FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  530 Strojarstvo
  4. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Planiranje i priprema proizvodnje

    (FETR06)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Naučiti studente osnovama projektiranja tehnološkog i proizvodnog procesa u komadnoj proizvodnji. Osposobljavanje studenata za rad u operativnoj pripremi proizvodnje poduzeća.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Objasniti značajke prekidnih i neprekidnih tokova materijala u proizvodnom procesu
    2. Objasniti ciklus proizvodnje i koeficijent protoka.
    3. Klasificirati i objasniti komponente vremena izrade.
    4. Odabrati optimalan početni materijal (oblik, dimenzije i količinu) s obzirom na konstrukcijske, tehnološke i ekonomske zahtjeve
    5. Odabrati strojeve, alate, naprave i parametre obrade
    6. Pripremiti tehnološku dokumentaciju
    7. Analizirati mrežni dijagram projekta.
    8. Objasniti osnovna načela projektiranja proizvodnih procesa.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Proizvodni i tehnološki proces. Operativna priprema rada u poduzeću. Proizvodne tehnologije. Opća načela projektiranje tehnološkoh procesa. Odabir početnog materijala. Odabir tehnoloških operacija i zahvata. Odabir alata i parametara obrade. Odabir baza. Odabir ili konstrukcija steznih naprava i uređaja. Izračunavanje vremena izrade. Izračunavanje troškova izrade. Tehnološka dokumentacija. Pogreške u obradi. Planiranje tehnoloških operacija u grupnoj tehnologiji. Ciklusi proizvodnje. Određivanje optimalne veličine serije.
    Upravljenje projektima. Osnove projektiranja proizvodnih sustava.

    preporučena literatura
    • 1. Halevi, G., Weill, R. D., "Principles of Process Planning", Chapman & Hall, London, 1995.

    • 2. Jurković, M., Tufekčić, Dž., "Tehnološki procesi: projektiranje i modeliranje", Mašinski fakultet, Tuzla, 2000.

    • 3. *** "Inženjerski priručnik IP4 – treći svezak", pp. 195-236, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

    • 4. Veža, I., Bilić, B., Bajić, D., "Projektiranje proizvodnih sustava" (digitalna knjiga), Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split, 2001.

    • 5. Veža, I.; Bilić, B., Gjeldum, N., Mladineo, M.: "Upravljanje projektima" (interna skripta), Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje, Split, 2011.

    dopunska literatura
    • 1. Bilić, B.: Predavanja postavljena na e-learning portalu

    • 2. Buchmeister, B., Polajnar, A.: "Priprava proizvodnje za delo v praksi", Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2000.

    • 3. Gačnik, V., Vodenik, F., "Projektiranje tehnoloških procesa", Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Gradivo predmeta podijeljeno je na dva dijela. Nakon 7. tjedna nastave održat će se međuispit (1. kolokvij) koji se odnosi na prvi dio gradiva. Kolokviju mogu pristupiti studenti/studentice koji su prisustvovali na najmanje:
    - 50 % predavanja
    - 80 % konstrukcijskih vježbi.

    Po završetku semestra održat će se ispiti. Ispitima mogu pristupiti studenti/studentice koji su:
    - prisustvovali na najmanje 50 % predavanja
    - prisustvovali na najmanje 80 % konstrukcijskih vježbi
    - ostvarili pozitivnu ocjenu iz projekta (programa), tj. ostvarili najmanje 50 % bodova za izrađeni projekt.

    Provedba ispita:
    Ispiti se sastoje od dva dijela (dvije cjeline), koje obuhvaćaju gradivo 1., odnosno 2. kolokvija
    Studenti koji su gradivo 1. kolokvija položili u terminu međuispita, na završnom ispitu moraju polagati samo gradivo 2. kolokvija. Ako nisu zadovoljni ocjenom 1. kolokvija mogu ga ponovno polagati u sklopu ispita.
    Studenti koji nisu pristupili ili nisu položili gradivo 1. kolokvija u terminu međuispita, na završnom ispitu pišu cjeloviti ispit, ali se prilikom ispravljanja ispita svaki dio (cjelina) boduje zasebno.
    Ako student na završnom ispitu iz pojedinog dijela (cjeline) dobije više od 50 % ukupnog broja bodova koje on nosi, smatrat će se da je položio izdvojeni dio gradiva te ga, sukladno članku 24., stavak 4., Pravilnika o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu, do kraja akademske godine ne mora ponovno polagati.

