FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  511 Elektroenergetika
  4. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elektromotorni pogoni

    (FENO09)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema.
    ciljevi predmeta

    1. Upoznati različite vrste električnih strojeva te izvedbe i područja primjene EMP-a
    2. Omogućiti primjenu stečenih znanja kod analize postojećih i projektiranja novih EMP-a

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Skicirati mehaničke karakteristike elektromotora i radnih mehanizama.
    2. Objasniti princip rada pretvarača napona (i frekvencije) te načine upravljanja momentom i brzinom vrtnje električnih strojeva.
    3. Opisati eksperimentalne postupke za određivanje stacionarnih i dinamičkih karakteristika električnih strojeva.
    4. Izračunati karakteristične veličine EMP-a na temelju mjerenja električnih i/ili mehaničkih veličina.
    5. Izabrati regulirani ili neregulirani EMP za prilagodbu radnom mehanizmu / tehnološkom procesu.
    6. Izabrati električni stroj koji će udovoljiti tehničkim i ekonomskim zahtjevima pogona.
    7. Pronaći uzroke pogrešaka i nestabilnosti u sustavu.
    8. Koristiti alat za računalno modeliranje i simulaciju elektromotornih pogona.
    9. Analizirati računalno dobivene odzive varijabli EMP-a uspoređujući ih s odgovarajućim mjerenjima dobivenim u laboratoriju.

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod, problemi i područja primjene, osnovna stanja, radni i kočni režimi rada elektromotornih pogona. Karakteristike radnih mehanizama. Princip rada i vanjske karakteristike elektromotora (kolektorski, asinkroni, sinkroni, visokobrzinski, linearni, "torque"). Napajanje reguliranih istosmjernih i izmjeničnih elektromotornih pogona. Stacionarna stanja elektromotornih pogona, princip podešavanja brzine vrtnje, kočni režimi rada. Osnove dinamike elektromotornih pogona, stabilnost radne točke, linearne i nelinearne mehaničke prijelazne pojave, gubici energije u dinamičkim režimima rada i način njihova smanjivanja, električne prijelazne pojave. Pokretanje elektromotornih pogona s različitim vrstama motora, pokretači za istosmjerne i kolutne asinkrone motore. Teorija zagrijavanja električnih strojeva, vrste opterećenja, izbor motora za elektromotorni pogon.

    preporučena literatura
    • Interni materijali na Merlin portalu, FESB, Split

    • M. Jadrić, B. Terzić: Elektromotorni pogoni, Interna skripta, FESB, Split, 2007.

    • B. Jurković: Elektromotorni pogoni, Školska knjiga, Zagreb, 1990.

    dopunska literatura
    • I. Boldea, S. A. Nasar: Electric Drives, Taylor & Francis, Boca Raton, 2006.

    • B. K. Bose: Power Electronics and Variable Drives, IEEE Press, New York, 1997.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se sastoji od dva dijela gradiva. Tijekom semestra bit će jedan kolokvij koji se polaže nakon 7. tjedna nastave. Na ostalim ispitima studenti polažu dio gradiva koji nisu položili na kolokviju ili ispitu. Ako na nekom od ispita student položi jedan od dva dijela gradiva, taj dio gradiva student ne mora polagati do kraja tekuće akademske godine. Sve provjere znanja izvode se u pisanom obliku.

    Preduvjet za pristup ispitu jest pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi što podrazumijeva nazočnost na svim laboratorijskim vježbama, pozitivnu ocjenu (minimalno 50% bodova) ulaznih kolokvija te kompletirane sve izvještaje. Ocjena laboratorijskih vježbi formira se kao srednja ocjena svih laboratorijskih vježbi. Povrh toga, student je dužan prisustvovati predavanjima najmanje 50% nastavnih sati te auditornim vježbama najmanje 50% nastavnih sati.

    Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvarenih minimalno 50% bodova na svakom od dva dijela gradiva.

