FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  550 Računarstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Arhitektura digitalnih računala

    (FELP04)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Programiranje 1, Osnove elektronike, Digitalna tehnika
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata da:
    1. Razumiju kako su građena digitalna računala.
    2. Prepoznaju razlike između različitih računalnih arhitektura na razini skupa naredbi.
    3. Razumiju građu računala na razini logičkih sklopova.
    4. Odabrati i primjeniti odgovarajuću arhitekturu u ovisnosti o problemu primjene.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Razlučiti arhitekture sa stajališta skupa naredbi (ISA)
    2. Razlučiti mogućnosti i razlike različitih arhitektura na razini logičkih sklopova
    3. Odabrati i primjeniti odgovarajuću arhitekturu za problem koji se rješava.
    4. Procijeniti utjecaj arhitekture na programsko rješenje (prednosti i nedostaci).

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod. Različita gledišta na računalo. Podjela računala i naredbi. CISC. RISC. Skup naredbe. Formati naredbi. Modovi adresiranja. Projektiranje procesora na razini skupa naredbi. Jedno-sabirnički i više-sabirnički mikroarhitektura. Upravljačka jedinica. Cjevovod. Aritmetička i logička jedinica. Projektiranje memorijskog sustava, Dvorazinska hijerarhijska struktura memorije, Organizacija brze memorije. Ulazno/izlazni podsustav.

    preporučena literatura
    • Heuring, V.P., Joredan, H.F.: Computer Systems Design and Architecture, 2rd edition, AddisonWesley, 2003.

    dopunska literatura
    • Hennesy & Patterson, "Computer Architecture: A Quantitative Approach", 5rd edition, Morgan Kaufmann, 2011.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra provoditi će se kontinuirana provjera znanja testovima na početku predavanja (ulazni test) kao i na kraju predavanja (izlazni test). Planirano je pet do šest testovaTestovi će zavisno o pojedinoj nastavnoj jedinici trajati između 5 do 15 minuta. Sastoje se od 5 do 10 jednostavnih pitanja iz gradiva obrađenog na prethodnim predavanjima, odnosno gradiva obrađenog na predavanjima taj dan. Studentima će biti dostupni preko MS Forms te se ispunjavaju preko računala ili mobitela.
    Tijekom semestra bit će i dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, drugi nakon 14 tjedana izravne nastave. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Svaki se međuispit provodi kao pisani ispit u trajanju od 50 minuta i sastoji se od ukupno 10 pitanja i zadataka.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je:
    - 60% bodova na testovima
    - 50% bodova na svakom međuispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih aktivnosti prema formuli
    - pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi
    a konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih
    Ocjena (%) = 0,2 LV + 0,2 (M1 + M2) + 0,4 T gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    - T - bodovi na testovima
    - LV - ocjena iz laboratorijskih vježbi,
    - M1, M2 - bodovi na međuispitima.
    Konačna se ocjena utvrđuje nakon prvog ispitnog termina primjenjujući relativni ECTS sustav ocjenjivanja u skladu s Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu. Skupina studenata koja je položila ispit dijeli se u četiri skupine: 15% najboljih dobiva ocjenu A (izvrstan), 35% slijedećih B (vrlo dobar), sljedećih 35% ocjenu C (dobar), i posljednjih 15% ocjenu D,E (dovoljan). Skupina studenata koja nije položila ispit dobiva ocjenu FX (potreban je dodatan rad), ili F (potreban je značajan dodatan rad). U skladu s Pravilnikom za ispit se organiziraju samo dva ispitna termina u ispitnom roku po završetku nastave.
    Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Različita gledišta na računalo.

    3 sata
    2.

    Podjela računala i naredbi. CISC. RISC. Skup naredbi. Formati naredbi. Modovi adresiranja.

    3 sata
    3.

    Projektiranje procesora. Definiranje programerske arhitekture računala.

    3 sata
    4.

