FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  512 Elektronika
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elektromagnetska kompatibilnost

    (FELO21)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Osnove elektrotehnike 1, Osnove elektrotehnike 2
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje temeljnih principa elektromagnetske kompatibilnosti
    • razumijevanje osnovnih načela elektromagnetske sprege između sustava te tehnike sprečavanja istih
    • interpretiranje odgovarajućih standarda za EMC
    • analizu problema elektromagnetske kompatibilnosti temeljem odgovarajućih računalnih modela
    • mjerenje vrijednosti zračenog električnog i magnetskog polja na niskim i visokim frekvencijama.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati temeljne pojmove elektromagnetske kompatibilnosti
    2. klasificirati vrste elektromagnetskih smetnji
    3. prepoznati potencijalne probleme elektromagnetske kompatibilnosti u konkretnim situacijama
    4. izmjeriti vrijednosti zračenog električnog i magnetskog polja na niskim i visokim frekvencijama.
    5. koristiti komercijalne antenske programske pakete za analizu problema elektromagnetske kompatibilnosti.
    6. usporediti dobivene rezultate proračuna ili mjerenja s relevantnim standardima.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u inženjersko modeliranje i elektromagnetsku kompatibilnost (EMC). Povijesni pregled EMC modeliranja. Klasifikacija EMC problema. Niskofrekvencijski modeli s koncentriranim parametrima. Visokofrekvencijski modeli s distribuiranim parametrima. Analiza žičanih antena u EMC primjenama. Modeli prijenosnih linija. Zaštita opreme i ljudi od neželjenih posljedica elektromagneteskog zračenja. Sustavi zaštite od udara groma, sustavi uzemljenja. Europski i svjetski standardi.

    preporučena literatura
    • Clayton R. Paul: ''Introduction to Electromagnetic Compatibility'', Wiley, New Jersey, 2006

    • Dragan Poljak: "Advanced modeling in computational electromagnetic compatibility", Wiley Interscience, 2007.

    • Poljak, Dragan; Dorić, Vicko; Antonijević, Siniša. Modeliranje žičanih antena primjenom računala . Zagreb : Kigen d.o.o., 2009

    dopunska literatura
    • 1. D.Poljak, Teorija elektromagnetskih polja s primjenama u inženjerstvu, Šk. knjiga Zagreb, 2014.

    • 2. Tesche, F.M.: Ianoz, M.V., Karslsson, T.: EMC Analysis Methods and Computational Models, John Wiley & Sons, 1997

    • 3. Macnamara, T.: Handbook of Antennas for EMC, Artech House, 1995.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se 2 kolokvija. Prvi kolokvij održat će se nakon 7. tjedna nastave, a drugi na krajusemestra. Na završnom ispitu studenti polažu cijelovito gradivo, odnosno dio koji nisu položili na kolokvijima.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom kolokviju, odnosno završnom ispitu,te odrađene laboratorijske vježbe.
    Ukupni postotak na osnovu kojeg se definira ocjena (za svaki kolokvij odnosno ispit) dobije se kao prosjek bodovanja svih pitanja. Konačna ocjena slijedi iz na taj način dobivenog postotka i to:
    Za postotak Ocjena
    50% do 62% dovoljan (2)
    63% do 75% dobar (3)
    76% do 88% vrlo dobar (4)
    89% do 100% izvrstan (5)
    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu cjeloviti ispit pod istim uvjetima.
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave
    Postoji mogućnost polaganja ispita putem odgovarajućeg seminarskog rada.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u inženjersko modeliranje i elektromagnetsku kompatibilnost (EMC).

    2 sata
    2.

    Povijesni pregled EMC modeliranja.

    2 sata
    3.

    Klasifikacija EMC problema.

    2 sata
    4.

    Spektri signala, zračene smetnje i susceptibilnost

    2 sata
    5.

    Vođene smetnje i susceptibilnost

    2 sata
    6.

    Europski i svjetski standardi.

    2 sata
    7.

    Niskofrekvencijski modeli s koncentriranim parametrima. Visokofrekvencijski modeli s distribuiranim parametrima.

    2 sata
    8.

    Analiza žičanih antena u EMC primjenama.

    2 sata
    9.

    Modeli prijenosnih linija.

    2 sata
    10.

    Zaštita opreme i ljudi od neželjenih posljedica elektromagneteskog zračenja.

    2 sata
    11.

    Sustavi zaštite od udara groma, sustavi uzemljenja.

    2 sata
    12.

    Elektromagnetska kompatibilnost kolociranih radijskih sustava

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Mjerenja gušenja u kabelima.

    3 sata
    2.

    Frekvencijske karakteristike elektroničkih sklopova.

    3 sata
    3.

    Neidealne karakteristike elektroničkih elemenata.

    3 sata
    4.

    Modulacije i modulatori.

    3 sata
    5.

    Preslušavanje u kabelima.

    3 sata
    6.

    Mjerenje šuma indukcijom.

    3 sata
    7.

    Oklapanje.

    3 sata
    8.

    Kalibracija sondi za mjerenje električnog i magnetskog polja.

    3 sata
    9.

    Mjerenje električnog i magnetskog polja trafostanice.

    3 sata
    10.

    Kalibracija i mjerenje parametara antena u GTEM komori.

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.