FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  530 Strojarstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Tehnička mehanika 2

    (FESR03)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Upoznati studente se s osnovama inženjerske dinamike. Upoznati osnovne modele (čestica, sustav čestica, kruto tijelo) i analizu njihovog gibanja kao temelj za dinamičku analizu realnih mehaničkih sustava. Pomoći studentima da razviju inženjerski pogled na rad strojeva te inženjersko razmišljanje kako bi jasno i jezgrovito komunicirali.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon završenog kolegija, studenti će biti sposobni (studenti će moći):
    1) Primijeniti različite koordinatne sustave (pravokutni, polarni, prirodni, cilindrični) u kinematici prostornog gibanja čestice.
    2) Objasniti pojam pomaka, brzine i ubrzanja kao vremenski promjenljivih vektora te kako ih je moguće odrediti.
    3) Objasniti pojam sile kao vremenski promjenljivi vektor.
    4) Objasniti pojam kinetičke, potencijalne i mehaničke energije te pojam konzervativne sile.
    5) Objasniti pojam snage i mehaničke učinkovitosti.
    6) Primijeniti dinamiku čestica
    a) Pravilno odabrati česticu/tijelo čije se gibanje promatra
    b) Pravilno nacrtati oslobođenu česticu/ tijelo za promatrani sustav.
    c) Postaviti i riješiti jednadžbe gibanja prema drugom Newton-ovom zakonu za zadani sustav.
    d) Koristiti zakonitosti koje proizlaze iz drugog Newton-ova zakona uključujući rad i energiju te količinu gibanja.
    7) Primijeniti kinematiku i dinamiku na dvodimenzionalno (ravninsko) gibanje krutog tijela
    a) Koristiti ispravno pojmove zakret, kutna brzina i kutno ubrzanje.
    b) Pravilno prikazati oslobođeno tijelo/sustav tijela.
    c) Odrediti moment tromosti tijela.
    d) Koristiti zakonitosti koje proizlaze iz drugog Newton-ova zakona uključujući rad i energiju te količine gibanja kako bi se postavile jednadžbe gibanja općeg krutog tijela u ravnini.
    Koristiti SI jedinice u svim mehaničkim veličinama (pomak i zakret, brzina i ubrzanje, masa, sila, moment, rad/energija, snaga, količina gibanja, moment tromosti).

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
    2 grupe
    sadržaj

    Uvod: Newtonovi zakoni, jedinice, gravitacija. Kinematika čestice: položaj, pomak, brzina i ubrzanje. Pravocrtno gibanje. Kinematički dijagrami. Krivocrtno gibanje, vektorski pristup. Analitičko opisivanje gibanja u pravokutnim i polarnim koordinatama. Prirodne komponente gibanja. Vezano gibanje čestice. Relativno gibanje čestice. Gibanje krutog tijela. Ravninsko gibanje. Pol brzina. Apsolutni i relativni opis gibanja. Složeno gibanje. Vezano gibanje. Dinamika slobodne čestice: jednadžbe gibanja, prvi i drugi zadatak dinamike. Gibanje vezane čestice: jednadžbe veze i jednadžbe gibanja. Rad i snaga sile koja djeluje na česticu. Potencijalna i kinetička energija. Potencijalno polje i sila. Princip rada i energije. Očuvanje mehaničke energije. Impuls i količina gibanja. Impuls momenta i moment količine gibanja. Princip količine gibanja. Očuvanje količine gibanja. Dinamika relativnog gibanje čestice. Dinamika sustava čestica: središte mase, kinetička energija, količina gibanja, moment količine gibanja sustava čestica. Dinamika krutog tijela:Moment količine gibanja i momenti tromosti. Jednadžbe ravninskog gibanja krutog tijela. Elementi analitičke mehanike. Titranje sustava masa-opruga.

    preporučena literatura
    • Ž. Lozina: Kinematika, Sveučilište u Splitu, Split, 2003. Ž. Lozina: Dinamika, Sveučilište u Splitu, Split, 2006. Materijali na e-learning portalu

    dopunska literatura
    • J. L. Meriam and L. G. Kraige: Engineering Mechanics Dynamics, Wiley

    • D. Gross, W. Hauger, J. Shroeder, W.A. Wall, S. Govindjee: Engineering mechanics 3: Dynamics, Springer 2011.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o
    kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispiti: Sastoji se od dva (pismena) parcijalna ispita (međuispit - M1, završni ispit - M2). Svaki parcijalni ispit se sastoji od dva dijela: a) Numeričkih zadataka i b) Teoretskih pitanja i testa (test je pretežno numerički).
    Ocjena: Svaki parcijalni ispit je pozitivan s 50% i više bodova. Za pozitivnu ocjenu, student treba položiti oba parcijalna ispita zasebno.

