FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  512 Elektronika
  4. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Komunikacijski sustavi

    (FELO10)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Usvajanje osnovnih teoretskih znanja o komunikacijskim sustavima
    • Usvajanje praktičnih znanja o najčešće korištenim komunikacijskim sustavima

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati model komunikacijskog sustava te opisati značajke signala u komunikacijama
    2. definirati i objasniti analogne i digitalne modulacije
    3. opisati topologiju komunikacijskih mreža te funkciju prospajanja
    4. navesti tehnologije širokopojasnog pristupa

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnovni modeli u komunikacijama; ISO-OSI model, Model kanala i model mreže, ISDN, X.25 i TCP/IP mreže, mobilne mreže, PCM hijerarhija i multipleksiranje, Prijenosni mediji, Signal-šum omjer i BER, Analogni sustavi (AM, FM i PM); Digitalni sustavi (ASK, FSK, PSK i QAM), Diferencijalni sustavi (DPSK), Modem, Impulsni sustavi (PAM, PDM, PPM), PCM i DPCM sustavi, linijski kodovi, sustavi s raspršenim spektrom (DSSS, FH i TH); Intersimbolna interferencija; Paralelni i serijski, sinkroni i asinkroni, simpleksni i dupleksni prijenos; Poništavanje jeke; Topologija mreža; Mrežne grupe i signalizacija, Tipovi komutacijskih sustava; Višestupnjevne komutacije; ATM širokopojasne mreže, Mobilne bežične komunikacije (GSM); Sustavi 3G

    preporučena literatura
    • H.Dujmić: Komunikacijski sustavi, interna skripta

    dopunska literatura
    • W.A.Shay: "Understanding data communications and networks", Thomson learning, 2004

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    - Kolokviji i završni ispit se održavaju prema kalendaru nastave.
    - Kolokviji i završni ispit se sastoje od teorijskih pitanja i zadataka.
    - Na završnom ispitu može se polagati cjelovito gradivo ili gradivo koje pripada kolokviju.
    - Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvarenih barem 50 % od ukupnog broja bodova na svakom od kolokvija ili završnom ispitu uz nužan uvjet od barem 25 % bodova iz dijela zadataka.

    Ukupni bodovi (%) = 3/6*T + 2/6*Z + 1/6*L; T, Z i L - bodovi u postotcima iz dijela teorijskih pitnja, zadataka i laboratorijskih vježbi. Sve laboratorijske vježbe je potrebno izvršiti.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak - ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Povijest komunikacijskih sustava. Pregled komunikacijskih sustava. Kvaliteta prijenosa. Kvaliteta usluge. Digitalni i analogni sustavi.

    3 sata
    2.

    OSI model komunikacija. Model komunikacijskog kanala. Osnovne karakteristike signala u komunikacijama.

    3 sata
    3.

    Modulacijski postupci. Amplitudna modulacija. Tipovi amplitudna modulacije. Frekvencijsko multipleksiranje. Digitalna amplitudna modulacija. Frekvencijska i fazna modulacija. Širina kanala kod FM sustava.

    3 sata
    4.

    Digitalna kutna modulacija. MSK. Fazna digitalna modulacija. QPSK. QAM.

    3 sata
    5.

    Frekvencijska i fazna modulacija. Širina kanala kod FM sustava.

    3 sata
    6.

    Impulsni sustavi. Vremensko multipleksiranje. Digitalni sustavi. PCM. Nelinearna kvantizacija. A i μ zakon.

    3 sata
    7.

    Linijsko kodiranje. Prirodni kod. Simetrični kod. Gray kod. NRZ, RZ kod. AMI kod. HDBn kod.

    3 sata
    8.

    Dekodiranje PCM signala. DPCM. DM.

    3 sata
    9.

    Prijenos signala preko realnih kanala. Intersimbolna interferencija. Nyquistovi kriteriji. Korelacijsko filtriranje.

    3 sata
    10.

    Ekvalizacija. Jeka i poništavanje jeke. Skrembliranje i skrembler. PN generator.

    3 sata
    11.

    Sinkronizacija takta i okvira. Hijerarhijska organizacija telekomunikacijske mreže. Signalizacija.

    3 sata
    12.

    Komutacija kanala, poruka i paketa. Komutacija (centrala). Komutacijski element. Tipovi komutacijskih elemenata.

    3 sata
    13.

    Pristupne tehnologije,mobilne bežične komunikacije

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod. Povijest komunikacijskih sustava. Pregled komunikacijskih sustava. Kvaliteta prijenosa. Kvaliteta usluge. Digitalni i analogni sustavi.

    2 sata
    2.

    OSI model komunikacija. Model komunikacijskog kanala. Osnovne karakteristike signala u komunikacijama.

    2 sata
    3.

    Modulacijski postupci. Amplitudna modulacija. Tipovi amplitudna modulacije. Frekvencijsko multipleksiranje. Digitalna amplitudna modulacija. Frekvencijska i fazna modulacija. Širina kanala kod FM sustava.

    2 sata
    4.

    Digitalna kutna modulacija. MSK. Fazna digitalna modulacija. QPSK. QAM.

    2 sata
    5.

    Frekvencijska i fazna modulacija. Širina kanala kod FM sustava.

    2 sata
    6.

    Impulsni sustavi. Vremensko multipleksiranje. Digitalni sustavi. PCM.

    2 sata
    7.

    Nelinearna kvantizacija. A i μ zakon. Digitalno kompandiranje.

    2 sata
    8.

    Linijsko kodiranje. Prirodni kod. Simetrični kod. Gray kod. NRZ, RZ kod. AMI kod. HDBn kod.

    2 sata
    9.

    Prijenos signala preko realnih kanala. Intersimbolna interferencija. Nyquistovi kriteriji. Korelacijsko filtriranje.

    2 sata
    10.

    Ekvalizacija. Jeka i poništavanje jeke. Skrembliranje i skrembler. PN generator.

    2 sata
    11.

    Sinkronizacija takta i okvira. Hijerarhijska organizacija telekomunikacijske mreže. Signalizacija.

    2 sata
    12.

    Komutacija kanala, poruka i paketa. Komutacija (centrala). Komutacijski element. Tipovi komutacijskih elemenata.

    2 sata
    13.

    Pristupne tehnologije. Mobilne bežične komunikacije.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Govorni signal

    2 sata
    2.

    Spektar FM signala

    2 sata
    3.

    Digitalna frekvencijska modulacija

    2 sata
    4.

    QPSK modulacija

    2 sata
    5.

    PCM

    2 sata
    6.

    Ekvalizacija

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.