FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  530 Strojarstvo
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Mjerenja u tehnici

    (FETR07)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje temeljnih postavki teorije i tehnike mjeriteljstva
    • stjecanje specifičnih vještina u metodama i tehnikama mjeriteljstva i kontrole

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Interpretirati osnovne mjeriteljske pojmove.
    2. Klasificirati mjerne pogreške.
    3. Provesti mjerenja na području industrijskog mjeriteljstva (mjerenja duljina, oblika i položaja, temperature, tlaka, vlažnosti, brzine strujanja fluida, protoka, toplinskog toka, koeficijenta toplinske vodljivosti i specifičnog toplinskog kapaciteta)
    4. Vrjednovati rezultate mjerenja na osnovi kritičkog razmišljanja i intelektualnog poštenja.

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    OSNOVE ZNANOSTI O MJERENJU: Fizikalne veličine i jedinice. Temeljni pojmovi metrologije: mjerna točnost, ponovljivost i obnovljivost mjernih rezultata. Mjerne pogreške. Statistička obrada mjernih rezultata. Mjerna nesigurnost. Mjerne metode. Granična pogreška mjernog instrumenta.
    MJERENJE DULJINA: Mjerni instrumenti. Mjerenje osnog razmaka. Mjerenje i kontrola kutova. Mjerenje i kontrola navoja. Mjerenje i kontrola zupčanika. Mjerenje površinske hrapavosti. Mjerenje pravocrtnosti, ravnosti, kružnosti i cilindričnosti. Mjerenje paralelnosti i okomitosti.
    MJERENJE TEMPERATURE: osnovni pojmovi, temperaturne ljestvice, stakleni termometri rastezanja, metalni termometri na principu rastezanja, štapasti metalni termometri, manometarski termometri, otpornički termometri, termoparovi, kvarcni termometri, pirometri (djelomičnog zračenja, ukupnog zračenja).
    MJERENJE TLAKA: osnovni pojmovi, podjela tlakova i instrumenata, tekućinski manometri, instrumenti na principu elastične deformacije, klipni manometri, električni manometri.
    MJERENJE BRZINE STRUJANJA FLUIDA: instrumenti na principu dinamičkog tlaka, instrumenti na principu žarne niti i folije, instrumenti na principu Dopplerovog efekta, rotacijski anemometri.
    MJERENJE PROTOKA: princip integracije polja brzina, gravimetrijska i volumetrijska metoda, primjena hidrometrijskih otvora i sapnica, princip uvođenja hidrodinamičkih otpora u sistem, volumetrijski brojači, mjerači s mjernim krilcima, elektromagnetski mjerači
    MJERENJE VLAŽNOSTI.
    Mjerenje toplinske energije. Mjerenje koeficijenta toplinske vodljivosti. Mjerenje specifičnog toplinskog kapaciteta. Mjerenje sastava dimnih plinova.

    preporučena literatura
    • Bilić, B.: Predavanja postavljena na e-learning portalu FESB-a

    • I. Pivac, autorizirana predavanja na e-learning portalu FESB-a

    • Figliola, R. S., Beasley, D. E.: Theory and Design for Mechanical Measurements, John Wiley & Sons, 2011.

    dopunska literatura
    • Bilić, B.: Teorija i tehnika mjerenja, FESB, Split, 2007.

    • ­T. G. Beckwith, R. D. Marangoni, J. H. Lienhard: Mechanical Measurements, Addison-Wesley Publishing Company, 2011.

    • Brezinšćak, M.: Mjerenja i računanje u tehnici i znanosti, Tehnička knjiga, Zagreb, 1970.

    • Farago, F. T., Curtis, M. A.: Handbook of Dimensional Measurement, Industrial Press Inc, New York, 1994.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Predmet se sastoji iz dva dijela:
    1. Mjerenje dimenzija, oblika, orijentacije, smještaja i vrtnje; skraćeno MOD (nositelj: prof. dr. sc. Boženko Bilić)
    2. Toplinska mjerenja; skraćeno TOP (nositelj: doc. dr. sc. Ivan Pivac).

