FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  511 Elektroenergetika
  4. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Električne instalacije

    (FENO10)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • praktična znanja vezana za električne instalacije,
    • primjenu temeljnih normi vezanih za električne instalacije,
    • naučiti studente korištenju Autocad-e za izradu projektne dokumentacije električnih instalacija.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. primijeniti relevantne norme za električne instalacije,
    2. objasniti temeljne opasnosti od mogućeg udara električne struje u električnim instalacijama,
    3. objasniti temeljne zahtjeve za ispravan rad električne instalacije,
    4. izraditi jednostavniju projektnu dokumentaciju za električne instalacije u Autocad-u

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Elektrotehnička regulativa. Osnovni tipovi niskonaponskih mreža i instalacija. Električne sheme. Klasifikacija i karakteristike niskonaponskih trošila. Izvedba instalacijskih vodova, proračun pada napona i struja kratkog spoja. Odabir tipa i presjeka vodiča. Sklopni aparati i razvodni uređaji u niskonaponskim instalacijama. Zaštitne mjere i zaštita niskonaponskih instalacija. Uzemljenje i izjednačavanje potencijala. Ispitivanje električnih instalacija. Električna rasvjeta. Izrada projekta električnih instalacija pomoću računala.

    preporučena literatura
    • Lucić, R., "Predavanja iz predmeta Električne instalacije'', FESB, Split, 2015. (ppt prezentacija)

    • Srb, V.:Električne instalacije i niskonaponske mreže, Tehnička knjiga Zagreb, 1991.

    • Mileusnić, E.: Ispitivanje električnih instalasije niskog napona, ZIRS, Zagreb, 1996.

    dopunska literatura
    • Siemens: Electrical Instalation Handbook-Third Edition,(Editor:Gunter G Seip) John &Wiley, 2000.

    • HRN IEC norme

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    anketa

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva kolokvija. Student može putem kolokvija položiti cjelokupni ispit.
    Na dva završna ispita studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na kolokvijima. Ako na prvom završnom ispitu student položi neki od dijelova gradiva, taj dio gradiva student ne mora polagati na drugom završnom ispitu. Uvjet za pozitivnu ocjenu je da student ima najmanje 50 % bodova iz pojedinog dijela teorije, a konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih aktivnosti prema formuli:
    Ocjena (%)=0,1*LV+0,45*(G1+G2)
    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    Gi, i =1, 2 - bodovi iz pojedinog dijela gradiva,
    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita mogu ispit položiti na popravnom ispitu. Zadnja prilika za polaganje ispita u tekućoj školskoj godini je komisijski ispit.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu na popravnom i komisijskom ispitu je da student ima najmanje 50 % bodova iz teorije. Ocjena se računa prema formuli:
    Ocjena (%)=0,1*LV+0,9*G1
    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    G - bodovi iz cjelokupnog gradiva obrađenog na predavanjima.
    Konačna se ocjena utvrđuje na slijedeći način:
    Postotak Ocjena
    50 % do 61 % dovoljan (2)
    62 % do 74 % dobar (3)
    75 % do 87 % vrlo dobar (4)
    88 % do 100 % izvrstan (5)
    Na prvom kolokviju bit će 4 pitanja, a na drugom kolokviju će biti također 4 pitanja. Na završnim ispitima bit će ukupno 6 pitanja, a na popravnom i komisijskom ispitu će biti 5 pitanja.
    Prema Članku 48. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 70 % nastavnih sati te laboratorijskim vježbama 100 % nastavnih sati. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Elektrotehnička regulativa.

    1 sat
    2.

    Osnovni tipovi niskonaponskih mreža i instalacija. Električne sheme. Klasifikacija i karakteristike niskonaponskih trošila.

    2 sata
    3.

    Zaštitne mjere i zaštita niskonaponskih instalacija.

    8 sati
    4.

    Izvedba instalacijskih vodova, odabir tipa i presjeka vodiča. Proračun pada napona i struja kratkog spoja.

    5 sati
    5.

    Sklopni aparati i razvodni uređaji u niskonaponskim instalacijama.

    4 sata
    6.

    Uzemljenje i izjednačavanje potencijala. Ispitivanje električnih instalacija

    2 sata
    7.

    Električna rasvjeta.

    2 sata
    8.

    Izrada projekta električnih instalacija pomoću računala.

    2 sata
    9.

    Dva kolokvija

    4 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Upoznavanje sa izgledom i vrstama projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekt) električnih instalacija na primjeru višestambenog objekta. Osnovna pravila vezana za potrebu izrade projekta električnih instalacija kroz važeću zakonsku regulativu i tehničke propise.

    2 sata
    2.

    Osnovne naredbe u Autocad-u kao software-u koji se koristi za izradu projektne dokumentacije električnih instalacija.

    6 sati
    3.

    Popis simbola koji se koriste pri izradi elektrotehničkog projekta, te primjena Autocad-a za iscrtavanje istih.

    3 sata
    4.

    Crtanje jednopolnih shema, strujnih shema, planova instalacija, instalacija rasvjete i utičnica, telefonije, uzemljenja i gromobranske zaštite.

    9 sati
    5.

    Upoznavanje sa radom i mogućnostima software-a "Ecodial" za proračune padova napona, struja kratkog spoja, provjeru uvjeta zaštite od indirektnog dodira, kod projektiranja električnih instalacija.

    2 sata
    6.

    Upoznavanje sa radom i mogućnostima software-a "Relux" za projektiranje rasvjete.

    2 sata
    7.

    Izrada projekta električne instalacije prema zadanom tlocrtu i projektnom zadatku

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.