    Ocjena(%) = 0,4•(G1 + G2) + 0,2•LV
    G1, G2 - bodovi ostvareni na pojedinom dijelu gradiva, izraženi u postocima
    LV - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima

    Konačna ocjena utvrđuje se na sljedeći način:
    Postotak--------Ocjena
    50% do 61%----dovoljan (2)
    62% do 74%----dobar (3)
    75% do 87%----vrlo dobar (4)
    88% do 100%---izvrstan (5)

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod, osnovni pojmovi i definicije, problemi i područja primjene elektromotornih pogona (EMP). Osnovna stanja EMP-a. Radni i kočni režimi rada EMP-a. Karakteristike različitih radnih mehanizama. Stacionarna stanja EMP-a.

    2 sata
    2.

    Pregled vrsta kolektorskih strojeva: istosmjerni, izmjenični, univerzalni. Vrste uzbuda: nezavisna, poredna, serijska, kompaundna, permanentni magneti. Vanjske karakteristike kolektorskih strojeva. Stacionarna stanja EMP-a s kolektorskim (nezavisno i/ili serijski uzbuđenim) strojem.

    2 sata
    3.

    Kočna stanja EMP-a s istosmjernim motorima: generatorsko, protustrujno i elektrodinamičko kočenje.
    Regulirani EMP s istosmjernim motorom. Leonardov agregat. Istosmjerni motor napajan iz čopera, jednofaznog i trofaznog tiristorskog usmjerivača.

    2 sata
    4.

    Pregled asinkronih kolutnih i kaveznih strojeva. Vanjske karakteristike asinkronih strojeva. Stacionarna stanja EMP-a s asinkronim strojem.
    Kočna stanja EMP-a s asinkronim motorima: generatorsko, protustrujno, elektrodinamičko i istosmjerno kočenje.

    2 sata
    5.

    Regulirani EMP s asinkronim motorom. Izvedbe i princip rada pretvarača frekvencije. Prednosti i nedostaci skalarnog, vektorskog i direktnog upravljanja elektromagnetskim momentom. Karakteristike asinkronih motora u režimu rada s konstantnim tokom statora, konstantnim glavnim magnetskim tokom i konstantnom strujom statora. Podsinkrona kaskada. Promjena brzine vrtnje tiristorskom regulacijom napona motora.

    2 sata
    6.

    Pregled izvedbi sinkronih strojeva: okrugli rotor, istaknuti polovi, reluktantni, s permanentnim magnetima. Vanjske karakteristike sinkronih strojeva. Stacionarna stanja EMP-a sa sinkronim strojem. Kočna stanja EMP-a sa sinkronim motorom.

    2 sata
    7.

    Materijali za permanentne magnete. Sastavni dijelovi i princip rada EMP-a s elektronički komutiranim motorom ili sinkronim motorom s permanentnim magnetima. Konstrukcija i princip rada specijalnih vrsta strojeva: linearni, visokobrzinski i "torque" motori.

    2 sata
    8.

    Kolokvij

    2 sata
    9.

    Dinamika EMP-a. Stabilnost radne točke. Zalet i udarno opterećenje nezavisno uzbuđenog istosmjernog motora. Definicija elektromehaničke vremenske konstante i konstante tromosti.

    2 sata
    10.

    Dinamika EMP-a s asinkronim motorom: zalet i udarno opterećenje. Gubici energije u dinamičkim stanjima.

    2 sata
    11.

    Pokretanje elektromotornih pogona s istosmjernim motorima. Pokretanje elektromotornih pogona s asinkronim motorima. Upuštači, zvijezda-trokut i meko (tiristorsko) pokretanje.

    2 sata
    12.

    Zagrijavanje i izvedbe hlađenja električnih strojeva. Vrste opterećenja u elektromotornim pogonima (S1-S10). Izbor reguliranog ili nereguliranog EMP-a. Ušteda energije.

    2 sata
    13.

    Međusobna usporedba karakteristika različitih vrsta i veličina elektromotora. Zakon sličnosti. Tehnički i ekonomski izbor motora za elektromotorni pogon. Primjeri EMP-a: ventilator i električno vozilo.

    2 sata
    14.

