FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  550 Računarstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Programiranje 2

    (FELP03)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    1. razumijevanje i primjenu temeljnih znanja o programiranju korištenjem programskog jezika C,
    2. korištenje funkcija iz standardnih biblioteka programskog jezika C kao što su funkcije za unos i ispis podataka, rad sa stringovima i matematičkim funkcijama,
    3. pisanje funkcija u programu, te korištenje pokazivača, dinamičke alokacije memorije i struktura podataka.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. objasniti osnovne pojmove vezane uz izradu, prevođenje i pokretanje C programa,
    2. napisati, pokrenuti i izvršiti jednostavan C program,
    3. u izradi programa koristiti funkcije, pokazivače i dinamičku alokaciju memorije,
    4. kreirati korisničke tipove podataka korištenjem struktura i unija,
    5. realizirati unos podataka u program iz datoteka kao i ispis rezultata programa u datoteku,
    6. koristiti program za pronalaženje pogreški (engl. debugger) kod pronalaženja pogreški u programu.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    60 sati
    4 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u semantiku C programskog jezika – osnovni tipovi, varijable, izrazi. Deklariranje korisničkih tipova podataka. Strukture. Pobrojani tipovi. Unije. Funkcije. Prijenos parametara po vrijednosti i po referenci. Doseg i trajanje varijable. Pokazivači. Adresni operatori. Pointeri i nizovi. Alociranje memorije. Manipulacija nad bitovima. Ulazno-izlazne operacije. Modularno programiranje i funkcionalna dekompozicija programa. Leksički pretprocesor: korištenje simbola, makro naredbi i zaglavlja. Uvjetno kompajliranje. Definicija automatskih, statičkih i vanjskih varijabli. Razlika između statičkih i vanjskih funkcija. Apstraktni tipovi podtaka – primjeri stog, red, lista, stablo. Stil programiranja.

    preporučena literatura
    • Ivo Mateljan:”Računala i programiranje”, Skripta , FESB, Split 2004

    • Byron S.Gottfried: "Programming with C", Schaum's Outlines, McGraw-Hill, New York 1996 (ISBN 0-07-024035-3)

    dopunska literatura
    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    IIspit se sastoji od teoretskog i laboratorijskog dijela. Jednom kada se neki od dijelova položi, ocjena vrijedi do kraja akademske godine.
    Laboratorijski dio se polaže na računalima po završetku laboratorijskih vježbi, te nakon toga na svakom ispitnom roku.
    Teoretski dio se polaže pismeno i to podijeljen u dva kolokvija. Tijekom semestra bit će organiziran jedan kolokvij, a na svim ostalim rokovima studenti mogu birati koji će kolokvij polagati (mogu i oba istovremeno).
    Uvjeti za pozitivnu ocjenu su: odrađene laboratorijske vježbe 100%, pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi i više od 50% bodova na svakom od kolokvija.
    Konačna ocjena se računa na slijedeći način:
    Ocjena = 0,5*L + 0,5*T
    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi,
    T – ocjena iz teoretskog dijela.
    Ocjena teoretskog dijela se određuje na relativan način i to tako da se studentima koji su prošli teoretski dio ispita na 1. i 2. roku ocjena se računa na slijedeći način:
     15% najviših bodova imaju izvrstan (5)
     35% sljedećih imaju vrlo dobar (4)
     35% sljedećih imaju dobar (3)
     15% najlošijih imaju dovoljan (2)
    Studenti koji ispit polažu na 3. roku iz teoretskog i laboratorijskog dijela mogu dobiti samo ocjenu dovoljan (2).
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u semantiku C programskog jezika. Pridruživanje datoteka programu. Komentari. Osnovni tipovi podataka. Deklariranje varijabli.

    4 sata
    2.

    Naredbe preprocesoru. Aritmetički operatori. Prefix/postfix inkrement/dekrement operatori. Stil programiranja

    4 sata
    3.

    Unos s tipkovnice. Relacijski operatori. Iteracije (for petlja). Selekcija (if naredba, if else). Logički operatori u složenim relacijama, While petlja. Do while petlja. Switch/case naredba.

    4 sata
    4.

    Nizovi. Deklariranje nizova. Nizovi znakova (stringovi). Funkcije za rad sa stringovima i znakovima. Unos znaka i stringa s tipkovnice.

