FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  550 Računarstvo
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Napredne Web Tehnologije

    (FELP31)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Programiranje za Internet
    ciljevi predmeta

    Ciljevi predmeta su:
    Osposobljavanje studenata za:
    1. Razumijevanje temeljnih koncepata i trendova u razvoju modernih web aplikacija.
    2. Usvajanje dubokih znanja o programskim okruženjima, bibliotekama i dizajnerskim predlošcima web aplikacija
    3. Stjecanje znanja potrebnih za razvoj naprednih, suvremenih web aplikacija

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Koristiti napredniji Javascript programski jezik
    2. Koristiti Javascript okruženja i biblioteke poput Angulara i Reacta
    3. Koristiti Node.JS
    4. Koristiti PHP programski jezik
    5. Riješiti složene korisničke zahtjeve prema web aplikacijama
    6. Napraviti kompleksne web aplikacije visokih performansi

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Razvoj web aplikacija korištenjem HTML, CSS, JavaScript i PHP programskih okruženja. Napredni JavaScript koncepti poput Closures, Prototypes, Promises. Napredne JS biblioteke i programska okruženja: React i Angular. Osnove Node.JS-a. Osnove PHP-a.

    preporučena literatura
    • Secrets of the JavaScript Ninja, Second Edition, John Resig, Bear Bibeault,Josip Maras, Manning Publication, 2016.

    • PHP in Action, Dagfinn Reiersol, Marcus Baker, Chris Shiflett, Manning Publications, 2007

    dopunska literatura
    • React službena dokumentacija

    • Angular službena dokumentacija

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra biti će održana dva međuispita (kolokvija) prema kalendaru nastave te će biti podijeljeni seminarski radovi. Također, tijekom cijelog semestra kontinuirano praćenje zalaganja studenata.

    Uvjet za uspješno položen predmet je minimalno 40% na svakom međuispitu (kolokviju), ili iz svakog dijela gradiva na završnom ispitu.

    Polaganje na temelju dva kolokvija ili cjelokupnog ispita.
    O = ((S + I) / 2) + B

    S – seminar
    I – ispit ili kolokviji
    B – bonus bodovi (lab. vježbe i/ili domaći radovi)
    Predmet je uspješno položen ako je ukupan postotak veći od 50%.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Responzivne web aplikacije i napredni CSS

    2 sata
    2.

    Napredni Javascript programski jezik

    8 sati
    3.

    React + Redux

    4 sata
    4.

    Angular

    4 sata
    5.

    Baze podataka

    2 sata
    6.

    Node.JS

    4 sata
    7.

    PHP

    6 sati
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.