FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  530 Strojarstvo
  4. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Oblikovanje deformacijom

    (FETR04)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Materijali
    ciljevi predmeta

    - naučiti znanja o tehnologijama obrade metala deformiranjem
    - upoznatiobilježja niza različitih postupaka temeljenim na oblikovanju izradaka bez odvajanja čestica

    očekivani ishodi učenja

    Nakon završenog kolegija, studenti će biti sposobni (studenti će moći):
    1. Klasificirati postupke obrade deformiranjem
    2. Objasniti važnost tehnologije deformiranja
    3. Opisati postupke i strojeve kod obrade deformiranjem
    4. Razmotriti uvijete tečenja i pravila tečenja
    5. Raspravljati o izrazima za izračun sila, naprezanja, deformacija i brzina deformacije u postupcima obrade deformiranjem
    6. Opisatii objasniti tok materijala, faktor trenja, naprezanje plastičnog tečenja, rad i snagu kod obrade deformiranjem

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod i podjela postupaka obrade deformiranjem. Pojam plastične deformacije i pokazatelji plastičnosti materijala. Promjene u materijalu kod deformiranja u hladnom i toplom stanju. Anizotropija. Naprezanje plastičnog tečenja. Analiza glavnih obilježja tehnologije oblikovanja sabijanjem, kovanjem, provlačenjem, istiskivanjem, valjanjem, dubokim učenjem, tiskanjem i štancanjem.

    preporučena literatura
    • Duplančić, I.: “Obrada deformiranjem”, Sveučilište u Splitu, FESB, Split 2007.

    dopunska literatura
    • Povrzanović, A. “Obrada metala deformiranjem – odabrana poglavlja”, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 1996.

    • Math M., “Uvod u tehnologiju oblikovanja deformiranjem”, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 1999.

    • Lange K.: "Lehrbuch der Umformtechnik I, II, III", Springer - Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 1974.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Interna evaluacija i ankete studenata.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Prisustvo na nastavi (predavanja i laboratorijske vježbe) je obvezno. Uvjet za izlazak na ispit je 100 % prisustva na nastavi.
    Studenti koji zbog više sile (npr. bolesti) izostanu s jednog ili više oblika nastave, dužni su pismeno opravdati izostanak (u slučaju bolesti potvrdom o bolovanju) predmetnom nastavniku. Uz dogovor s predmetnim nastavnikom i asistentom moguće je nadoknaditi propuštenu nastavu (npr. dolazak u drugu grupu na laboratorijskim vježbama). Dozvoljeno je najviše tri puta izostati s nastave (uz opravdanje).

    Aktivno sudjelovanje u aktivnostima koje se kontinuirano ocjenjuju na nastavi je obvezno.

    Konačna ocjena predmeta izračunava se na temelju tri komponente:
    1. prisustvo na nastavi
    2. aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave: rješavanje zadataka i kvizova
    3. međuispiti (kolokviji) i ispit
    sa sljedećim faktorima težine:

    1. Prisustvo na predavanjima (P.P.) 3 %, prisustvo na laboratorijskim vježbama (P.L.V.) 3 %
    2. Aktivno sudjelovanje na predavanjima (A.S.P.) 12 %, aktivno sudjelovanje na laboratorijskim vježbama (A.S.L.V.) 12 %
    3. Prvi (K1) i drugi (K2) kolokvij 70 %
    Prag prolaznosti kolokvija je 40 %.

    KONAČNA OCJENA = 0,03 (P.P.) + 0,03 (P.L.V.) + 0,12 (A.S.P.) + 0,12 (A.S.L.V.) + 0,7 (K1 + K2)

    Konačna ocjena se utvrđuje na sljedeći način:

    50 % do 61 % dovoljan (2)
    62 % do 74 % dobar (3)
    75 % do 87 % vrlodobar (4)
    88 % do 100 % izvrstan (5)

    Ukoliko student nije zadovoljan postignutom ocjenom, može se prijaviti predmetnom nastavniku na usmeni ispit u okviru istog ispitnog roka.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod; Podjela postupaka OD;

    2 sata
    2.

    Pojam plastične deformacije;

    2 sata
    3.

    Pokazatelji plastičnosti materijala;

    2 sata
    4.

    Promjene u materijalu izazvane deformacijom

    2 sata
    5.

    Anizotropija; Stupanj i brzina deformacije;

    2 sata
    6.

    Naprezanje plastičnog tečenja i krivulje tečenja

    2 sata
    7.

    Uvjeti plastičnog tečenja

    2 sata
    8.

    Kolokvij 1

    9.

    Postupci obrade sabijanjem; Postupci obrade kovanjem;

    2 sata
    10.

    Postupci provlačenja;

    2 sata
    11.

    Postupci istiskivanja;

    2 sata
    12.

    Postupci valjanja;

    2 sata
    13.

    Postupci obrade limova savijanjem, dubokim vučenjem i tiskanjem;

    2 sata
    14.

    Postupci obrade limova odrezivanjem;

    2 sata
    15.

    Kolokvij 2

      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Utjecaj deformiranja na mehanička svojstva materijala

    2 sata
    2.

    Ispitivanje tečenja materijala

    2 sata
    3.

    Određivanje faktora trenja sabijanjem valjčića

    2 sata
    4.

    Određivanje faktora trenja sabijanjem sabijanjem prstena

    2 sata
    5.

    Određivanje naprezanja plastičnog tečenja sabijanjem valjčića

    2 sata
    6.

    Određivanje naprezanja plastičnog tečenja sabijanjem trake

    2 sata
    7.

    Ispitivanje sposobnosti oblikovanja materijala sabijanjem

    2 sata
    8.

    Ispitivanje sposobnosti oblikovanja materijala slobodnim kovanjem

    2 sata
    9.

    Ispitivanje sposobnosti oblikovanja materijala provlačenjem

    2 sata
    10.

    Ispitivanje sposobnosti oblikovanja materijala istiskivanjem

    2 sata
    11.

    Ispitivanje sposobnosti oblikovanja materijala dubokim vučenjem

    2 sata
    12.

    Oblikovanje limova savijanjem s pravocrtnim i rotacijskim gibanjem alata

    2 sata
    13.

    Određivanje elastičnog povrata materijala kod savijanja

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.