FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  530 Strojarstvo
  6. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Programiranje CNC strojeva

    (FETR16)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    - produbiti stečena znanja iz postupaka obrade odvajanjem čestica
    - naučiti osnove programiranja suvremenih računalom upravljanih alatnih strojeva
    - postići kompetencije za upravljanje CNC strojevima.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Analizirati međudjelovanja i potrebu cjelovitog pristupa konstruiranju i izradi dijelova.
    2. Primijeniti usvojena znanja i vještine na rješavanje konkretnog zadatka.
    3. Primijeniti stečena znanja i vještine u timskom radu.
    4. Generirati program za automatsku izradu dijelova na CNC stroju.
    5. Usporediti i istaknuti razlike između ručnog programiranja i programiranja u CAD/CAM sustavima.
    6. Identificirati motive primjene računalom upravljanih obradnih strojeva i sustava za brzu izradu prototipova.

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvodna razmatranja. Povijesni razvoj numeričkog upravljanja. Načela numeričkog upravljanja. Usporedba tradicionalne i CNC strojne obrade.Koordinatni sustav stroja. Koordinatni sustav izratka. Programabilni mjerni sustavi (apsolutni i inkrementalni). Programiranje izrade (koraci pri programiranju izrade, metode programiranja). Struktura i sadržaj programa.CNC tokarenje. Sustav smještaja i izmjene alata. Odabir alata, izbor parametara obrade. Programiranje gibanja alata. Tehnološka dokumentacija. Izrada provrta. Programiranje izrade konture predmeta. Kompenzacija radijusa vrha alata.Programiranje izrade žljebova. Tokarenje navoja. Odsijecanje. CNC glodanje. Alati za rad na glodalici. Sustavi stezanja alata. Sustav smještaja i izmjene alata. Odabir alata za glodanje. Tehnološka dokumentacija. Programiranje gibanja alata kod glodalice. Čeono glodanje. Izrada konture. Kompenzacija radijusa alata. Izrada utora. Izrada džepova. Izrada provrta. Odabir operacija obrade i alata. Zabušivanje. Bušenje. Upuštanje. Završna obrada provrta. Urezivanje navoja. Glodanje navoja

    preporučena literatura
    • Xun Xu: „Integrating Advanced Computer-Aided Design, Manufacturing, and Numerical Control: Principles and Implementations“, University of Auckland, New Zealand, 2009.

    • Hoffmann M.: „CAD/CAM mit CATIA V5“, Hanser Verlag, Muenchen, 2005.

    • Bajić, D., Jozić, S., "Proizvodnja pomoću računala“, predavanja, Merlin, 2023.

    dopunska literatura
    • Balič, J.: CAD/CAM postopki, Univerza v Mariboru, Maribor, 2002.

    • McMahon, C., Brown, J.: CAD CAM principles, practice and manufacturing management, Pearson Prentice Hall, 1999.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    – Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    – Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    – Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    – Samoevaluacija nastavnika
    – Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Prisustvo na nastavi (predavanja i konstrukcijske vježbe) je obvezno. Uvjet za izlazak na ispit je 100 % prisustva na nastavi.
    Studenti koji zbog više sile (npr. bolesti) izostanu s jednog ili više oblika nastave, dužni su pismeno opravdati izostanak (u slučaju bolesti potvrdom o bolovanju) predmetnom nastavniku. Uz dogovor s predmetnim nastavnikom i asistentom moguće je nadoknaditi propuštenu nastavu (npr. dolazak u drugu grupu na konstrukcijskim vježbama). Dozvoljeno je najviše tri puta izostati s nastave (uz opravdanje).

    Aktivno sudjelovanje u aktivnostima koje se kontinuirano ocjenjuju na nastavi je obvezno.

    Konačna ocjena predmeta izračunava se na temelju tri komponente:
    1. prisustvo na nastavi
    2. projektni zadaci (P1 i P2)
    3. kolokvij (K)
    sa sljedećim faktorima težine:

    1. Prisustvo na predavanjima (P.P.) 2,5 %, prisustvo na konstrukcijskim vježbama (P.K.V.) 2,5 %
    2. Prvi projektni zadatak 35 % i drugi projektni zadatak 30 %
    3. Kolokvij 30 %
    Prag prolaznosti kolokvija je 40 %.

