FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  550 Računarstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Programiranje 1

    (FELP21)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Stjecanje temeljnih znanja i tehnika s područja programiranja kao osnovne jezgre računarstva, te osposobljava polaznike za programiranje u programskom jeziku VisualBasic.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će biti sposobni:
    1. objasniti ulogu pojedinih komponenti osobnog računala u arhitekturi i organizaciji rada pri izvođenju programskih naredbi.
    2. navesti osnovne značajke .NET platforme, tipove podataka i standarde kodiranja pri zapisu numeričkih vrijednosti
    3. demonstrirati kodiranje brojeva u različitim brojevnim sustavima i različitim tipovima podataka za pohranu numeričkih vrijednosti
    4. objasniti vrijednosne i referentne tipove podataka
    5. upotrijebiti strukture kontrole toka, strukture odluke, strukture ponavljanja, hvatanje iznimaka kao i logičke i bitovne operatore demonstrirati primjenu procedura i mehanizama prekrcavanja
    6. koristiti nizove i strukturne tipove podataka
    7. objasniti nepromjenjivost i optimizaciju string tipova podataka
    8. definirati osnovne pojmove objektno orijentiranog programiranja
    9. prikazati primjerom upotrebu Windows formi

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    60 sati
    4 sata tjedno × 15 tjedana
    + 8 sati za dva kolokvija
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    + 4 sata za dva kolokvija
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
    + 4 sata za kolokvij
    sadržaj

    Programske i tehničke karakteristike računala. Kodiranje i tipovi podataka. Razvoj algoritma. Strojni, simbolički i viši programski jezici. Visual basic. Razvijanje aplikacija u Visual Basicu. Upravljanje projektima. Forme, kontrole i izbornici. Osnove programiranja: struktura aplikacije, način pisanja koda, varijable, konstante i tipovi podataka, struktura kontrola, procedure, objekti. Stvaranje korisničkog sučelja.

    preporučena literatura
    • T.Žuljević: “Uvod u programiranje – VB.NET”, Sveučilište u Splitu, Split 2007.

    dopunska literatura
    • H. M. Deitel, P. J. Deitel, and T. R. Nieto: “ Visual Basic.NET How to Program” , Prentice Hall, 2002.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ocjena(%)=0,25L + 0,375(M1 + M2) + D

    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima,
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    D – dodatni bodovi (opcionalno, max. do 10%).

    Gradivo je podijeljeno na dvije cjeline (M1 i M2) koje studenti polažu na međuispitima i ispitima. Za uspješno polaganje gradiva iz pojedine cjeline na međuispitu i/ili ispitu, studenti moraju ostvariti barem 50% od ukupnih bodova za tu cjelinu.

    LABORATORIJ (L)
    Studenti su tijekom akademske godine obavezni prisustvovati barem 50% laboratorijskih vježbi. Pri tome, manja prisutnost utječe na maksimalni iznos bodova od L koji mogu ostvariti i to po formuli max(L)=(100%-10%*k), gdje je k broj izostanaka. L predstavlja postotak dobiven polaganjem gradiva laboratorijskih vježbi nakon odslušanih laboratorija (2 termina tijekom nastave). Student mora dobiti minimalno 50% od L da bi se smatralo da je odradio laboratorijske vježbe. Ostvarivanjem manje od 50% od L ili neprisustvom potrebnom postotku laboratorijskih vježbi, student gubi pravo pristupa ispitima kolegija u tekućoj akademskoj godini.

    Prisutnost na predavanjima nije obavezna ali je poželjna te će studenti u ovisnosti o svojoj prisutnosti (temeljem evidencije koja će se voditi) potencijalno biti stimulirani s dodatnim bodovima u opsegu do 10%.(D).

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi, te pozitivno ocjenjeni dijelovi gradiva (M1 i M2).

    Konačna se ocjena utvrđuje nakon drugog završnog ispita primjenjujući relativni ECTS sustav ocjenjivanja u skladu s Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu (Članak 21.). Skupina studenata koja je položila ispit (ostvarili 50% i više) dijeli se u četiri podskupine:

    15% najboljih dobiva ocjenu 5(izvrstan),
    35% sljedećih ocjenu 4(vrlo dobar),
    35% sljedećih ocjenu 3(dobar),
    i posljednjih 15% ocjenu 2(dovoljan).

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Računalni programi i programski jezici. Pregled .NET platforme. Razvojna okolina. Prva VB.NET aplikacija. Prevođenje iz naredbene linije.

    4 sata
    2.

    Osnovni programski elementi. Tipovi podataka. Vrijednosni i referencni tipovi. Deklariranje i korištenje varijabli. Izričito i neizravno deklariranje.

    4 sata
    3.

    Memorijsko predstavljanje vrijednosnih i referencnih tipova. Ugrađeni tipovi podataka. Tipovi za cjelobrojne vrijednosti. Tipovi za brojeve s pomičnim zarezom. Ostali tipovi. Opseg i životni vijek varijabli. Proširena i sužena pretvorba. Konstante i operatori.

    4 sata
    4.

    Strukture kontrole. Strukture odluke. Strukture ponavljanja. Iznimke. Logički i bitovni operatori.

    4 sata
    5.

    Definiranje i pozivanje procedura. Parametri. Mehanizmi prosljeđivanja. Prekrcavanje. Rekurzivne procedure.

    4 sata
    6.

    Uvod u nizove. Stvaranje nizova. Korištenje nizova. Ugrađena funkcionalnost nizova. Nazupčani nizovi. Sortiranje i pretraživanje nizova.

    4 sata
    7.

    Zbirka Stack. Zbirka Queue. Strukturni tipovi. Stvaranje i korištenje struktura. Nabrajanja.