    AL naredbe. Naredbe za prijenos podataka.

    3 sata
    5.

    Naredbe za upravljanje programskim tokom. Prevođenje iz viših programskih jezika u simbolički jezik odnosno strojni kod.

    3 sata
    6.

    Jedno-sabirnička arhitektura računala

    3 sata
    7.

    Implementacija segmenata jednosabirničke arhitekture.

    3 sata
    8.

    Upravljačka jedinica.

    3 sata
    9.

    Više-sabirnički mikroarhitektura. Kvantitativna usporedba rješenja.

    3 sata
    10.

    Cjevovod.

    3 sata
    11.

    Problemi kod cjevovoda

    3 sata
    12.

    Projektiranje memorijskog sustava. Tehnologije implementacije memorijskih modula.

    3 sata
    13.

    Dvorazinska hijerarhijska struktura memorije, Organizacija brze memorije. Asocijativna brza memorija.

    3 sata
    14.

    Direktno mapirana brza memorija. Kombinacija asocijatinog i direktno mapiranog preslikavanja.

    3 sata
    15.

    Ulazno/izlazni podsustav.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod. Povijesni pregled. Osnovni dijelovi mikroračunala.

    1 sat
    2.

    Model mikroprocesora.

    1 sat
    3.

    Osnovni principi rada mikroprocesora (faza pribavi; faza izvrši).

    1 sat
    4.

    Standardna arhitektura mikroprocesora – Upravljačka jedinica.

    1 sat
    5.

    Standardna arhitektura mikroprocesora – Aritmetičko logička jedinica i akumulator.

    1 sat
    6.

    Standardna arhitektura mikroprocesora – Registri opće namjene

    1 sat
    7.

    Standardna arhitektura mikroprocesora – Interne sabirnice; Prekrivanje faza pribavi i izvrši.

    1 sat
    8.

    Standardna arhitektura mikroprocesora – Sabirnice (podatkovna, adresna, upravljačka).

    1 sat
    9.

    Standardna arhitektura mikroprocesora – Memorija (RAM ). Osnovni tipovi. Podjela RAM memorija po načinu adresiranja.

    1 sat
    10.

    Standardna arhitektura mikroprocesora – Memorija (ROM). Osnovni tipovi.
    Principi rada raznih vrata ROM memorija.

    1 sat
    11.

    Načini adresiranja. Načini pribavljanja instrukcija i operanda u jednom ciklusu.
    Usporedba različitih tipova mikroprocesora.

    1 sat
    12.

    Programirani ulazno - izlazni prijenos podataka. Principi rada. Postupak prozivanja (Polling).

    1 sat
    13.

    Prekidni ulazno – izlazni prijenos podataka. Osnovna načela rada pri prekidnom prijenosu podataka (NMI, RES, SWI).

    1 sat
    14.

    Izravni pristup memoriji – DMA. Organizacija izravnog pristupa memoriji.

    1 sat
    15.

    Izravni pristup memoriji – DMA. Tehnike izravnog pristupa memoriji

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Osnovna arhitektura mikroprocesora 80x86

    2 sata
    2.

    Programski model mikroprocesora 80x86. Organizacija memorije. Stog.

    2 sata
    3.

    Modovi adresiranja. Prevođenje i povezivanje programa.

    2 sata
    4.

    Osnovni tipovi varijabli.

    2 sata
    5.

    Skokovi.

    2 sata
    6.

    Procedura.

    2 sata
    7.

    Makro.

    2 sata
    8.

    Naredbe za manipuliranje podacima.

    2 sata
    9.

    Upravljanje blokovima podataka.

    2 sata
    10.

    Uvjetne petlje.

    2 sata
    11.

    Aritmetičke operacije – množenje dijeljenje.

    2 sata
    12.

    Logičke operacije – AND, OR , XOR, NOT.

    2 sata
    13.

    Usporedba i testiranje stringova.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.