    KONAČNA OCJENA = 0,025 (P.P.) + 0,025 (P.K.V.) + 0,35 P1 + 0,30 P2 + 0,30 K

    Konačna ocjena se utvrđuje na sljedeći način:

    50 % do 61 % dovoljan (2)
    62 % do 74 % dobar (3)
    75 % do 87 % vrlodobar (4)
    88 % do 100 % izvrstan (5)

    Ukoliko student nije zadovoljan postignutom ocjenom, može se prijaviti predmetnom nastavniku na usmeni ispit u okviru istog ispitnog roka.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvodna razmatranja. Osnovni pojmovi. Povijesni razvoj. Načela numeričkog upravljanja. Usporedba tradicionalne i CNC strojne obrade.

    3 sata
    2.

    Koordinatni sustav stroja. Koordinatni sustav izratka. Programabilni mjerni sustavi (apsolutni i inkrementalni).

    2 sata
    3.

    Programiranje izrade (koraci pri programiranju izrade, metode programiranja). Struktura i sadržaj programa.

    2 sata
    4.

    CNC tokarenje. Sustav smještaja i izmjene alata. Odabir alata, izbor parametara obrade. Programiranje gibanja alata. Tehnološka dokumentacija.

    3 sata
    5.

    Izrada provrta. Programiranje izrade konture predmeta. Kompenzacija radijusa vrha alata.

    2 sata
    6.

    Programiranje izrade žljebova. Tokarenje navoja. Odsijecanje.

    2 sata
    7.

    1 KOLOKVIJ

    2 sata
    8.

    CNC glodanje. Alati za rad na glodalici. Sustavi stezanja alata. Sustav smještaja i izmjene alata. Odabir alata za glodanje. Tehnološka dokumentacija

    4 sata
    9.

    Programiranje gibanja alata kod glodalice. Čeono glodanje. Izrada konture. Kompenzacija radijusa alata

    2 sata
    10.

    Izrada utora. Izrada džepova.

    2 sata
    11.

    Izrada provrta. Odabir operacija obrade i alata. Zabušivanje. Bušenje. Upuštanje. Završna obrada provrta. Urezivanje navoja. Glodanje navoja.

    4 sata
    12.

    2. KOLOKVIJ

    2 sata
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Upoznavanje s načinom rada sustava WinNC za Sinumeric upravljačku jedinicu. Moduli rada.

    2 sata
    2.

    Parametri obrade, upisivanje novih alata, upravljanje programima. Uzdužno i poprečno vanjsko tokarenje.

    2 sata
    3.

    CNC tokarenje. Programiranje - G code. Uzdužno i poprečno vanjsko tokarenje, kružno gibanje.

    2 sata
    4.

    CNC tokarenje. Programiranje - G code. Fino tokarenje, izrada navoja. Zadavanje prvog projektnog zadatka.

    2 sata
    5.

    CNC tokarenje. Programiranje - G code. Bušenje, unutarnje tokarenje, usijecanje, odsijecanje.

    2 sata
    6.

    CNC tokarenje. Programiranje - G code. Izrada tehnološke dokumentacije. Izrada dijela na CNC tokarilici.

    2 sata
    7.

    CNC tokarenje. Programiranje - G code. Obradni ciklusi.

    2 sata
    8.

    CNC glodanje. Programiranje – G code. Čeono, obodno glodanje, izrada utora, kompenzacija radijusa alata.

    2 sata
    9.

    CNC glodanje. Programiranje – G code. Izrada džepova, provrta i navoja. Zadavanje drugog projektnog zadatka.

    2 sata
    10.

    CNC glodanje. Programiranje – G code. Obrada po konturi, obrada na različitim ravninama, definiranje prepreke, izrada utora pomoću konture.

    2 sata
    11.

    CNC glodanje. Programiranje – G code. Izrada kružnih utora, graviranje.

    2 sata
    12.

    Izrada tehnološke dokumentacije. Izrada dijela na vertikalnom obradnom centru.

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.