Nastajanje i oblici odvojenih čestica, Materijali za rezne alate, Kvaliteta obrađene površine,

    3 sata
    6.

    Postupci obrade alatima definirane geometrije oštrice: tokarenje, blanjanje, bušenje, glodanje, vlačenje, piljenje

    3 sata
    7.

    Postupci obrade alatima nedefinirane geometrije obrade: brušenje, honanje, superfiniš, lepanje, poliranje

    3 sata
    8.

    Kolokvij 1

    9.

    Značaj i podjela postupaka oblikovanja deformiranjem.

    3 sata
    10.

    Pojam plastične deformacije i pokazatelji plastičnosti materijala.

    3 sata
    11.

    Promjene u materijalu izazvane deformacijom; Anizotropija;

    3 sata
    12.

    Stupanj i brzina deformacije; Naprezanje plastičnog tečenja i krivulje tečenja;

    3 sata
    13.

    Postupci sabijanja i kovanja; Postupci provlačenja i istiskivanja;

    3 sata
    14.

    Postupci valjanja limova i ispitivanje njihove kvalitete, Postupci obrade limova savijanjem,dubokim vučenjem i štancanjem

    3 sata
    15.

    Kolokvij 2

      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Lijevanje različitih metala u pijesku

    2 sata
    2.

    Upoznavanje s osnovnim značajkama alatnih strojeva u laboratoriju, Tokarenje, Geometrija alata i obratka, Vrste odvojenih čestica, materijali za rezne alate

    2 sata
    3.

    Blanjanje i dubljenje, Mjerenje koeficijenta sabijanja

    2 sata
    4.

    Postupci za izradu uvrta i provrta: bušenje, upuštanje i razvrtanje, Mjerenje aksijalne sile i momenta kod bušenja

    2 sata
    5.

    Piljenje, provlačenje, Mjerenje glavne sile rezanja kod tokarenja pomoću utroška snage

    2 sata
    6.

    Glodanje, Mjerenje hrapavosti obrađene površine u zavisnosti od parametara obrade

    2 sata
    7.

    Postupci završne fine obrade: brušenje, honanje, superfiniš, Mjerenje sila rezanja trokomponentnim dinamometrom

    2 sata
    8.

    Utjecaj deformiranja na mehanička svojstva materijala, Ispitivanje tečenja materijala

    2 sata
    9.

    Određivanje faktora trenja sabijanjem valjčića

    2 sata
    10.

    Određivanje faktora trenja sabijanjem prstena

    2 sata
    11.

    Ispitivanje sposobnosti oblikovanja materijala sabijanjem i kovanjem

    2 sata
    12.

    Ispitivanje sposobnosti oblikovanja materijala istiskivanjem

    2 sata
    13.

    Oblikovanje limova, Određivanje elastičnog povrata materijala kod savijanja

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.