    4 sata
    5.

    Višedimenzionalni nizovi. Vrednovanje korisničkog unosa.

    4 sata
    6.

    Funkcije. Doseg i trajanje varijable. Prijenos parametara po vrijednosti i po referenci. Niz kao argument funkcije. Rekurzivne funkcije. Definicija automatskih, statičkih i vanjskih varijabli.

    4 sata
    7.

    Deklariranje korisničkih tipova podataka. Strukture. Pobrojani tipovi. Unije. Nizovi struktura. Struktura unutar strukture.

    4 sata
    8.

    Pokazivači. Adresni operatori. Pokazivači na znakove, nizove i nizove znakova. Pokazivači na strukture. Pokazivači u strukturama.

    4 sata
    9.

    Rad s datotekama.

    4 sata
    10.

    Dinamičko alociranje memorije. Apstraktni tipovi podataka - vezane liste.

    4 sata
    11.

    Pronalaženje elementa u listi. Dodavanje elementa u listu iza i ispred određenog elementa. Sortiranje liste.

    4 sata
    12.

    Naredbe break, continue i exit. Sistemski pozivi. Argumenti funkcije main.

    4 sata
    13.

    Preprocesorski izrazi. Uvjetno prevođenje. Typedef. Brojivi tipovi podataka. Pokazivači na funkcije Formati za stringove i karaktere sistemski pozivi.

    4 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod u semantiku C programskog jezika. Pridruživanje datoteka programu. Komentari. Osnovni tipovi podataka. Deklariranje varijabli.

    2 sata
    2.

    Naredbe preprocesoru. Aritmetički operatori. Prefix/postfix inkrement/dekrement operatori. Stil programiranja

    2 sata
    3.

    Unos s tipkovnice. Relacijski operatori. Iteracije (for petlja).

    2 sata
    4.

    Selekcija (if naredba, if else). Logički operatori u složenim relacijama, While petlja. Do while petlja. Switch/case naredba.

    2 sata
    5.

    Nizovi. Deklariranje nizova. Nizovi znakova (stringovi). Funkcije za rad sa stringovima i znakovima. Unos znaka i stringa s tipkovnice.

    2 sata
    6.

    Višedimenzionalni nizovi. Vrednovanje korisničkog unosa.

    2 sata
    7.

    Funkcije. Doseg i trajanje varijable. Prijenos parametara po vrijednosti i po referenci. Niz kao argument funkcije. Rekurzivne funkcije. Definicija automatskih, statičkih i vanjskih varijabli.

    2 sata
    8.

    Dodatni operator pridruživanja. Uvjetni operatori. Konverzija tipova podataka. Ispisivanje ASCII vrijednosti znaka. Rad sa bitovima. Upravljanje pozicijom kursora.

    2 sata
    9.

    Deklariranje korisničkih tipova podataka. Strukture. Pobrojani tipovi. Unije. Nizovi struktura. Struktura unutar strukture.

    2 sata
    10.

    Pokazivači. Adresni operatori. Pokazivači na znakove, nizove i nizove znakova. Pokazivači na strukture. Pokazivači u strukturama.

    2 sata
    11.

    Rad s datotekama.

    2 sata
    12.

    Dinamičko alociranje memorije. Apstraktni tipovi podataka - vezane liste.

    2 sata
    13.

    Naredbe break, continue i exit. Sistemski pozivi. Argumenti funkcije main.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Pisanje prvog programa. Prevođenje i pokretanje programa.

    2 sata
    2.

    Unos podataka s tastature i ispis na ekran.

    2 sata
    3.

    Primjeri for petlje.

    2 sata
    4.

    Primjeri if naredbe, logičkih operatora u složenim relacijama i while petlje.

    2 sata
    5.

    Switch/case. Nizovi.

    2 sata
    6.

    Matrice i stringovi.

    2 sata
    7.

    Funkcije.

    2 sata
    8.

    Rekurzivne funkcije.

    2 sata
    9.

    Strukture.

    2 sata
    10.

    Pokazivači. Pokazivači na osnovne tipove podataka.

    2 sata
    11.

    Pokazivači na strukture i nizove.

    2 sata
    12.

    Dinamičko alociranje memorije.

    2 sata
    13.

    Rad s datotekama

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.