FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  530 Strojarstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elektrotehnika

    (FENR01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • primjenu osnovnih načela i zakona elektrotehnike,
    • postavljanje i rješavanje jednostavnih elektrotehničkih mreža,
    • trajno usvajanje osnovnih znanja iz područja električnih strojeva.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati temeljne pojave, veličine i zakone elektrotehnike,
    2. primijeniti temeljne zakone elektrotehnike za izračun elektromagnetskih veličina,
    3. analizirati jednostavne električne mreže,
    4. izmjeriti osnovne električne veličine (struja, napon, otpor),
    5. opisati temeljne principe rada električnih strojeva.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    3 sata tjedno × 5 tjedana
    sadržaj

    Osnove elektrotehnike: elektrostatika, istosmjerne struje, magnetostatika, izmjenične struje. Transformatori. Elektromehanička pretvorba energije: sinkroni strojevi, asinkroni strojevi, istosmjerni strojevi, univerzalni strojevi, specijalni električni strojevi. Opasnosti od električne struje. Zaštita uređaja i zaštitne mjere pri radu s električnim uređajima.

    preporučena literatura
    • Lovrić, D., "Predavanja i auditorne vježbe iz predmeta Elektrotehnika (530)", Sveučilište u Splitu, FESB, Split, 2019. (interna skripta u elektroničkom obliku)

    dopunska literatura
    • Wolf, R.: Osnove električnih strojeva, Školska knjiga, Zagreb, 1985.

    • Guru, B. S. and Hiziroglu, H. R., "Electric Machinery and Transformers", Oxford University Press, New York - Oxford, 2001.

    • Maletić, A., "Osnove elektrotehnike", ELMAP, Split, 1993.

    jezik poduke
    Hrvatski jezik
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o
    kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se sastoji iz dva dijela. Tijekom semestra bit će jedan kolokvij iz prvog dijela gradiva. Na četiri ispita studenti polažu dijelove gradiva koje nisu prethodno položili na kolokviju ili ispitima. Uvjet za pozitivnu ocjenu iz pojedinog dijela gradiva jest da student ostvari najmanje 50 % bodova iz tog dijela gradiva, uz dodatni uvjet da je iz teorijskog i numeričkog dijela ostvari najmanje po 20 % bodova. Teorijskom i numeričkom dijelu pojedinog dijela gradiva pripada po 50 % bodova.

    Konačna se ocjena (u postotcima) utvrđuje prema formuli:

    Ocjena (%) = (G1 + G2) / 2

    gdje su aktivnosti izražene u postotcima:

    G1 - bodovi iz prvog dijela gradiva, G2 - bodovi iz drugog dijela gradiva.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    50 % do 61 % ocjena dovoljan (2)
    62 % do 74 % ocjena dobar (3)
    75 % do 87 % ocjena vrlo dobar (4)
    88 % do 100 % ocjena izvrstan (5)

    Na kolokviju će biti 5 teorijskih pitanja i 2 numerička zadatka. Na pojedinom ispitu bit će ukupno 10 teorijskih pitanja i 4 numerička zadatka, jednako raspodijeljenih na dva dijela ispita. Ispiti će se održati u terminima definiranim Kalendarom nastavne djelatnosti.

    Student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 60 % nastavnih sati, auditornim vježbama najmanje 60 % nastavnih sati, laboratorijskim vježbama 100 % nastavnih sati. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Osnovni pojmovi. Elektrostatika: elektricitet i struktura tvari. Coulombov zakon; jakost električnog polja; vektor električnog pomaka, tok vektora električnog pomaka, Gaussov zakon.

    2 sata
    2.

    Elektrostatika: Rad u električnom polju; električni napon; električni potencijal; električni kapacitet metalnog tijela; kapacitet kondenzatora.

    2 sata
    3.

    Elektrostatika: Materija u električnom polju, kondenzatori; statički elektricitet; zaštita od munje.

    2 sata
    4.

    Istosmjerne električne struje: strujni krug; električne značajke materijala; električna vodljivost i električni otpor vodiča; električni izvori; Ohmov zakon; utjecaj temperature na električni otpor; serijski, paralelni i mješoviti spoj otpornika.

    2 sata
    5.

    Istosmjerne električne struje: Kirchhoffovi zakoni; snaga i energija električne struje; prilagođavanje.

    2 sata
    6.

    Istosmjerne električne struje: proširenje mjernog opsega ampermetra i voltmetra; ommetar; Wheatstoneov most; potenciometar; transfiguracija zvijezde i trokuta; metode za rješavanje linearnih električnih krugova (mreža); elektroliza i kemijski izvori električne energije.

    2 sata
    7.

