FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  550 Računarstvo
  4. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Operacijski sustavi

    (FELP09)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata da:
    • Razumiju građu i funkcionalnosti operacijskog sustava.
    • Razumiju metodologiju implementacije pojedinih funkcionalnosti.
    • Primjeniti i koristiti funkcionalnosti operacijskih sustava u svojim rješenjima.
    • Procijenit koja rješenja su odgovarajuća za pojedine primjene.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Objasniti građu operacijskog sustava
    2. Razlučiti funkcionalnosti operacijskog sustava
    3. Razumjeti i objasniti kako su rješene pojedine funkcionalnosti.
    4. Ocijeniti i vrednovati performanse pojedinih rješenja
    5. Odabrati koja rješenja su odgovarajuća za pojedinu primjenu
    6. Upotrijebiti odgovarajuća rješenja u vlastitim aplikacijama

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Zadaci operacijskog sustava. Struktura operacijskog sustava. Procesi i upravljanje procesima. Procesi i niti. Sinkronizacija među procesima. Potpuni zastoj. Upravljanje radnom memorijom. Dodjela memorije po stranicama. Virtualna memorija. Upravljanje U/I operacijama. Arhitektura U/I podsustava. Sustav datoteka. Zaštita i sigurnost. Distribuirani operacijski sustavi. Operacijski sustavi za rad u realnom vremenu.

    preporučena literatura
    • Tanenbaum, A.S.: Woodhull, A.S.: Operating Systems: Design and Implementation, (3rd Edition) Prentice Hall, 2006.

    • Budin, L.: Operacijski sustavi, Element Zagreb, 2010.

    dopunska literatura
    • Stalings, W.: Internals and Design Principles (7th Edition), 2011.

    • Silberschatz, A., Galvin, P.B.: Operating System Concepts Essentials, 2010.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra provoditi će se kontinuirana provjera znanja testovima na početku predavanja (ulazni test) kao i na kraju predavanja (izlazni test). Planirano je pet do šest testovaTestovi će zavisno o pojedinoj nastavnoj jedinici trajati između 5 do 15 minuta. Sastoje se od 5 do 10 jednostavnih pitanja iz gradiva obrađenog na prethodnim predavanjima, odnosno gradiva obrađenog na predavanjima taj dan. Studentima će biti dostupni preko MS Forms te se ispunjavaju preko računala ili mobitela.
    Tijekom semestra bit će i dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, drugi nakon 14 tjedana izravne nastave. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Svaki se međuispit provodi kao pisani ispit u trajanju od 50 minuta i sastoji se od ukupno 10 pitanja i zadataka.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je:
    - 60% bodova na testovima
    - 50% bodova na svakom međuispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih aktivnosti prema formuli
    - pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi
    a konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih
    Ocjena (%) = 0,2 LV + 0,2 (M1 + M2) + 0,4 T gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    - T - bodovi na testovima
    - LV - ocjena iz laboratorijskih vježbi,
    - M1, M2 - bodovi na međuispitima.
    Konačna se ocjena utvrđuje nakon prvog ispitnog termina primjenjujući relativni ECTS sustav ocjenjivanja u skladu s Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu. Skupina studenata koja je položila ispit dijeli se u četiri skupine: 15% najboljih dobiva ocjenu A (izvrstan), 35% slijedećih B (vrlo dobar), sljedećih 35% ocjenu C (dobar), i posljednjih 15% ocjenu D,E (dovoljan). Skupina studenata koja nije položila ispit dobiva ocjenu FX (potreban je dodatan rad), ili F (potreban je značajan dodatan rad). U skladu s Pravilnikom za ispit se organiziraju samo dva ispitna termina u ispitnom roku po završetku nastave.
    Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u kolegij, Kratak opis tematike koja će biti razmatrana, Zadaci operacijskog sustava.

    3 sata
    2.

    Upravljanje procesima, Definicija procesa, Deskriptor procesa, Stanja procesa, Izmjena konteksta

    3 sata
    3.

    Realizacija sustava za upravljane procesima, Dodjela procesora, Algoritmi dodjele procesa

    3 sata
    4.

    Zavisni procesi. Problem sinkronizacije. Problematika rješavanja problema sinkronizacije

    3 sata
    5.

    Test&Set, Semafor, Rješavanje problema sinkronizacije pomoću T&S naredbe i semafora.

    3 sata
    6.

    Potpuni zastoj, problematika i postupci rješavanja

    3 sata
    7.

    Upravljanje memorijom, problematika i mogući postupci rješavanja

    3 sata
    8.

    Dodjela memorije po stranicama

    3 sata
    9.

    Virtualna memorija, Postupci odabira zamjene stranica

    3 sata
    10.

    Obavljanje ulazno/izlaznih operacija, Arhitektura U/I podsustava

    3 sata
    11.

    Sustav datoteka

    3 sata
    12.

    Postupci alokacije prostora na sekundarnom mediju

    3 sata
    13.

    Distribuirani OS, OS za rad u realnom vremenu

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod u Linux OS

    2 sata
    2.

    Linux OS procesi

    2 sata
    3.

    Linux procesi – fork naredba

    2 sata
    4.

    Linux procesi – komunikacija cjevovodima

    2 sata
    5.

    Windows NT Multitasking

    2 sata
    6.

    Pisanje višezadaćnih (multi-tasking) programa za Win NT platformu

    2 sata
    7.

    Pisanje višenitnih (multi-threading) programa za Win NT platformu

    2 sata
    8.

    1. Kolokvij

    2 sata
    9.

    Sinkronizacija izvršavanja niti (uvod, event)

    2 sata
    10.

    Sinkronizacija izvršavanja niti (mutex, semafori)

    2 sata
    11.

    Java multithreading

    2 sata
    12.

    Win NT Međuprocesna komunikacija

    2 sata
    13.

    OS na virtualnom računalu

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.