FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  511 Elektroenergetika
  5. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Projektiranje niskonaponskih postrojenja

    (FENO25)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za samostalnu izradu projektne dokumentacije i projektiranje niskonaponskih postrojenja.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Navesti relevantne propise i norme u elektrotehnici.
    2. Objasniti ulogu ovlaštenog inženjera elektrotehnike u izradi projektne dokumentacije.
    3. Klasificirati simbole i oznake elektrotehničkih elemenata u projektnoj dokumentaciji.
    4. Koristiti računalne alate za izradu električnih shema spajanja.
    5. Klasificirati elemente niskonaponskih postrojenja.
    6. Opisati postupak projektiranja niskonaponskih postrojenja.
    7. Koristiti računalne alate za proračun električnih mreža.
    8. Izabrati elemente zaštite niskonaponskih postrojenja.
    9. Usporediti teorijske spoznaje o niskonaponskoj sklopnoj opremi s eksperimentalnim rezultatima dobivenim u laboratoriju.
    10. Pronaći uzroke pogrešaka i nestabilnosti u sustavu.

    nastava i predavači
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Propisi i norme u elektrotehnici. Zakonska regulativa u projektiranju. Projektant, projektne podloge, specifikacija zahtjeva, analiza uvjeta izgradnje, projektni zadatak. Elementi idejnog, glavnog, izvedbenog i tipskog projekta. Programski alati za proračune struja kratkog spoja, padova napona i drugih parametara potrebnih za projektiranje niskonaponskih postrojenja (Ecodial, Simaris, e-Design). Izrada troškovnika. Simboli elektrotehničkih elemenata. Programski alati za izradu projektne dokumentacije (SEE Electrical, Eplan, Autocad). Odabrani primjeri projektiranja niskonaponskih postrojenja (elektromotorni pogon dizala, crpno postrojenje, mala hidroelektrana).

    preporučena literatura
    • Zbirka propisa za polaganje stručnog ispita iz elektrotehničke struke, Elektrotehničko društvo Zagreb, 1997.

    dopunska literatura
    • N. Srb: Elektroinženjerski priručnik (2. izdanje), Kigen, Zagreb, 2009.

    • J. Weidauer, R. Messer: Electrical Drives - Principles, Planning, Applications, Solutions, Publicis Publishing, Erlangen, 2014.

    • SINAMICS - Low Voltage Engineering Manual, Siemens, 2014.

    • Switching, Protection and Distribution in Low-Voltage Networks (2nd Ed), SIEMENS, Publicis-MCD-Verlag, Munchen, 1994.

    • Eplan 5 User Guide, Eplan Software & Service, 2004.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Analiza prolaznosti, mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se sastoji od dva dijela gradiva. Tijekom semestra bit će jedan kolokvij koji se polaže nakon 7. tjedna nastave. Na ostalim ispitima studenti polažu dio gradiva koji nisu položili na kolokviju ili ispitu. Ako na nekom od ispita student položi jedan od dva dijela gradiva, taj dio gradiva student ne mora polagati do kraja tekuće akademske godine. Sve provjere znanja izvode se u pisanom obliku.

    Preduvjet za pristup ispitu jest pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi što podrazumijeva nazočnost na svim laboratorijskim vježbama te pozitivnu ocjenu (minimalno 50% bodova) svih izvještaja. Ocjena laboratorijskih vježbi formira se kao srednja ocjena svih laboratorijskih vježbi. Povrh toga, student je dužan prisustvovati predavanjima najmanje 50% nastavnih sati.

    Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvarenih minimalno 50% bodova na svakom od dva dijela gradiva.

    Ocjena(%) = (G1 + G2 + LV) / 3
    G1, G2 - bodovi ostvareni na pojedinom dijelu gradiva, izraženi u postocima
    LV - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima

    Konačna ocjena utvrđuje se na sljedeći način:
    Postotak--------Ocjena
    50% do 61%----dovoljan (2)
    62% do 74%----dobar (3)
    75% do 87%----vrlo dobar (4)
    88% do 100%---izvrstan (5)

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod, propisi i norme u elektrotehnici, normizacija i sigurnost proizvoda. Zakonska regulativa u projektiranju, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, ovlašteni inženjer elektrotehnike.

    1 sat
    2.

    Projektne podloge, specifikacija zahtjeva, analiza uvjeta izgradnje, projektni zadatak. Elementi idejnog, glavnog, izvedbenog i tipskog projekta.

    1 sat
    3.

    Računalni alati za proračune struja kratkog spoja, padova napona i drugih parametara potrebnih za projektiranje niskonaponskih postrojenja.

    1 sat
    4.

    Električni vodiči i kabeli: označavanje, polaganje, načini priključivanja.

    1 sat
    5.

    Razdjelni sustavi i oprema niskonaponskih električnih instalacija: transformatori, prigušnice, kompenzacije, pasivni i aktivni filtri, regulirani i neregulirani elektromotorni pogoni, grijači, rasvjeta.

    1 sat
    6.

    Niskonaponska sklopna oprema: signalizacija, osigurači, prekidači, sklopke, rastavljači, sklopnici, releji, termički i numerički releji, pretvarači napona (i frekvencije), računalni alati za izbor i dimenzioniranje komponenti.

    1 sat
    7.

    Koordinacija izolacije. Proračun električnih mreža: pojednostavljenja, reducirane veličine, padovi napona, tokovi snaga, udarna i trajna struja kratkog spoja, dimenzioniranje na mehaničku i termičku čvrstoću.

    1 sat
    8.

    Kolokvij

    1 sat
    9.

    Razvodni ormari: odabir veličine i hlađenja, raspored elementa, elektromagnetska kompatibilnost, računalni alati za izbor i dimenzioniranje ormara.

    1 sat
    10.

    Izrada troškovnika. Simboli i označavanje elektrotehničkih elemenata, jednopolne i tropolne sheme spajanja. Računalni alati za izradu projektne dokumentacije.

    1 sat
    11.

    Protueksplozijska zaštita: eksplozivne atmosfere, označavanje i certificiranje, klasifikacija prostora ugroženih eksplozivnom atmosferom.

    1 sat
    12.

    Pogreške u sustavu: identifikacija, izbjegavanje, uzroci i otklanjanje.

    1 sat
    13.

    Odabrani primjeri projektiranja NN postrojenja – jednostavni elektromotorni pogon, pogon dizala.

    1 sat
    14.

    Odabrani primjeri projektiranja NN postrojenja – crpna stanica, mala hidroelektrana.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Građevinsko-tehnička regulativa za strukovno područje elektrotehnike

    3 sata
    2.

    Računalni alati za proračun električnih mreža

    3 sata
    3.

    Električni kabeli

    3 sata
    4.

    Niskonaponska sklopna oprema

    12 sati
    5.

    Razvodni ormari

    3 sata
    6.

    Računalni alati za izradu projektne dokumentacije

    9 sati
    7.

    Odabrani primjeri projektiranja niskonaponskih postrojenja

    6 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.