FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  530 Strojarstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Zavarivanje i lijevanje

    (FETR02)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Upoznati studente s osnovama procesa spajanja i razdvajanja metalnih materijala - zavarivanja i njemu pridruženih procesa - navarivanja, lemljenja, toplinskih nanašanja slojeva i rezanja za glavne potrebe metalo-prerađivačke industrije.
    Naučiti studente glavne značajke i najčešće industrijske primjene procesa spajanja i razdvajanja metalnih materijala.
    Stjecanje znanja o različitim postupcima lijevanja metala. Razumijevanje povezanosti kemijskog sastava i strukture metalnog uloška, procesnih parametara lijevanja i obrade taline s uporabnim svojstvima ljevova.
    Upoznati studente s postupcima lijevanja i konstrukcijskim značajkama kalupa za lijevanje.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će:
    1. Identificirati glavne značajke i kategorizaciju procesa spajanja i razdvajanja
    2. Odabrati proces zavarivanja za određenu industrijsku namjenu
    3. Demonstrirati postupke spajanja i razdvajanja na dostupnim strojevima.
    4. Kategorizirati postupke obrade lijevanjem.
    5. Dovesti u vezu kemijski sastav i strukturu metalnog uloška te procesne parametre lijevanja s uporabnim svojstvima lijevova.
    6. Prezentirati postupke izrade modela, jezgri i kalupa za lijevanje.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Principi spajanja; Sigurnost i zaštita pri zavarivanju; Oblici energije za zavarivanje; Tijek topline; Vrste spojeva, položaji zavarivanja, dodatni i potrošni materijal; Električni luk; Izvori struje za elektro-lučno zavarivanje; Pregled procesa zavarivanja taljenjem; Pregled procesa zavarivanja u čvrstom agregatnom stanju; Osnove navarivanja, naštrcavanja, lemljenja i lijepljenja; Toplinska rezanja i žlijebljenja; Osnovni pojmovi iz metalurgije i zavarljivosti; Kvaliteta - greške i mehanička svojstva zavarenih spojeva; Oblikovanje zavarenih spojeva; Ispitivanja zavarenih spojeva. Mehanizacija i robotizacija; Propisi i standardi; Deformacije i zaostala naprezanja. Toplinska obrada zavarenih spojeva. Zavarivanje za popravke konstrukcija i izradaka.

    preporučena literatura
    • Podloge za predavanja - Zavarivanje

    • Mirko Gojić: Tehnike spajanja i razdvajanja materijala, FSB, Zagreb, 1999.

    • Boris Anzulović: Zavarivanje, FESB, Split, 1990.

    • Sonja Jozić: Predavanja – Merlin

    • Mikell P. Groover: Fundamentals of Modern Manufacturing; Materials, Processes and Systems, JOHN WILEY & SONS, INC., 2010.

    • Zoran Glavaš: Osnove lijevanja metala, skripta, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, Sisak, 2014.

    dopunska literatura
    • Kalpakjian, S., Schmid S.R., “Manufacturing Engineering & Technology”, Prentice Hall, 2013.

    • Časopisi: “Zavarivanje”, Welding Journal, Schweissen und Schneiden

    • Izvori informacija na mreži

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Interna evaluacija i ankete studenata.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Prisustvo na nastavi (predavanja i laboratorijske vježbe) je obvezno. Uvjet za izlazak na ispit je 100 % prisustva na nastavi.
    Studenti koji zbog više sile (npr. bolesti) izostanu s jednog ili više oblika nastave, dužni su pismeno opravdati izostanak (u slučaju bolesti potvrdom o bolovanju) predmetnom nastavniku. Uz dogovor s predmetnim nastavnikom i asistentom moguće je nadoknaditi propuštenu nastavu (npr. dolazak u drugu grupu na laboratorijskim vježbama). Dozvoljeno je najviše tri puta izostati s nastave (uz opravdanje).

    Aktivno sudjelovanje u aktivnostima koje se kontinuirano ocjenjuju na nastavi je obvezno.

    Konačna ocjena predmeta izračunava se na temelju tri komponente:
    1. prisustvo na nastavi
    2. aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave: rješavanje zadataka i kvizova
    3. međuispiti (kolokviji) i ispit
    sa sljedećim faktorima težine:

    1. Prisustvo na predavanjima (P.P.) 3 %, prisustvo na laboratorijskim vježbama (P.L.V.) 3 %
    2. Aktivno sudjelovanje na predavanjima (A.S.P.) 12 %, aktivno sudjelovanje na laboratorijskim vježbama (A.S.L.V.) 12 %
    3. Prvi (K1) i drugi (K2) kolokvij 70 %
    Prag prolaznosti kolokvija je 40 %.

