FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  530 Strojarstvo
  4. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Toplinski i hidraulički strojevi

    (FESR22)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Termodinamika, Mehanika fluida
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • primjenu znanje o motorima s unutrašnjim izgaranjem, kompresorima i pumpama;
    • analizu konstrukcijskih i radnih parametara

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Identificirati različite vrste toplinskih i hidrauličkih strojeva;
    2. Izračunati osnovne konstrukcijske i radne karakteristike motora s unutrašnjima izgaranjem, kompresora i pumpi;
    3. Analizirati transformaciju energije u toplinskim i hidrauličkim strojevima i njenu ovisnosti o osnovnim radnim i dimenzijskim značajkama procese;
    4. Odabrati toplinski i hidraulički stroj prikladan za određeni sustav obzirom na njegove energetske značajke.
    5. Izvoditi zaključke o upotrjebljenim materijalima, vrsti goriva, pripremi smjese i kvaliteti izgaranja;

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    3 sata tjedno × 5 tjedana
    sadržaj

    Definicija motora s unutrašnjim izgaranjem. Vrste i podjela. Opis rada. Konstrukcijski dijelovi i tehnički podaci Diesel motora. Konstrukcijski i radni parametri. Snaga i moment na kočnici. Indicirani rad. Mehanička efikasnost. Snaga cestovnog opterećenja. Srednji efektivni tlak. Specifična potrošnja goriva i efikasnost. Omjer zrak/gorivo i gorivo/zrak. Volumetrijska efikasnost. Emisija polutanata. Tekuća i plinovita goriva. Motorni benzini. Diesel goriva. Alternativna goriva i goriva budućnosti. Načini smanjivanja toksičnosti ispušnih plinova. Priprema smjese i izgaranje u motorima s kompresijskim paljenjem. Direktno i indirektno ubrizgavanje. Uređaji za stvaranje smjese kod Diesel motora. Uređaji za stvaranje smjese kod Otto motora. Rasplinjači i način rada. Ubrizgavanje benzina kod Otto motora. Motori na metanol. Stvaranje gorive smjese kod plinskog Otto motora. Prednabijanje motora.
    Primjena kompresora. Podjela kompresora. Idealni rad kompresora. Višestupanjska kompresija. Analiza rada stvarnog kompresora. Kapacitet kompresora. Izbor broja stupnjeva. Odnosi radnih volumena i tlakova pojedinih stupnjeva. Snaga kompresora. Konstruktivna rješenja klipnih kompresora. Regulacija kapaciteta. Ulja za podmazivanje. Komprimiranje vlažnog zraka. Rotacijski kompresori; s lamelama, Rootsov kompresor, vijčani kompresori.
    Mjesto pumpi i ventilatora u toplinskim i hidrauličkim instalacijama. Pojam mehaničke energije strujećeg fluida. Uloga pumpi i ventilatora u hidrauličkim sustavima. Klipne pumpe. Tok fluida i energije kroz pumpu. Ograničenje visine usisavanja klipnih pumpi. Centrifugalne turbo pumpe. Primjena osnovnih zakona. Glavni konstrukcijski elementi. Višestupanjske centrifugalne pumpe. Podrijetlo aksijalne sile na rotor i njeno uravnoteženje. Slična strujanja u turbo pumpama. Rad pumpi ugrađenih u cjevovod. Pojam stabilnosti rada sustava pumpa-cjevovod. Pojam kavitacije i njeno izbjegavanje. Regulacija protoka u centrifugalnim pumpama. Pumpno postrojenje i pumpa u radu. Centrifugalni ventilatori. Aksijalne turbo pumpe i ventilatori. Zupčaste pumpe, značajke rada.

    preporučena literatura
    • Gojmir Radica: Predavanja na E-larning-u.

    • Grljušić Mirko: Motori s unutrašnjim izgaranjem, Sveučilište u Splitu, FESB, 2000.

    • Fabris Orest, Grljušić Mirko: Kompresori, Sveučilište u Splitu, FESB 2010.

    • Ninić Neven: Osnovi pumpi i ventilatora, FESB Interna skripta, Split, 1994.

    dopunska literatura
    • Stone Richard: Introduction to Internal Combustion Engines, University of Oxford, PALGRAVE, N.Y., 1999.

    • Jeras Dušan: Klipni motori-uređaji, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

    • Andrassy Mladen: Kompresori, FSB, Sveučilište u Zagrebu, 2004.

    • Pilić-Rabadan Ljiljana: Vodne turbine i pumpe, vjetroturbine, FESB Split, 2000.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Interna evaluacija i ankete studenata.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) i završni ispit. Na završnom ispitu studenti polažu cjelovito gradivo ili dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu i pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Definicija motora s unutrašnjim izgaranjem. Vrste i podjela. Opis rada. Konstrukcijski dijelovi i tehnički podaci Diesel motora.

    3 sata
    2.

    Konstrukcijski i radni parametri. Snaga i moment na kočnici. Indicirani rad. Mehanička efikasnost. Snaga cestovnog opterećenja.

    3 sata
    3.