    Magnetizam: osnovne veličine magnetskog polja; prirodni magnet i elektromagnet; magnetski tok; zakon elektromagnetske indukcije; djelovanje magnetskog polja na naboj u gibanju; djelovanje magnetskog polja na naboj i vodič; Biot-Savartov zakon; sila između vodiča protjecanih strujom; Ampereov zakon; torusna zavojnica; ravna zavojnica.

    2 sata
    8.

    Magnetizam: samoiduktivitet i međuinduktivitet; rasipni magnetski tok; vektor magnetizacije; feromagnetizam; histereza; magnetski krug; energija magnetskog polja; sila u zračnom rasporu; vrtložne struje; uspostavljanje struje u sterujnom krugu s induktivitetom; otvaranje sklopke u strujnom krugu s induktivitetom.

    2 sata
    9.

    Izmjenične električne struje: sinusni oblik struje i napona; karakteristične vrijednosti; nastajanje sinusne izmjenične EMS; Eulerov zapis kompleksnog broja; fazorski prikaz sinusnih veličina; Ohmov zakon u kompleksnom obliku; radni otpor, induktivitet i kapacitet u krugu izmjenične struje; serijski i paralelni spoj impedancija.

    2 sata
    10.

    Izmjenične električne struje: snaga i energija izmjenične struje; primjena simboličke metode u rješavanju linearnih krugova izmjenične struje; snaga i energija izmjenične struje; trofazni sustav.

    2 sata
    11.

    Transformatori

    2 sata
    12.

    Sinkroni strojevi

    2 sata
    13.

    Asinkroni strojevi

    1 sat
    14.

    Istosmjerni strojevi; univerzalni motori; električni strojevi specijalne namjene; elektromotorni pogoni; zaštita pri radu s električnim strojevima i uređajima.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Osnovni pojmovi. Elektrostatika: elektricitet i struktura tvari. Coulombov zakon; jakost električnog polja; vektor električnog pomaka, tok vektora električnog pomaka, Gaussov zakon.

    1 sat
    2.

    Elektrostatika: Rad u električnom polju; električni napon; električni potencijal; električni kapacitet metalnog tijela; kapacitet kondenzatora;

    1 sat
    3.

    Elektrostatika: Materija u električnom polju, kondenzatori; statički elektricitet; zaštita od munje.

    1 sat
    4.

    Istosmjerne električne struje: strujni krug; električne značajke materijala; električna vodljivost i električni otpor vodiča; električni izvori; Ohmov zakon; utjecaj temperature na električni otpor; serijski, paralelni i mješoviti spoj otpornika.

    1 sat
    5.

    Istosmjerne električne struje: Kirchhoffovi zakoni; snaga i energija električne struje; prilagođavanje.

    1 sat
    6.

    Istosmjerne električne struje: proširenje mjernog opsega ampermetra i voltmetra; ommetar; Wheatstoneov most; potenciometar; transfiguracija zvijezde i trokuta; metode za rješavanje linearnih električnih krugova (mreža); elektroliza i kemijski izvori električne energije.

    2 sata
    7.

    Magnetizam: osnovne veličine magnetskog polja; prirodni magnet i elektromagnet; magnetski tok; zakon elektromagnetske indukcije; djelovanje magnetskog polja na naboj u gibanju; djelovanje magnetskog polja na naboj i vodič; Biot-Savartov zakon; sila između vodiča protjecanih strujom; Ampereov zakon; torusna zavojnica; ravna zavojnica.

    1 sat
    8.

    Magnetizam: samoiduktivitet i međuinduktivitet; rasipni magnetski tok; vektor magnetizacije; feromagnetizam; histereza; magnetski krug; energija magnetskog polja; sila u zračnom rasporu; vrtložne struje; uspostavljanje struje u sterujnom krugu s induktivitetom; otvaranje sklopke u strujnom krugu s induktivitetom.

    1 sat
    9.

    Izmjenične električne struje: sinusni oblik struje i napona; karakteristične vrijednosti; nastajanje sinusne izmjenične EMS; Eulerov zapis kompleksnog broja; fazorski prikaz sinusnih veličina; Ohmov zakon u kompleksnom obliku; radni otpor, induktivitet i kapacitet u krugu izmjenične struje; serijski i paralelni spoj impedancija.

    2 sata
    10.

    Izmjenične električne struje: snaga i energija izmjenične struje; primjena simboličke metode u rješavanju linearnih krugova izmjenične struje; snaga i energija izmjenične struje; trofazni sustav.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Praktična upotreba ampermetra, voltmetra, ohmmetra i vatmetra

    3 sata
    2.

    Spajanje otpornika: serijski, paralelni i mješoviti spoj. Potvrđivanje Kirchhoffovih zakona.

    3 sata
    3.

    Primjena Theveninovog zakona pri mjerenju struje kroz granu u složenoj električnoj shemi

    3 sata
    4.

    Utvrđivanje parametara trofaznog transformatora

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.