FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  530 Strojarstvo
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Obrada odvajanjem i alatni strojevi

    (FETR12)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    - naučiti studente znanjima o tehnologiji obrade odvajanjem
    - stjecanje znanja o tehnološkim mogućnostima alatnih strojeva

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Klasificirati strojarske tehnologije.
    2. Klasificirati postupke obrade odvajanjem čestica i objasniti važnost pojedinih postupaka.
    3. Skicirati strojeve i opremu na kojima se izvode pojedini postupci.
    4. Prezentirati načela rada i primjenu alatnih strojeva
    5. Karakterizirati značajke alatnih strojeva
    6. Komentirati izraze za brzinu rezanja, volumen odvojenih čestica, silu rezanja, moment, utrošenu snagu, teorijsku hrapavost te glavno strojno vrijeme za pojedine postupke obrade odvajanjem.
    7. Komentirati mehanizme i oblike trošenje alata pri obradi odvajanjem

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod i podjela postupaka obrade metala odvajanjem čestica. Gibanje alata i obratka, osnovna geometrija. Nastajanje i oblici odvojenih čestica. Toplinske pojave. Trošenje alata. Materijali za rezne alate. Kvaliteta obrađene površine. Ekonomika obrade odvajanjem čestica. Postupci obrade alatima definirane geometrije oštrice: tokarenje, blanjanje, bušenje, glodanje, vlačenje, piljenje. Postupci obrade alatima nedefinirane geometrije obrade: brušenje, honanje, superfiniš, lepanje, poliranje.
    Klasifikacija obradnih strojeva. Struktura i tehničke značajke obradnih strojeva. Tipični dijelovi i mehanizmi obradnih strojeva. Nosivi elementi, vodilice, uležištenja, pogonski sustavi obradnih strojeva. Klasični obradni strojevi za obradu alatima definirane geometrije oštrice. Klasični obradni strojevi za obradu alatima nedefinirane geometrije oštrice. Strojevi za izradu zupčanika. Osnove računalom upravljanih obradnih strojeva. Višeoperacijski računalom upravljani obradni strojevi.

    preporučena literatura
    • Bajić, D. “Obrada odvajanjem i alatni strojevi”, autorizirana predavanja.

    • Ekinović S.: “Postupci obrade rezanjem”, Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet u Zenici, 2003.

    • Ekinović S.: “Mašine alatke”, Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet u Zenici, 2001.

    dopunska literatura
    • Cebalo, R.: Obrada odvajanjem čestica, Obrađena pitanja i zadaci, Zagreb, 2000.

    • Cebalo, R.: Fleksibilni obradni sustavi, Vlastito izdanje, Zagreb, 2000.

    • WEB stranice o ovim sadržajima

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Prisustvo na nastavi (predavanja i laboratorijske vježbe) je obvezno. Uvjet za izlazak na ispit je 100 % prisustva na nastavi.
    Studenti koji zbog više sile (npr. bolesti) izostanu s jednog ili više oblika nastave, dužni su pismeno opravdati izostanak (u slučaju bolesti potvrdom o bolovanju) predmetnom nastavniku. Uz dogovor s predmetnim nastavnikom i asistentom moguće je nadoknaditi propuštenu nastavu (npr. dolazak u drugu grupu na laboratorijskim vježbama). Dozvoljeno je najviše tri puta izostati s nastave (uz opravdanje).

    Aktivno sudjelovanje u aktivnostima koje se kontinuirano ocjenjuju na nastavi je obvezno.

    Konačna ocjena predmeta izračunava se na temelju tri komponente:
    1. aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave: rješavanje zadataka i kvizova
    2. projektni zadaci
    3. međuispiti (kolokviji) i ispit
    sa sljedećim faktorima težine:

    1. Aktivno sudjelovanje na predavanjima (A.S.P.) 5 % i aktivno sudjelovanje na laboratorijskim vježbama (A.S.L.V.) 5%
    3. Projektni zadatak 20 %
    4. Prvi (K1) kolokvij 35 % i drugi (K2) kolokvij 35 %
    Prag prolaznosti kolokvija je 40 %.