    Nakon 7. tjedna nastave održat će se međuispit (1. kolokvij) koji se odnosi na prvi dio gradiva (Mjerenje dimenzija, oblika, orijentacije, smještaja i vrtnje). Po završetku semestra održat će se ispiti. Kolokviju i ispitima mogu pristupiti studenti/studentice koji su prisustvovali na najmanje 50 % predavanja iz svakog dijela predmeta te koji su izostali najviše s jedne laboratorijske vježbe iz svakog dijela predmeta.

    Provedba ispita:
    Ispiti se sastoje od dva dijela (cjeline), koji obuhvaćaju gradivo 1., odnosno 2. kolokvija
    Studenti koji su gradivo 1. kolokvija položili u terminu međuispita, na završnom ispitu moraju polagati samo gradivo 2. kolokvija. Ako nisu zadovoljni ocjenom 1. kolokvija mogu ga ponovno polagati u sklopu ispita.
    Studenti koji nisu pristupili ili nisu položili gradivo 1. kolokvija u terminu međuispita, na završnom ispitu pišu cjeloviti ispit, ali se prilikom ispravljanja ispita svaki dio (cjelina) boduje zasebno.
    Ako student na završnom ispitu iz pojedinog dijela (cjeline) dobije više od 50 % ukupnog broja bodova koje on nosi, smatrat će se da je položio izdvojeni dio gradiva te ga, sukladno članku 24., stavak 4., Pravilnika o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu, do kraja akademske godine ne mora ponovno polagati.

    Međuispit i ispiti se provode u pismenoj formi, a sastoje se od teorijskih pitanja i numeričkih zadataka. Nastavnik zadržava pravo održavanja međuispita i ispita i u usmenoj formi.

    Da bi se dobila pozitivna ocjena (tj. položio ispit) iz predmeta student/studentica mora iz svakog dijela predmeta ostvariti najmanje 50 % bodova.

    Ukupna ocjena iz predmeta dobije se kao prosječna ocjena iz oba dijela predmeta.

    Ocjena iz predmeta u postotku, OP (%) = 0,5 (MOD + TOP)
    MOD, TOP – postotci bodova ostvareni iz prvog (MOD), odnosno drugog dijela predmeta (TOP).

    Ocjena iz predmeta, OP:
    50 % do 60 % - dovoljan (2)
    61 % do 75 % - dobar (3)
    76 % do 90 % - vrlo dobar (4)
    91 % do 100 % - izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    OSNOVE ZNANOSTI O MJERENJU: Osnove mjeriteljstva: Fizikalne veličine. Mjerne jedinice. Mjerne pogreške. Statistička obrada mjernih rezultata: Srednja vrijednost. Standardno odstupanje. Gaussovi aksiomi. Normalna razdioba. Mjerna nesigurnost. Iskazivanje mjernog rezultata.

    3 sata
    2.

    OSNOVE MJERENJA DULJINA: Veličine i jedinice prostora. Metode mjerenja dimenzija, odstupanja od oblika, orijentacije, smještaja i vrtnje. Sustavne pogreške u mjerenju dimenzija, odstupanja od oblika, orijentacije, smještaja i vrtnje.

    1 sat
    3.

    MJERNI INSTRUMENTI ZA MJERENJE DIMENZIJA, ODSTUPANJA OD OBLIKA, ORIJENTACIJE, SMJEŠTAJA I VRTNJE.

    3 sata
    4.

    MJERENJE I KONTROLA KUTOVA.

    2 sata
    5.

    MJERENJE I KONTROLA NAVOJA.

    1 sat
    6.

    MJERENJE I KONTROLA ZUPČANIKA.

    2 sata
    7.

    MJERENJE I KONTROLA HRAPAVOSTI.

    1 sat
    8.

    MJERENJE OBLIKA I POLOŽAJA.

    1 sat
    9.

    KOLOKVIJ 1

    1 sat
    10.