    Međuispit i ispiti se provode u pismenoj formi, a sastoje se od teorijskih pitanja i numeričkih zadataka. Nastavnik zadržava pravo održavanja međuispita i ispita i u usmenoj formi. Da bi student/studentica položio ispit, mora iz svakog dijela predmeta ostvariti najmanje 50 % bodova.

    Ocjena ispita u postotku: I (%) = 0,5 (M1 + M2)
    M1, M2 – postotci bodova iz prvog (M1), odnosno drugog (M2) dijela predmeta

    Da bi se dobila pozitivna ocjena iz predmeta (tj. položio predmet), student/studentica mora imati položen ispit, te mora imati pozitivno ocijenjen projekt (program).

    Ocjena iz predmeta u postotku: OP (%) = 0,4K + 0,6I
    K – ocjena projekta (%)
    I – ocjena ispita (%)

    Ocjena iz predmeta, OP:
    50 % do 60 % - dovoljan (2)
    61 % do 75 % - dobar (3)
    76 % do 90 % - vrlo dobar (4)
    91 % do 100 % - izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Definicija proizvodnog i tehnološkog sustava. Definicija proizvodnog i tehnološkog procesa. Zadaci tehnološke i operativne pripreme rada u poduzeću. Tok materijala u proizvodnom procesu. Osnovni elementi tehnološkog procesa (operacija, složeni i skupni zahvat, zahvat).

    3 sata
    2.

    Značajke suvremene tehnologije i tehnoloških procesa. Tehnološki procesi: Lijevanje. Tehnologije metalnog praha. Obrada deformacijom. Obrada odvajanjem materijala. Tehnologije spajanja. Toplinska obrada i površinska zaštita. Tehnologije prerade polimernih materijala.

    4 sata
    3.

    Osnovna načela projektiranja tehnološkog procesa. Tehničko-tehnološka analiza proizvoda.

    2 sata
    4.

    Izbor početnog materijala (pripremka).

    2 sata
    5.

    Detaljna razrada tehnološkog procesa.

    2 sata
    6.

    Operacije i zahvati

    1 sat
    7.

    Baze

    1 sat
    8.

    Stezne naprave

    3 sata
    9.

    Odabir alata.

    3 sata
    10.

    KOLOKVIJ 1

    3 sata
    11.

    Pogreške u obradi.

    3 sata
    12.

    Grupna tehnologija.

    1 sat
    13.

    Struktura i izračunavanje vremena izrade (pripremno-završno vrijeme, tehnološko vrijeme, pomoćno vrijeme i dodatno vrijeme). Troškovi izrade proizvoda. Mjerila poslovnog uspjeha. Ciklusi proizvodnje.

    3 sata
    14.

    Određivanje optimalne veličine serije.

    3 sata
    15.

    Upravljanje projektima: Uvod. Gantogrami. Tehnike mrežnog planiranja: konstruiranje mrežnog dijagrama, analize vremena projekta, optimiranja troškova projekta, planiranja resursa projekta.

    3 sata
    16.

    Prostorne proizvodne strukture – osnove projektiranja proizvodnih sustava.

    5 sati
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA: Analiza obratka. Analiza veličine serije. Određivanje toka tehnoloških operacija .

    6 sati
    2.

    PROJEKTIRANJE TEHNOLOŠKOG PROCESA: Detaljna razrada tehnoloških operacija.

    6 sati
    3.

    Samostalan rad studenata na individualnim projektnim zadacima

    8 sati
    4.

    TEHNIKE MREŽNOG PLANIRANJA

    6 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.