    KONAČNA OCJENA = 0,05 (A.S.P.) + 0,05 (A.S.L.V.) + 0,2 (P) + 0,35 (K1) + 0,35 (K2)

    Konačna ocjena se utvrđuje na sljedeći način:

    50 % do 61 % dovoljan (2)
    62 % do 74 % dobar (3)
    75 % do 87 % vrlodobar (4)
    88 % do 100 % izvrstan (5)

    Ukoliko student nije zadovoljan postignutom ocjenom, može se prijaviti predmetnom nastavniku na usmeni ispit u okviru istog ispitnog roka.
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod, povijesni razvoj. Podjela postupaka obrade metala odvajanjem čestica.

    4 sata
    2.

    Osnovne značajke pojedinih postupaka. Parametri procesa rezanja, Osnovna načela odvajanja čestica.

    4 sata
    3.

    Gibanje alata i obratka. Osnovna geometrija alata i obratka, Modeli nastajanja odvojene čestice, oblik i veličina odvojene čestica.

    4 sata
    4.

    Sabijanje odvojene čestice, stupanj kompresije. Uvjeti stvaranja naljepka.

    3 sata
    5.

    Sile rezanja, utrošak snage. Toplinske pojave pri obradi odvajanjem čestica.

    3 sata
    6.

    Tribologija procesa odvajanja čestica, Kvaliteta obrađene površine.

    3 sata
    7.

    Materijali za rezne alate, Ekonomika obrade odvajanjem čestica.

    3 sata
    8.

    Uvodi i podjela obradnih strojeva. Osnove konstruiranja obradnih strojeva. Vodeći elementi. Uležištenje glavnog vretena.

    2 sata
    9.

    Statička krutost obradnog sustava. Dinamička krutost obradnog sustava. Vibracije u strojnoj obradi.

    2 sata
    10.

    Kolokvij 1

    2 sata
    11.

    Pogonski sustavi obradnih strojeva. Gibanja u obradi odvajanjem čestica. Elektromotori. Motorvreteno. Linearni motori. Kuglično navojno vreteno. Zadatak

    2 sata
    12.

    Prijenosnici sa stupnjevanom promjenom frekvencije vrtnje. Prijenosnici gibanja i momenta tj. snage.

    2 sata
    13.

    Aritmetička promjena. Geometrijska promjena. Dvostruka geometrijska promjena. Zadatak.

    2 sata
    14.

    Tokarilice, osnovne karakteristike i podjela. Stezanje obratka i alata.

    2 sata
    15.

    Različite izvedbe tokarilica. Glodalice, osnovne karakteristike i podjela.

    2 sata
    16.

    Različite izvedbe glodalica. Ostali obradni strojevi: bušilice, blanjalice, provlakačice, pile.

    2 sata
    17.

    Kolokvij 2

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Tokarenje, blanjanje i dubljenje - osnove i demonstracije postupka.

    2 sata
    2.

    Izrada i obrada provrta i uvrta, glodanje i provlačenje - osnove i demonstracije postupaka.

    2 sata
    3.

    Piljenje i završne obrade - osnove i demonstracije postupaka.
    Blanjanje - određivanje koeficijenta sabijanja odvojene čestice.

    2 sata
    4.

    Izrada i obrada provrta i uvrta - mjerenje aksijalne sile i momenta prilikom bušenja te utjecaj podmazivanja i predbušenja na iste.

    2 sata
    5.

    Tokarenje - mjerenje sile rezanja pri različitim parametrima obrade.
    Tokarenje - utjecaj kuta postave noža i parametara obrade na utrošak snage.

    2 sata
    6.

    Glodanje - utjecaj parametara obrade na površinsku hrapavost obrađene površine.

    2 sata
    7.

    Obradni strojevi – određivanje proizvodnog stupnja dimenzijskog iskorištenja obradnog centra Spinner VC560.

    2 sata
    8.

    Obradni strojevi - ispitivanje geometrijske točnosti bušilice i tokarilice.
    Obradni strojevi - utjecaj odabira stroja i postupak obrade na točnost bušenja.

    2 sata
    9.

    Obradni strojevi – određivanje proizvodnog stupnja iskorištenja brzine i iskorištenja posmaka pri tokarenju.

    2 sata
    10.

    Zadavanje programskog zadatka.

    2 sata
    11.

    Razrada programskog zadatka.

    2 sata
    12.

    Razrada programskog zadatka.

    2 sata
    13.

    Izrada strojarskog dijela na vertikalnom obradnom centru.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.