    Srednji efektivni tlak. Specifična potrošnja goriva i efikasnost. Omjer zrak/gorivo i gorivo/zrak. Volumetrijska efikasnost. Emisija polutanata. Specifična snaga.

    3 sata
    4.

    Priprema smjese i izgaranje u motorima s kompresijskim paljenjem. Direktno i indirektno ubrizgavanje. Uređaji za stvaranje smjese kod Diesel motora.

    3 sata
    5.

    Uređaji za stvaranje smjese kod Otto motora. Rasplinjači i način rada. Ubrizgavanje benzina kod Otto motora. Motori na etanol. Stvaranje gorive smjese kod plinskog Otto motora.

    3 sata
    6.

    Primjena kompresora. Podjela kompresora. Idealni rad kompresora. Višestupanjska kompresija. Analiza rada stvarnog kompresora.

    3 sata
    7.

    Kapacitet kompresora. Izbor broja stupnjeva. Odnosi radnih volumena i tlakova pojedinih stupnjeva. Snaga kompresora. Efikasnost kompresora.

    3 sata
    8.

    Kapacitet kompresora. Izbor broja stupnjeva. Odnosi radnih volumena i tlakova pojedinih stupnjeva. Snaga kompresora. Efikasnost kompresora.

    3 sata
    9.

    Rotacijski kompresori. Lamelni. Rootsov kompresor. Spiralni kompresori.Vijčani kompresori; uljni, bezuljni, kapacitet i regulacija kapaciteta. Jednovijčani kompresori.

    3 sata
    10.

    Pojam mehaničke energije strujećeg fluida. Mjesto pumpi i ventilatora u toplinskim i hidrauličkim instalacijama.

    3 sata
    11.

    Uloga pumpi i ventilatora u hidrauličkim sustavima. Centrifugalne turbo pumpe i njihove karakteristike.

    3 sata
    12.

    Sprega karakteristika pumpi (i ventilatora) sa karakteristikama cjevovoda. Paralelni i serijski rad pumpi.

    3 sata
    13.

    Klipne pumpe: tipovi i karakteristike. Ograničenje visine usisavanja klipnih pumpi.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Definicija motora s unutrašnjim izgaranjem. Vrste i podjela. Opis rada. Konstrukcijski dijelovi i tehnički podaci Diesel motora.

    2 sata
    2.

    Konstrukcijski i radni parametri. Snaga i moment na kočnici. Indicirani rad. Mehanička efikasnost. Snaga cestovnog opterećenja.

    2 sata
    3.

    Srednji efektivni tlak. Specifična potrošnja goriva i efikasnost. Omjer zrak/gorivo i gorivo/zrak. Volumetrijska efikasnost. Emisija polutanata. Specifična snaga.

    2 sata
    4.

    Priprema smjese i izgaranje u motorima s kompresijskim paljenjem. Direktno i indirektno ubrizgavanje. Uređaji za stvaranje smjese kod Diesel motora.

    2 sata
    5.

    Uređaji za stvaranje smjese kod Otto motora. Rasplinjači i način rada. Ubrizgavanje benzina kod Otto motora. Motori na etanol. Stvaranje gorive smjese kod plinskog Otto motora.

    2 sata
    6.

    Primjena kompresora. Podjela kompresora. Idealni rad kompresora. Višestupanjska kompresija. Analiza rada stvarnog kompresora.

    2 sata
    7.

    Kapacitet kompresora. Izbor broja stupnjeva. Odnosi radnih volumena i tlakova pojedinih stupnjeva. Snaga kompresora. Efikasnost kompresora.

    2 sata
    8.

    Konstruktivna rješenja klipnih kompresora. Regulacija kapaciteta. Ulja za podmazivanje. Komprimiranje vlažnog zraka. Membranski kompresori.

    2 sata
    9.

    Rotacijski kompresori. Lamelni. Rootsov kompresor. Spiralni kompresori. Vijčani kompresori; uljni, bezuljni, kapacitet i regulacija kapaciteta. Jednovijčani kompresori.

    2 sata
    10.

    Pojam mehaničke energije strujećeg fluida. Mjesto pumpi i ventilatora u toplinskim i hidrauličkim instalacijama.

    2 sata
    11.

    Uloga pumpi i ventilatora u hidrauličkim sustavima. Centrifugalne turbo pumpe i njihove karakteristike.

    2 sata
    12.

    Sprega karakteristika pumpi (i ventilatora) sa karakteristikama cjevovoda. Paralelni i serijski rad pumpi.

    2 sata
    13.

    Klipne pumpe: tipovi i karakteristike. Ograničenje visine usisavanja klipnih pumpi.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Motori s unutrašnjim izgaranjem (Laboratorij toplinskih strojeva)

    3 sata
    2.

    Kompresori (posjet Jadranskoj pivovari)

    3 sata
    3.

    Pumpe i ventilatori (Laboratorij hidrauličkih strojeva)

    3 sata
    4.

    Posjet Tvornici Dizel motora SPLIT (ispitivanje motora na probnom stolu)

    3 sata
    5.

    Posjet Brodogradilištu SPLIT (obilazak broda i posjet konstrukcijskom uredu)

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.