FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  530 Strojarstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 1

    (FESR12)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    - čitanje i izradu tehničkih crteža
    - trajno usvajanje znanja iz područja nacrtne geometrije
    - rješavanje metričkih zadataka, presjeka i prodora konstrukcijskih elemenata

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    - rješavati metričke zadatke
    - primijeniti opće zakone nacrtne geometrije
    - precizno nacrtati svaki presjek i/ili prodor osnovnih geometrijskih oblika

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Pojam projekcije. Vrste projiciranja. Normalno projiciranje točke, pravca i ravnine na dvije i tri ravnine. Točke, pravci i ravnine u međusobnim odnosima. Osnovni metrički zadaci. Normalno projiciranje ravnih likova. Prava veličina lika. Normalno projiciranje geometrijskih tijela. Projekcije jednostavnih tehničkih predmeta. Koso projiciranje. Lik i tijelo u općoj ravnini. Presjeci rotacionih tijela. Razvoj plašta. Presjeci na tehničkim predmetima. Prodori rotacionih tijela. Sadržaj vježbi: Na konstrukcijskim vježbama student je dužan izraditi 8 vježbi na arcima papira.

    preporučena literatura
    • Ksenija Horvatić - Baldasar, Ivanka Babić: Nacrtna geometrija, Sand d.o.o. – Zagreb, 1997.

    dopunska literatura
    prazno
    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra, u terminu konstrukcijskih vježbi, organiziraju se dva kolokvija. Prvi je kolokvij nakon 7. tjedna nastave, a drugi na kraju semestra. Ako student uspješno položi oba kolokvija, oslobođen je polaganja ispita iz nastavnog gradiva 1. semestra. Student koji nije položio oba kolokvija, u zimskom ispitnom roku polaže ispit. Na ispitu student polaže onaj dio gradiva koji nije uspješno položio na kolokviju.

    Ocjena (%) = (K1 + K2)/2

    K1, K2 - bodovi na kolokviju izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na kraju semestra, kao prosjek ocjena iz gradiva prvog i drugog kolokvija.

    Da bi student dobio ocjenu iz predmeta, mora imate predane i pozitivno ocijenjene grafičke radove s konstrukcijskih vježbi.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Način i vrste projiciranja. Ortogonalno projiciranje točke.
    Ortogonalne projekcije dužine; prava veličina dužine.

    2 sata
    2.

    Projekcije pravca; probodišta pravca s ravninama projekcija i prikloni kutevi. Projiciranje ravnih likova. Projiciranje ravnine.

    2 sata
    3.

    Međusobni odnosi točke, pravca i ravnine; pravac i točka u ravnini (sutražnice i priklonice); presječnica dviju ravnina; probodište pravca i ravnine; pravac okomit na ravninu; udaljenost točke od ravnine.

    2 sata
    4.

    Rotacija (prelaganje) ravnine; prelaganje točke, pravca i likova u ravnini; perspektivna afinost. Projekcije pravilnih geometrijskih likova (trokut, kvadrat, kružnica)

    2 sata
    5.

    Projekcije pravilnih geometrijskih tijela (piramida, stožac valjak)

    2 sata
    6.

    Kosa aksonometrija i kosa projekcija

    2 sata
    7.

    Presjeci rotacijskih ploha. Presjek rotacijskog valjka projicirajućom i općom ravninom; plašt valjka i presječna krivulja.

    2 sata
    8.

    Presjeci rotacijskog stošca (kružnica, elipsa, parabola, hiperbola); razvijeni plašt i presječne krivulje,

    2 sata
    9.

    Presjek kugline plohe.Presjeci torusa.

    2 sata
    10.

    Presjeci tehničkih predmeta (viličasta glava ojnice)

    2 sata
    11.

    Prodori rotacijskih ploha: metoda presječnih ravnina.; prodor dvaju rotacijskih valjaka

    2 sata
    12.

    Prodor rotacijskog valjka i rotacijskog stošca. Prodori torusa i kugle

    2 sata
    13.

    Prodor torusa i rotacijskog valjka. Prodori rotacijskih ploha: metoda koncentričnih kugli; prodor dvaju rotacijskih stožaca.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Ortogonalno projiciranje točke, dužine i ravnog lika. Određivanje prave veličine dužine.

    1 sat
    2.

    Probodišta pravca. Položaj pravca u ravnini (sutražnjice, priklonice).

    2 sata
    3.

    Pravac u općoj ravnini. Okomiti pravci u ravnini. Pravac okomit na ravninu.

    1 sat
    4.

    Određivanje udaljenosti točke od ravnine. Udaljenost točke od pravca.

    1 sat
    5.

    Projekcije pravilnih uglatih tijela (piramida, kocka) s osnovicom u projicirajućoj i općoj ravnini.

    2 sata
    6.

    Projekcije rotacijskih tijela (valjak, stožac) s osnovicom u općoj ravnini.

    2 sata
    7.

    Presjeci rotacijskog stošca projicirajućim ravninama druge skupine; presječne krivulje: kružnica, elipsa, parabola., hiperbola.

    2 sata
    8.

    Prodori. Metoda paralelnih ravnina. Metoda koncentričnih kugli.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.