FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  512 Elektronika
  6. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Trgovačko pravo

    (FEEE14)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Pripremiti studente za konkretne poslovne zadatke s kojima će se susresti u korporativnom upravljanju i radu u gospodarskim subjektima. Razvijati sposobnost za sudjelovanje u gospodarskim aktivnostima prvenstveno kroz ovladavanje znanja o trgovačkim ugovorima, kao osnovom suvremenih gospodarskih odnosa.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog kolegija moći:
    • Definirati osnovne pojmove i pravne izvore trgovačkog ugovornog prava.
    • Interpretirati osnovna načela trgovačkog ugovornog prava.
    • Primijeniti propise kojima se reguliraju ugovorne aktivnosti trgovaca.
    • Sklapati trgovački ugovore uz korištenje instrumenata za ugovorno pojačanje položaja ugovornih strana.
    • Definirati osnovne pojmove prava društava
    • Primijeniti propise o ustroju i funkcioniranju društva osoba.
    • Primijeniti propise o ustroju i funkcioniranju dioničkog društava.
    • Primijeniti propise o ustroju i funkcioniranju društva s ograničenom odgovornošću.
    • Primijeniti propise o zaštiti prava intelektualnog vlasništva.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u trgovačko pravo. Razgraničenje trgovačkog i drugih grana prava. Povijest i pravna vrela trgovačkog prava.
    Pojam i predmet trgovačkog društva. Pravne i fizičke osobe. Pravna i poslovna sposobnost.
    Trgovac pojedinac. Trgovačko društvo. Društva osoba.
    Društvo s ograničenom odgovornošću.
    Dioničko društvo.
    Statusne promjene. Poduzetnički ugovori.
    Trgovačko ugovorno pravo. Pojam trgovačkog ugovora. Sklapanje, izmjena i raskid trgovačkog ugovora. Tumačenje trgovačkog ugovora.
    Trgovačko ugovorno pravo - posebni dio. Pojedini ugovori trgovačkog ugovornog prava.
    Pravo vrijednosnih papira. Podjela vrijednosnih papira. Promet vrijednosnim papirima.
    Temelji prava intelektualnog vlasništva.
    Uvod u trgovačko pravo. Razgraničenje trgovačkog i drugih grana prava. Povijest i pravna vrela trgovačkog prava.
    Pojam i predmet trgovačkog društva. Pravne i fizičke osobe. Pravna i poslovna sposobnost.
    Trgovac pojedinac. Trgovačko društvo. Društva osoba.

    preporučena literatura
    dopunska literatura
    • Z. Ćesić - V. Gorenc - H. Kačer i dr., Komentar Zakona o obveznim odnosima, RRiF, Zagreb, 2005.

    • V. Gorenc - Z. Ćesić - V. Buljan, Komentar Zakona o trgovačkim društvima, RRiF, Zagreb, 2008.

    jezik poduke
    Hrvatski jezik
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    • Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    • Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    • Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    • Samoevaluacija nastavnika
    • Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi je međuispit nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Svaki se međuispit provodi kao pisani ispit u trajanju od 45 minuta i sastoji se od ukupno 10 pitanja i zadataka. Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira prema formuli:

    Ocjena(%) = 0,05 NP + 0,05 SR+ 0,4 (M1 + M2)

    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    • NP - nazočnost na predavanjima,,
    • SR – samostalni rad
    • M1, M2 - bodovi na međuispitima.

    Konačna se ocjena utvrđuje nakon drugog završnog ispita primjenjujući relativni ECTS sustav ocjenjivanja u skladu s Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu. Skupina studenata koja je položila ispit dijeli se u četiri podskupine: 15% najboljih dobiva ocjenu izvrstan, 35% slijedećih vrlo dobar, sljedećih 35% ocjenu dobar i posljednjih 15% ocjenu dovoljan. Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita polažu popravni ispit u jesenskom roku na kojem mogu dobiti ocjenu dovoljan. Na popravnom se ispitu polaže cjelokupno gradivo. Ispit je pisani s 20 pitanja i zadataka i traje ukupno 90 minuta.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.