FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  530 Strojarstvo
  4. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Hidraulika i pneumatika

    (FETR05)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Nakon položenog ispita studenti bi trebali: - Poznavati značajke hidrauličkih i pneumatičkih sustava. - Prepoznavati elemente sustava te objasniti njihovu primjenu i nacrtati odgovarajući simbol. - Nacrtati i objasniti jednostavne hidrauličke i pneumatičke krugove.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog kolegija moći:
    1. Prezentirati načela rada i industrijsku primjenu hidrauličkih i pneumatičkih sustava.
    2. Identificirati pomoću standardnog simbola i naziva elemente sustava.
    3. Kombinirati različite elemente sustava po koncepciji i dimenzijama.
    4. Interpretirati jednostavne hidrauličke i pneumatičke sustave.
    5. Izabrati uređaj koji će udovoljiti zahtjevima.
    6. Ustanoviti uzroke neispravnosti i pogrešaka.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u pneumatiku. Fizikalne značajke stlačenog zraka kao radnog medija. Dobivanje, priprema i razvod stlačenog zraka. Standardno označavanje elemenata. Osnovni pneumatički elementi (cilindri, zaporni ventili, razvodnici, načini aktiviranja ventila, regulatori tlaka, pomoćni elementi). Specijalni pneumatički elementi (udarni cilindri, kombinacije ventila, vakuumski ventili i hvataljke. Električni ventili i elektropneumatički uređaji. Metode rješavanja i vrste vođenja pneumatičkih uređaja. Proporcionalni pneumatički ventili.
    Uvod u hidrauliku. Fizikalne značajke ulja pod tlakom kao radnog medija. Uređaji za pretvorbu energije (hidrauličke pumpe i motori konstantnog i udesivog volumena, hidraulički cilindri). Uređaji za upravljanje (zaporni ventili, razvodnici, regulatori tlaka, ventili za ograničenje tlaka, regulatori protoka). Direktno upravljani i predupravljani razvodnici i tlačni ventili. Podjele hidrauličkih krugova. Regulacija rada pumpe (tlaka, protoka, impulsa tlaka – LS).

    preporučena literatura
    • Nikolić, G.: Pneumatika, Školske novine, Zagreb, 1994.

    • Nikolić, G.; Novaković, J.: Hidraulika , Školske novine, Zagreb, 1996.

    • Barle, J.: Hidraullika i pneumatika, (priručnik za studente-autorizirana predavanja), FESB, Split, 2010..

    dopunska literatura
    • 1. Koroman, V.; Mirković, R.: Hidraulika i pneumatika, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

    • 2. Lang, R.A. (ed.): Hydraulic Trainer 1; Planning and Design of Hydraulic Power Systems, Mannesmann Rexroth AG, 1998.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem ankete, interna evaluacija.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se sastoji od dvije cjeline (Pneumatika i Hidraulika) u kojima će biti dvije vrste pitanja (teoretsko/koncepcijski i zadatak/shema).
    Preduvjet za izlazak na ispit je dovršavanje samostalnih laboratorijskih vježbi.

    Na ispitu (kolokviju) se postavljaja po 3 pitanja za svaku cjelinu.
    Ocjena pismenoga dijela ispita se formira prema ukupnome zbroju bodova: 89-100%= 5, (Izvrstan), 77-88%= 4, (Vrlo dobar), 64-76%= 3, (Dobar), 50-63%= 2, (Dovoljan), 0-49% = 1, (Nedovoljan).
    Usmeni je ispit obavezan ako na pismenome dijelu nema potpuno točnih odgovora na jedno teoretsko pitanje i na jedan zadatak iz različitih cjelina.

    Kolokviji i ispiti prema rasporedu ispitnih grupa utvrđenom na početku akademske godine.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Razvoj i uloga hidrauličkih i pneumatičkih sustava i njihove podjele
    Uvod u pneumatiku. Fizikalne značajke stlačenog zraka kao radnog medija.

    2 sata
    2.

    Dobivanje, priprema i razvod stlačenog zraka. Standardno označavanje elemenata.

    2 sata
    3.

    Osnovni pneumatički elementi (cilindri, zaporni ventili, razvodnici, načini aktiviranja ventila, regulatori tlaka, pomoćni elementi).

    8 sati
    4.

    Električni ventili i elektropneumatički uređaji. Proporcionalni pneumatički ventili.
    -

    2 sata
    5.

    Uvod u hidrauliku. Fizikalne značajke ulja pod tlakom kao radnog medija. Iskorištenje energije u hidrauličkim krugovima. Temeljni problemi (čistoća, zgrijavanje, kavitacija - odvođenje plinova).

    2 sata
    6.

    Hidraulički elementi za pretvorbu energije, konstrukcijska rješenja - prvi dio (hidrauličke crpke konstantnog i udesivog volumena).

    2 sata
    7.

    Hidraulički elementi za pretvorbu energije, konstrukcijska rješenja - drugi dio (hidraulički motori konstantnog i udesivog volumena, hidraulički cilindri).

    2 sata
    8.

    Hidraulički upravljanjački elementi - prvi dio (zaporni ventili, ventili za ograničenje tlaka - direktno upravljani i predupravljani).

    2 sata
    9.

    Hidraulički upravljanjački elementi - drugi dio (razvodnici, regulatori protoka - direktno upravljani i predupravljani).

    2 sata
    10.

    Proporcionalni i servohidraulički ventili. LS hidraulički sustavi i sustavi sa zatvorenim optokom ulja.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Prezentacija različitih uređaja.

    1 sat
    2.

    Priprema stlačenog zraka – rad elemenata i njihovo podešavanje. Karakteristični te za održavanje i esploataciju

    2 sata
    3.

    Stvarni pneumatički elementi (rastavljeni ili u presjeku). Karakteristični te za održavanje i esploataciju značajni dijelovi.

    1 sat
    4.

    Rad na pneumatičkom didaktičkom stolu.
    -

    5 sati
    5.

    Stvarni hidraulički elementi obrađeni u tekućem tjednu (rastavljeni ili u presjeku). Karakteristični te za održavanje i esploataciju značajni dijelovi.

    2 sata
    6.

    Rad na hidrauličkom didaktičkom stolu. Regulacija brzine (prigušenjem, dvogranim i trogranim regulatorom protoka).

    4 sata
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Metode rješavanja i vrste vođenja pneumatičkih sustava.
    -

    5 sati
    2.

    Osnovni hidraulički krugovi i njihove podjele. Serijska i paralelna veza cilindara.

    2 sata
    3.

    Hidrauličke čeljusti. Hidrauličke prese. Korištenje hidr. Akumulatora

    2 sata
    4.

    Rasterećenje pumpe, kočenje, pridržavaje.

    2 sata
    5.

    Korištenje ventila za ograničenje tlaka.

    2 sata
    6.

    Sustavi sa zatvorenim optokom ulja.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.