    Ukupni bodovi(%) = (M1 + M2)/2
    M1, M2 – bodovi na parcijalnih ispitima izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena, pod uvjetom da je student položio oba parcijalna ispita, utvrđuje se na kraju semestra (nakon završenih rokova) na sljedeći način:

    15% najniže rangiranih - dovoljan (2)
    35% sljedećih - dobar (3)
    35% sljedećih - dobar (4)
    15% najbolje rangiranih - izvrstan (5)
    Ukoliko ispit položi manje od 30 studenata, ocjena se utvrđuje prema ostvarenim bodovima spram jednakih razreda u rasponu 50-100%.

    Na popravnom ispitu najviša ocjena je dovoljan (2).

    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Pravocrtno gibanje. Tipovi problema pravocrtnog gibanja; ovisnost ubrzanja o vremenu, brzini i položaju.

    3 sata
    2.

    Krivocrtno gibanje. Pravokutni koordinatni sustav. Polarni i prirodni koordinatni sustav.

    3 sata
    3.

    Relativno gibanje čestice. Vezano gibanje čestice.

    3 sata
    4.

    Dinamika čestice: Direktna primjena Newtonovih zakona

    3 sata
    5.

    Rad sile i kinetička energija čestice. Zakon o očuvanju mehaničke energije.

    3 sata
    6.

    Impuls i količina gibanja. Moment impulsa i moment količine gibanja čestice.
    Zakon očuvanja količine gibanja i momenta količine gibanja čestice.

    3 sata
    7.

    Dinamika sustava čestica.
    Kinematika krutog tijela. Ravninsko gibanje krutog tijela: Zakret, kutna brzina i ubrzanje. Vrtnja oko nepočine osi.
    Opće gibanje tijela u ravnini. Apsolutni i relativni prikaz. Trenutni pol brzina.

    3 sata
    8.

    Ponavljanje gradiva

    3 sata
    9.

    Ponavljanje gradiva

    3 sata
    10.

    Količina gibanja i moment količine gibanja tijela. Moment tromosti tijela. Primjeri računanja tromosti tijela. Dinamika translacije i vrtnje oko nepomične osi.

    3 sata
    11.

    Momentne jednadžbe gibanja. Rješavanje problema dinamike općeg gibanja tijela u ravnini.

    3 sata
    12.

    Rad sila koje djeluju na tijelo i kinetička energija tijela. Zakon očuvanja mehaničke energije tijela.

    3 sata
    13.

    Sudari.

    3 sata
    14.

    Titranje sustava masa-opruga.

    3 sata
    15.

    Elementi analitičke mehanike.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod. Pravocrtno gibanje. Tipovi problema pravocrtnog gibanja; ovisnost ubrzanja o vremenu, brzini i položaju.

    3 sata
    2.

    Krivocrtno gibanje. Pravokutni koordinatni sustav. Polarni i prirodni koordinatni sustav.

    3 sata
    3.

    Relativno gibanje čestice. Vezano gibanje čestice.

    3 sata
    4.

    Dinamika čestice: Direktna primjena Newtonovih zakona

    3 sata
    5.

    Rad sile i kinetička energija čestice. Zakon o očuvanju mehaničke energije.

    3 sata
    6.

    Impuls i količina gibanja. Moment impulsa i moment količine gibanja čestice.
    Zakon očuvanja količine gibanja i momenta količine gibanja čestice.

    3 sata
    7.

    Dinamika sustava čestica.
    Kinematika krutog tijela. Ravninsko gibanje krutog tijela: Zakret, kutna brzina i ubrzanje. Vrtnja oko nepočine osi.
    Opće gibanje tijela u ravnini. Apsolutni i relativni prikaz. Trenutni pol brzina.

    3 sata
    8.

    Ponavljanje gradiva

    3 sata
    9.

    Ponavljanje gradiva

    3 sata
    10.

    Količina gibanja i moment količine gibanja tijela. Moment tromosti tijela. Primjeri računanja tromosti tijela. Dinamika translacije i vrtnje oko nepomične osi.

    3 sata
    11.

    Momentne jednadžbe gibanja. Rješavanje problema dinamike općeg gibanja tijela u ravnini.

    3 sata
    12.

    Rad sila koje djeluju na tijelo i kinetička energija tijela. Zakon očuvanja mehaničke energije tijela.

    3 sata
    13.

    Sudari.

    3 sata
    14.

    Titranje sustava masa-opruga.

    3 sata
    15.

    Elementi analitičke mehanike.

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.