FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  550 Računarstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Baze podataka

    (FELP22)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje načina rada tipične baze podataka,
    • modeliranje, normalizaciju i kreiranje manjih baza podataka,
    • dohvat, unos, brisanje i ažuriranje podataka korištenjem jednostavnih i složenih SQL upita.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. objasniti osnovne pojmove baza podataka, tipove i strukture te metodologiju i životni ciklus,
    2. koristiti standardne sustave za upravljanje bazama podataka,
    3. osmisliti upite za kreiranje i dohvat podataka iz tablica,
    4. prevesti zadani E-R dijagram u relacijski oblik,
    5. analizirati stupanj normalnosti formi relacija (do BCNF) u zadanoj bazi podataka,
    6. modelirati jednostavnije baze podataka temeljem dane specifikacije.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Koncepti baza podataka. DBMS-Sustav baza podataka. Hijerarhijski model. Entiteti i atributi. Relacije i kardinalitet. Tipovi relacija. E-R model. Relacijski model. Relacijska algebra - operatori, ključevi. Integritet baze, referencijalni integritet. Indeksiranje. Normalizacija, normalne forme. SQL. Složeni upiti. Projektiranje baza.

    preporučena literatura
    • An Introduction to Database Systems, Eighth Edition by C.J. Date, Addison Wesley 2003.

    • Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer D. Widom: Database Systems: The Complete Book, Prentice-Hall 2002.

    dopunska literatura
    • Clare Churcher, Beginning Database Design From Novice to Professional, Apress, 2007.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se jedan međuispit (kolokvij), prema kalendaru nastave. Uvjet za pozitivnu ocjenu je prisustvo i rad na laboratorijskim vježbama te najmanje 50 % točnih odgovora iz svakog od dvaju dijelova gradiva. Studenti sa tri ili više izostanaka s laboratorijskih vježbi neće smjeti pristupiti ispitu iz kolegija!

    Konačna se ocjena, na osnovu ukupnog ostvarenog broja bodova, računa prema formuli:

    Ocjena [%] = 0,375 * (G1 + G2) + 0,2 * L + 0,05 * P gdje su:

    G1, G2 - bodovi ostvareni iz pojedinog dijela gradiva, izraženi u postocima;
    L - bodovi prikupljeni na laboratorijskim vježbama;
    P - bodovi prikupljeni na osnovu nasumičnih mini-provjera znanja na predavanjima.

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi će se održati prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Arhitektura sustava za upravljanje bazama podataka. Tipovi i strukture baza podataka. Osnove baza podataka: entiteti, atributi i kardinalitet atributa u entitetu.

    3 sata
    2.

    Viševrijednosni atributi, opisni atributi i identifikatori, dijagram entiteta.

    3 sata
    3.

    Složeni atributi, kardinalitet složenih atributa. Relacije, kardinalitet entiteta u relaciji. Dijagram entiteti-veze.

    3 sata
    4.

    Vrste relacija: jedan prema više, više prema više, jedan prema jedan. Transformacijska pravila za formiranje relacijskog modela podataka.

    3 sata
    5.

    Relacijska pravila, primarni i strani ključ. Dekompizicija atributa, integritet podataka.

    3 sata
    6.

    Relacijska algebra: unija, presjek, razlika, produkt, projekcija, selekcija. Operacije spajanja.

    3 sata
    7.

    Dijeljenje, prioritet logičkih operatora, logičke operacije, međuzavisnost prirodnih relacijskih operacija.

    2 sata
    8.

    Indeksiranje baze podataka: clustered indeks, jedinstveni indeks.

    1 sat
    9.

    Normalizacija baze podataka: funkcijska zavisnost, prva normalna forma, druga normalna forma, treća normalna forma.

    3 sata
    10.

    Normalizacija baze podataka: Boyce-Coddova normalna forma, četvrta normalna forma.

    3 sata
    11.

    SQL jezik baza podataka. Tipovi podataka: znakovni tipovi podataka, numerički tipovi podataka, tipovi podataka datum i vrijeme.

    3 sata
    12.

    Formiranje i rad s tablicama, indeksi.

    2 sata
    13.

    Unos podataka, selekcija podataka, uvjetni izrazi. Oblikovanje izlaznih rezultata, sortiranje izlaznih rezultata, ograničavanje ispisa rezultata.

    2 sata
    14.

    Ažuriranje i brisanje podataka u tablici. Alias-i, agregatne funkcije

    2 sata
    15.

    Grupni upiti, 'having' uvjetni izraz. Ugnježdeni upiti - podupiti: podupiti liste, podupiti sa predikatom usporedbe, podupiti sa predikatom postojanja.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Arhitektura sustava za upravljanje bazama podataka. Uvod u DBMS.

    2 sata
    2.

    Dijagram entiteti-veze.

    4 sata
    3.

    Normalizacija baze podataka.

    3 sata
    4.

    Unos podataka, selekcija podataka, uvjetni izrazi.

    3 sata
    5.

    Formiranje tablice, promjene strukture tablice. Brisanje postojećih kolona, promjena svojstava postojećih kolona, indeksi.

    3 sata
    6.

    SQL upiti.

    3 sata
    7.

    Složeni SQL upiti.

    2 sata
    8.

    Izrada obrazaca (formi).

    3 sata
    9.

    Izrada izvješća.

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.