FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  512 Elektronika
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Praktikum iz biomehanike

    (FELO44)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Stjecanje temeljnih znanja iz područja biomehanike i njezine primjene na osmišljavanje i izvođenje eksperimenata s posebnim naglaskom na upotrijebljenu mjerne opremu.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. prepoznati tehničke sustave za mjerenje biomehaničkih parametara čovjeka
    2. izračunati antropometrijske parametre čovjeka
    3. primijeniti odgovarajuću mjernu opremu za mjerenje parametara hoda, sila reakcije podloge, EMG-a i opsega pokreta
    4. analizirati kinematiku ljudskog hoda
    5. izračunati momente i sile u zglobovima primjenom inverzne kinematike
    6. ilustrirati primjenu računalnog vida u biomehanici

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 13 tjedana
    + 2 sata za dva kolokvija
     
    Laboratorijske vježbe
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Predavanja: Analiza hoda: terminologija i mjerenja; Mjerenja parametara hoda; Kinematika; Kinetika; Elektromiografija u ljudskom hodu; Položaj i ravnoteža tijela tijekom hoda.
    Praktikum: Identifikacija antropometrijskih parametara metodom konačnih elemenata; Mjerenja sila reakcije podloge pri hodu i mirnom stajanju; Vrednovanje hoda i ravnoteže; Identifikacija položaja centra mase čovjeka pri raznim situacijama u kretanju; Eksperimentalna identifikacija kinematike segmenata ljudskog tijela video postupkom u 3D pri hodu i nekim sportskim aktivnostima; Mjerenja EMG signala i obrada podataka wavelet tehnikom pri raznim opterećenjima mišića; Inverzna kinematika u identifikaciji mišićnih sila.

    preporučena literatura
    • Zanchi V., Cecić M., Grujić T., Kuzmanić A., Papić V. : Laboratory for Identification of Human Movement with LaBACS Software Support, International Congress on Computational Bioengineering, ICCB’03, 24-26 September 2003., Zaragoza, Spain, p.p. 155-161.

    • Winter D.A.: The Biomechanics and Motor Control of Human Gait, University of Waterloo Press, Waterloo, 1991.

    • V. Zanchi, J. Musić: Biomehanika I dio, interna skripta, FESB, 2005.

    • V. Zanchi, V. Papić, T. Šupuk: Biomehanika II dio, interna skripta, FESB, 2005.

    • Upute za laboratorijske vježbe

    dopunska literatura
    • J. Perry: Gait Analysis: Normal and Pathological Function, Slack Inc. 1992

    • R. J. Jagacinski, J. M. Flach: Control Theory for Humans: Quantitative Approaches to Modeling Performance, Lawrence Erlbaum Associates Inc., 2003

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kontinuirana provjera znanja tijekom nastave putem izvješća s laboratorijskih vježbi.

    U dogovoru s studentima na početku semestra teoretski dio kolegija će se polagati putem međuispita ili seminara. Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi, te srednja vrijednost međuispita ((M1 + M2)/2) ili seminara od najmanje 45% pri čemu student na svakom od međuispita mora imati najmanje 50% bodova.

    Ocjena(%)=0,5L + 0,5(M1 + M2) + D odnosno Ocjena(%)=0,5L + 0,5S + D

    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima,
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    S - bodovi seminarskog rada izraženi u postotcima.
    D - dodatni bodovi (izraženi u postotcima, do max. 10 %) zbog urednog odrađivanja svih nastavnih obaveza (opcionalno).
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 62% dovoljan (2)
    63% do 74% dobar (3)
    75% do 86% vrlo dobar (4)
    87% do 100% izvrstan (5)

    Prisutnost laboratoriju je potrebna u obimu od 100% (uz osiguranu nadoknadu 1 izostanka), dok je prisutnost predavanjima potrebna u obimu od 70%.

    Ispitni rokovi se održavaju u terminima predviđenim kalendarom nastavne djelatnosti.
    Završni ispiti (obavezni): ispitna grupa 15
    Popravni ispiti: ispitna grupa 15

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u biomehaniku; Pregled tehničkih sustava za mjerenje biomehaničkih parametara čovjeka

    2 sata
    2.

    Mjerne metode i biomehanici

    3 sata
    3.

    Identifikacija antropometrijskih parametara čovjeka

    3 sata
    4.

    Analiza hoda: terminologija i mjerenja. Mjerenja parametara hoda; Kinematika i Kinetika

    3 sata
    5.

    Položaj i ravnoteža tijela tijekom hoda.

    3 sata
    6.

    Sile reakcije podloge pri hodu

    3 sata
    7.

    Elektromiografija, mjerenje mišićne aktivnosti tijekom čovjekovog pokreta

    3 sata
    8.

    nverzna kinematika u identifikaciji mišićnih sila

    3 sata
    9.

    Primjena računalnog vida u biomehanici

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvodno predavanje o načinu izvršavanja vježbi, mjernim sustavima u laboratoriju i mjernim zadacima na vježbama

    2 sata
    2.

    Mjerenje antropometrijskih parametara čovjeka metodom konačnih elemenata

    4 sata
    3.

    Mjerenje kinematičkih parametara ljudskog hoda upotrebom brzih kamera

    4 sata
    4.

    Mjerenje sila reakcije podloge pri hodu pomoću platforme sila

    4 sata
    5.

    Mjerenje EMG signala mišića pri hodu

    4 sata
    6.

    Određivanje mišićnih sila i momenata pri hodu na temelju izmjerenih kinematičkih parametara hoda i sila reakcije podloge pri hodu, te usporedba s izmjerenim EMG signalima

    4 sata
    7.

    Mjerenje opsega pokreta vratne kralježnice upotrebom inercijskih senzora pokreta

    4 sata
    8.

    Primjena računalnog vida na prepoznavanje i automatsko prevođenje znakovne abecede gestikulacijskog jezika

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.