FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  511 Elektroenergetika
  5. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elektronički pretvarači za napajanje

    (FENO21)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje načela rada elektroničkih pretvarača za napajanje
    • izbor komponenti elektroničkih pretvarača za napajanje

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Objasniti načela rada elektroničkih pretvarača koji rade u linearnom i sklopnom načinu rada.
    2. Karakterizirati realne komponente elektroničkih pretvarača.
    3. Analizirati jednofazni poluvalni jednopulsni neupravljivi ispravljač opterećen kondenzatorom i otporom.
    4. Analizirati utjecaj rasipnog induktiviteta mrežnog transformatora na komutaciju struje kod jednofaznog mosnog ispravljača
    5. Izračunati minimalni iznos induktiviteta kod istosmjernih pretvarača bez galvanske izolacije kojim se osigurava kontinuitet struje kroz njega.
    6. Komentirati valne oblike struja i napona istosmjernih pretvarača s galvanskom izolacijom
    7. Izvesti faktore naponske pretvorbe istosmjernih pretvarača s galvanskom izolacijom
    8. Objasniti aktivnu korekciju faktora snage.
    9. Usporediti sustave za besprekidno napajanje koji rade u redovnom načinu rada, radu pohrane energije i obilaznom načinu rada.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod. Blokovske sheme elektroničkih pretvarača za napajanje istosmjernim naponom. Komponente elektroničkih pretvarača za napajanje. Neupravljivi ispravljači. Visokofrekvencijski istosmjerni pretvarači bez galvanskog odvajanja (silazni, uzlazni, silazno-uzlazni, Ćukov i mosni spoj). Galvanski odvojeni istosmjerni pretvarači (propusni spoj, zaporni spoj, protutaktni spoj, polumosni i mosni spojevi). Jednofazni i trofazni izmjenjivači. Aktivna i pasivna korekcija faktora snage. Sustavi za besprekidna napajanja (UPS sustavi). Primjeri primjene elektroničkih pretvarača u elektromotornim pogonima i proizvodnji električne energije

    preporučena literatura
    • Vukadinović, D.: Predavanja iz kolegija Elektronički pretvarači za napajanje, šk. god. 2014/15.

    dopunska literatura
    • Hase, Y..: Handbook of power systems engineering with power electronics applications, John Wiley, 2013.

    • Emadi A., Nasiri A., Bekiarov S. B.: Uniterruptible Power Supplies and Active Filters, CRC Press, New York, 2005.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra odžat će se dva kolokvija. Prvi kolokvij je nakon 7 tjedana nastave a drugi u terminu bilo kojeg završnog ispita u tekućoj akademskoj godini. Svaki kolokvij sadrži 3 pitanja. Pitanja mogu biti teorijskog ili računskog tipa. Završni ispit se sastoji od 6 pitanja i to 3 pitanja iz gradiva prvog kolokvija i 3 pitanja iz gradiva drugog kolokvija. Studenti koji nisu položili gradivo 1. kolokvija na završnom ispitu pišu cjeloviti ispit ali se prilikom ispravljanja svaki dio gradiva boduje zasebno.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi i 50% bodova iz svakog od dijelova gradiva, nezavisno da li se je to ostvarilo polaganjem pojedinačnih dijelova gradiva ili polaganjem cjelovitog ispita.
    Ako student na završnom ispitu ostvari, iz pojedinog dijela gradiva, minimalno 50 % smatrat će se da je položio taj dio gradiva te ga do kraja tekuće akademske godine više ne mora polagati.
    Ako student nije zadovoljan ostvarenim rezultatom pojedinog dijela gradiva može taj dio gradiva polagati ponovno, s tim da se prethodno ostvareni rezultat poništava. Postotak(%)=0,25L + 0,375(M1 + M2)
    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima,
    M1, M2 - bodovi pojedinačnih dijelova gradiva.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    50 % do 61 % dovoljan (2)
    62 % do 74 % dobar (3)
    75 % do 87 % vrlo dobar (4)
    88 % do 100 % izvrstan (5)

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Blokovske sheme elektroničkih pretvarača za napajanje istosmjernim naponom.

    1 sat
    2.

    Komponente elektroničkih pretvarača za napajanje.

    1 sat
    3.

    Neupravljivi ispravljači.

    3 sata
    4.

    Visokofrekvencijski istosmjerni pretvarači bez galvanskog odvajanja (silazni, uzlazni i silazno-uzlazni pretvarači, Ćukov i mosni spoj).

    3 sata
    5.

    Visokofrekvencijski istosmjerni pretvarači s galvanskim odvajanjem (propusni, zaporni, protutaktni, polumosni i mosni).

    6 sati
    6.

    Jednofazni i trofazni izmjenjivači.

    4 sata
    7.

    Pretvarači frekvencije.

    2 sata
    8.

    Aktivna i pasivna korekcija faktora snage.

    2 sata
    9.

    Sustavi za besprekidno napajanje.

    2 sata
    10.

    Primjeri primjene elektroničkih pretvarača u elektromotornim pogonima i proizvodnji električne energije.

    2 sata
    11.

    Dva kolokvija

    4 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Neupravljivi ispravljači

    3 sata
    2.

    Visokofrekvencijski istosmjerni pretvarači baz galvanskog odvajanja (silazni, uzlazni i silazno-uzlazni pretvarači, Ćukov i mosni spoj).

    4 sata
    3.

    Galvanski odvojeni istosmjerni pretvarači (propusni, zaporni, protutaktni, polumosni i mosni spoj).

    4 sata
    4.

    Jednofazni i trofazni izmjenjivači.

    3 sata
    5.

    Aktivna korekcija faktora snage.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Istosmjerni izvor za napajanje realiziran jednofaznim jednopulsnim neupravljivim pretvaračem

    2 sata
    2.

    Istosmjerni izvor za napajanje realiziran dvopulsnim neupravljivim pretvaračem u mosnom spoju

    4 sata
    3.

    Istosmjerni uzlazni pretvarač bez galvanskog odvajanja

    4 sata
    4.

    Istosmjerni silazno-uzlazni pretvarač bez galvanskog odvajanja

    2 sata
    5.

    Istosmjerni pretvarač u propusnom spoju

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.