    MJERENJE TEMPERATURE: osnovni pojmovi, temperaturne ljestvice, stakleni termometri rastezanja.

    2 sata
    11.

    MJERENJE TEMPERATURE: metalni termometri na principu rastezanja, štapasti metalni termometri, manometarski termometri, otpornički termometri, termoparovi, kvarcni termometri, pirometri (djelomičnog zračenja, ukupnog zračenja)

    2 sata
    12.

    MJERENJE TLAKA: osnovni pojmovi, podjela tlakova i instrumenata, tekućinski manometri, instrumenti na principu elastične deformacije, klipni manometri, električni manometri

    2 sata
    13.

    MJERENJE BRZINE STRUJANJA FLUIDA: instrumenti na principu dinamičkog tlaka, instrumenti na principu žarne niti i folije, instrumenti na principu Dopplerovog efekta, rotacijski anemometri.
    MJERENJE PROTOKA: princip integracije polja brzina, gravimetrijska i volumetrijska metoda

    2 sata
    14.

    MJERENJE PROTOKA: primjena hidrometrijskih otvora i sapnica, princip uvođenja hidrodinamičkih otpora u sistem, volumetrijski brojači, mjerači s mjernim krilcima, elektromagnetski mjerači

    2 sata
    15.

    MJERENJE TOPLINSKE ENERGIJE. MJERENJE KOEFICIJENTA TOPLINSKE VODLJIVOSTI. MJERENJE SPECIFIČNOG TOPLINSKOG KAPACITETA. MJERENJE VLAŽNOSTI. MJERENJE SASTAVA DIMNIH PLINOVA.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Izračunavanje srednje vrijednosti i standardnog odstupanja. Testiranje hipoteze o podvrgavanju mjernih rezultata normalnoj distribuciji. Izračunavanje nepouzdanosti srednje vrijednosti.
    Upoznavanje s mjernim instrumentima za mjerenje dimenzija, odstupanja od oblika, orijentacije, smještaja i vrtnje

    2 sata
    2.

    Atestiranje mjerne ure prema DIN 878
    Mjerenje osnog razmaka s univerzalnim pomičnim mjerilom i s mjerilom za mjerenje osnog razmaka
    Mjerenje unutarnjeg promjera s pomoću trokrakog mikrometra
    Mjerenje unutarnjeg promjera s pomoću subita

    2 sata
    3.

    Mjerenje kuta prizme s pomoću graničnih mjerki, valjčića i mjerne ure
    Mjerenje vanjskog kuta prizme s pomoću kutomjera
    Mjerenje kuta konusa s pomoću sinus ravnala
    Mjerenje kuta unutarnjeg konusa

    2 sata
    4.

    Diobena glava: posredno i diferencijalno dijeljenje
    Mjerenje srednjeg promjera vijka mikrometrom
    Mjerenje srednjeg promjera vijka s pomoću tri žice

    2 sata
    5.

    Mjerenje debljine zuba s pomičnim mjerilom
    Mjerenje debljine zuba s pomoću mikrometra (mjera preko više zubi)
    Mjerenje radijalnog udara zupčanika
    Mjerenje radijalnog udara vratila

    2 sata
    6.

    Mjerenje ravnoće površine
    Mjerenje površinske hrapavosti

    2 sata
    7.

    Izrada dokumentiranog mjernog postupka (plan mjerenja i kontrole)

    2 sata
    8.

    Mjerenje temperature - korekcija mjerenja staklenim termometrom

    2 sata
    9.

    Mjerenje temperature - umjeravanje termopara

    2 sata
    10.

    Mjerenje tlaka - umjeravanje manometra

    2 sata
    11.

    Mjerenje protoka: opstrukcijski mjerači protoka; digitalni mjerač tlaka

    2 sata
    12.

    Mjerenje vlažnosti zraka psihrometrom

    2 sata
    13.

    Prezentacija mjerenja različitih termodinamičkih veličina primjenom različitih mjernih uređaja unutar samostalnog vodikovog energetskog sustava

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.