    KONAČNA OCJENA = 0,03 (P.P.) + 0,03 (P.L.V.) + 0,12 (A.S.P.) + 0,12 (A.S.L.V.) + 0,7 (K1 + K2)

    Konačna ocjena se utvrđuje na sljedeći način:

    50 % do 61 % dovoljan (2)
    62 % do 74 % dobar (3)
    75 % do 87 % vrlodobar (4)
    88 % do 100 % izvrstan (5)

    Ukoliko student nije zadovoljan postignutom ocjenom, može se prijaviti predmetnom nastavniku na usmeni ispit u okviru istog ispitnog roka.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Povijesni pregled i razvoj tehnologija spajanja i pridruženih procesa. Principi spajanja, razdvajanja i toplinskih naštrcavanja. Oblici energije za zavarivanje i toplinski tok kod zavarivanja. Zavarljivost konstrukcijskih metala i legura. Vrste spojeva i položaji zavarivanja. Električni luk i plazma u tehnologijama spajanja.

    4 sata
    2.

    Elektrolučni procesi zavarivanja (MIG/MAG; TIG; EPP; plazma, zavarivanje obloženom elektrodom, zavarivanje svornjaka).

    4 sata
    3.

    Zavarivanje izvorima visoke gustoće energije (laser, snop elektrona). Hibridni procesi zavarivanja. Elektro-otporni procesi zavarivanja. Plinsko zavarivanje. Procesi zavarivanja u čvrstom agregatnom stanju.

    4 sata
    4.

    Deformacije i zaostala naprezanja. Toplinska obrada zavarenih spojeva. Mehanizacija, automatizacija i robotizacija u zavarivanju i pridruženim aktivnostima.

    2 sata
    5.

    Kvaliteta zavarenih spojeva, mehanička i ostala svojstava zavarenih spojeva. Ispitivanja zavarenih spojeva. Atestacija postupaka zavarivanja i zavarivača. Tvrdo i meko lemljenje.

    3 sata
    6.

    Osnove navarivanja i toplinskih naštrcavanja. Toplinska rezanja i žlijebljenja.

    3 sata
    7.

    1. KOLOKVIJ

    3 sata
    8.

    Uvod u tehnologije. Proizvodne tehnologije, Povijesni pregled primjene materijala i tehnologije lijevanja, Uvod u tehnologiju lijevanja. Podjela postupaka lijevanja. Osnovni pojmovi u ljevarstvu.

    3 sata
    9.

    Osnove procesa skrućivanja odljevka. Volumne promjene tijekom hlađenja i skrućivanja odljevka. Progresivno i usmjereno skrućivanje. Skrućivanje slitina.

    3 sata
    10.

    Uljevni sustav. Dimenzioniranje uljevnog sustava. Napajanje odljevka, dimenzioniranje pojila.

    2 sata
    11.

    Osnovne faze u procesu proizvodnje odljevaka. Kalupi za lijevanje. Jednokratni i trajni kalupi. Ljevački modeli

    3 sata
    12.

    Livljivost. Tehnološke probe lijevanja. Ljevačke pogreške. Tehnologično oblikovanje – smjernice za projektiranje odljevaka.

    3 sata
    13.

    Proizvodnja taline. Kupolne, indukcijske, elektrolučne i plamene peći. Legure za lijevanje

    2 sata
    14.

    Podjela postupaka lijevanja. Gravitacijsko lijevanje. Visokotlačno lijevanje. Kontinuirano lijevanje. Centrifugalno lijevanje.

    3 sata
    15.

    2. KOLOKVIJ

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Značajke električnog luka i izvora struje za elektrolučno zavarivanje. Elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom i njegove značajke.

    2 sata
    2.

    EPP zavarivanje. Elektrolučno zavarivanje žicom punjenom praškom. MAG zavarivanje.

    2 sata
    3.

    MIG zavarivanje. Elektro-otporno točkasto zavarivanje. TIG zavarivanje. Plinsko zavarivanje. Plinsko rezanje, plazma rezanje. Tvrdo i meko lemljenje. Toplinsko naštrcavanje.

    3 sata
    4.

    Uvod, kalupi, modeli, određivanje volumena taline.

    2 sata
    5.

    Gravitacijsko lijevanje u kalupe istog oblika i dimenzija, različitog materijala

    3 sata
    6.

    Gravitacijsko lijevanje u kalupe različite debljine stjenke i istog materijala

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.