    4 sata
    8.

    Znak i nizovi znakova. Standardi kodiranja (Unicode i ASCII). Nepromjenljivost i optimizacija tipa String. Operacije nad nizovima znakova. Usporedba nizova znakova. Pretraživanje nizova znakova. Dinamički nizovi znakova (StringBuilder tip).

    4 sata
    9.

    Uvod u klase i objekte. Osnovni pojmovi objektno orijentiranog programiranja. Usporedba klasa sa strukturama. Stvaranje klasa i objekata. Operator Me.

    4 sata
    10.

    Svojstva. Tipovi svojstava. Postupci. Konstruktorski postupak. Prekrcavanje postupaka.

    4 sata
    11.

    Događaji. Nasljeđivanje. Sučelja. Mnogoobličnost.

    4 sata
    12.

    Windows GUI. Model događaja u .NET Framework-u. Hijerarhija klasa Windows formi. Svojstva, postupci i događaju forme. Životni ciklus forme. Korištenje standardnih dijaloških okvira.

    4 sata
    13.

    Pregled kontrola Windows formi. Dodavanje, oblikovanje i korištenje kontrola forme. Hijerarhija klasa kontrola forme. Svojstva i postupci kontrola. Rukovanje događajima miša. Rukovanje događajima tipkovnice. Provjera korisničkog unosa.

    4 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Računalni programi i programski jezici. Pregled .NET platforme. Razvojna okolina. Prva VB.NET aplikacija. Prevođenje iz naredbene linije.

    1 sat
    2.

    Osnovni programski elementi. Tipovi podataka. Vrijednosni i referencni tipovi. Deklariranje i korištenje varijabli. Izričito i neizravno deklariranje.

    2 sata
    3.

    Memorijsko predstavljanje vrijednosnih i referencnih tipova. Ugrađeni tipovi podataka. Tipovi za cjelobrojne vrijednosti. Tipovi za brojeve s pomičnim zarezom. Ostali tipovi. Opseg i životni vijek varijabli. Proširena i sužena pretvorba. Konstante i operatori.

    1 sat
    4.

    Strukture kontrole. Strukture odluke. Strukture ponavljanja. Iznimke. Logički i bitovni operatori.

    1 sat
    5.

    Definiranje i pozivanje procedura. Parametri. Mehanizmi prosljeđivanja. Prekrcavanje. Rekurzivne procedure.

    1 sat
    6.

    Uvod u nizove. Stvaranje nizova. Korištenje nizova. Ugrađena funkcionalnost nizova. Nazupčani nizovi. Sortiranje i pretraživanje nizova.

    1 sat
    7.

    Zbirka Stack. Zbirka Queue. Strukturni tipovi. Stvaranje i korištenje struktura. Nabrajanja.

    1 sat
    8.

    Znak i nizovi znakova. Standardi kodiranja (Unicode i ASCII). Nepromjenljivost i optimizacija tipa String. Operacije nad nizovima znakova. Usporedba nizova znakova. Pretraživanje nizova znakova. Dinamički nizovi znakova (StringBuilder tip).

    1 sat
    9.

    Uvod u klase i objekte. Osnovni pojmovi objektno orijentiranog programiranja. Usporedba klasa sa strukturama. Stvaranje klasa i objekata. Operator Me.

    1 sat
    10.

    Svojstva. Tipovi svojstava. Postupci. Konstruktorski postupak. Prekrcavanje postupaka.

    1 sat
    11.

    Događaji. Nasljeđivanje. Sučelja. Mnogoobličnost.

    1 sat
    12.

    Windows GUI. Model događaja u .NET Framework-u. Hijerarhija klasa Windows formi. Svojstva, postupci i događaju forme. Životni ciklus forme. Korištenje standardnih dijaloških okvira. Pregled kontrola Windows formi. Dodavanje, oblikovanje i korištenje kontrola forme. Hijerarhija klasa kontrola forme. Svojstva i postupci kontrola. Rukovanje događajima miša. Rukovanje događajima tipkovnice. Provjera korisničkog unosa.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Binarno predstavljanje brojeva.

    3 sata
    2.

    Neizravno i izričito deklariranje varijabli. New i Main procedure. Tipovi podataka. Gubitak preciznosti. Operator Mod.

    4 sata
    3.

    Višekratnici prostih brojeva. Provjera unosa zaporke. Parni i neparni brojevi. Prijestupna godina. Iscrtavanje trokuta zvjezdica.

    2 sata
    4.

    Provjera parnosti i predznaka broja. Brojanje bitova. Pohranjivanje višestrukih vrijednosti u jednu varijablu.

    2 sata
    5.

    Pozivanje procedura drugog modula. Prosti brojevi. Okretanje znamenki broja. Najveći zajednički djelitelj.

    3 sata
    6.

    Pretvorba dekadskog broja u binarni i obrnuto. Potenciranje brojeva.

    3 sata
    7.

    Ocjenjivanje studentske prehrane.Množenje matrica.

    2 sata
    8.

    Pohranjivanje koordinata točaka. Predstavljanje kompleksnog broja.

    2 sata
    9.

    Pretvorba rimskih brojeva. Palindromi.

    2 sata
    10.

    Stvaranje i korištenje klasa. Generiranje jedinstvenog broja računa. Korištenje svojstava.

    4 sata
    11.

    Događaji. Nasljeđivanje. Sučelja. Mnogoobličnost.

    4 sata
    12.

    Pretvorba valute. Poništenje događaja zatvaranja forme.

    4 sata
    13.

    Izračun kvadratne jednadžbe. Stvaranje dijaloškog okvira. Događaji miša. Događaji tipkovnice

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.