    Dijagnostika i zaštita u elektromotornim pogonima. Uzroci pogrešaka i nestabilnosti. Procjena varijabli stanja sustava na temelju nazivnih podataka i mjerenja električnih i/ili mehaničkih veličina, bilanca snage.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod, osnovni pojmovi i definicije, problemi i područja primjene elektromotornih pogona (EMP). Osnovna stanja EMP-a. Radni i kočni režimi rada EMP-a. Karakteristike različitih radnih mehanizama. Stacionarna stanja EMP-a.

    1 sat
    2.

    Pregled vrsta kolektorskih strojeva: istosmjerni, izmjenični, univerzalni. Vrste uzbuda: nezavisna, poredna, serijska, kompaundna, permanentni magneti. Vanjske karakteristike kolektorskih strojeva. Stacionarna stanja EMP-a s kolektorskim (nezavisno i/ili serijski uzbuđenim) strojem.

    1 sat
    3.

    Kočna stanja EMP-a s istosmjernim motorima: generatorsko, protustrujno i elektrodinamičko kočenje.
    Regulirani EMP s istosmjernim motorom. Leonardov agregat. Istosmjerni motor napajan iz čopera, jednofaznog i trofaznog tiristorskog usmjerivača.

    1 sat
    4.

    Pregled asinkronih kolutnih i kaveznih strojeva. Vanjske karakteristike asinkronih strojeva. Stacionarna stanja EMP-a s asinkronim strojem.
    Kočna stanja EMP-a s asinkronim motorima: generatorsko, protustrujno, elektrodinamičko i istosmjerno kočenje.

    1 sat
    5.

    Regulirani EMP s asinkronim motorom. Izvedbe i princip rada pretvarača frekvencije. Prednosti i nedostaci skalarnog, vektorskog i direktnog upravljanja elektromagnetskim momentom. Karakteristike asinkronih motora u režimu rada s konstantnim tokom statora, konstantnim glavnim magnetskim tokom i konstantnom strujom statora. Podsinkrona kaskada. Promjena brzine vrtnje tiristorskom regulacijom napona motora.

    1 sat
    6.

    Pregled izvedbi sinkronih strojeva: okrugli rotor, istaknuti polovi, reluktantni, s permanentnim magnetima. Vanjske karakteristike sinkronih strojeva. Stacionarna stanja EMP-a sa sinkronim strojem. Kočna stanja EMP-a sa sinkronim motorom.

    1 sat
    7.

    Materijali za permanentne magnete. Sastavni dijelovi i princip rada EMP-a s elektronički komutiranim motorom ili sinkronim motorom s permanentnim magnetima. Konstrukcija i princip rada specijalnih vrsta strojeva: linearni, visokobrzinski i "torque" motori.

    1 sat
    8.

    Kolokvij

    1 sat
    9.

    Dinamika EMP-a. Stabilnost radne točke. Zalet i udarno opterećenje nezavisno uzbuđenog istosmjernog motora. Definicija elektromehaničke vremenske konstante i konstante tromosti.

    1 sat
    10.

    Dinamika EMP-a s asinkronim motorom: zalet i udarno opterećenje. Gubici energije u dinamičkim stanjima.

    1 sat
    11.

    Pokretanje elektromotornih pogona s istosmjernim motorima. Pokretanje elektromotornih pogona s asinkronim motorima. Upuštači, zvijezda-trokut i meko (tiristorsko) pokretanje.

    1 sat
    12.

    Zagrijavanje i izvedbe hlađenja električnih strojeva. Vrste opterećenja u elektromotornim pogonima (S1-S10). Izbor reguliranog ili nereguliranog EMP-a. Ušteda energije.

    1 sat
    13.

    Međusobna usporedba karakteristika različitih vrsta i veličina elektromotora. Zakon sličnosti. Tehnički i ekonomski izbor motora za elektromotorni pogon. Primjeri EMP-a: ventilator i električno vozilo.

    1 sat
    14.

    Dijagnostika i zaštita u elektromotornim pogonima. Uzroci pogrešaka i nestabilnosti. Procjena varijabli stanja sustava na temelju nazivnih podataka i mjerenja električnih i/ili mehaničkih veličina, bilanca snage.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Stacionarne karakteristike istosmjernog nezavisno uzbuđenog motora

    2 sata
    2.

    Elektrodinamičko kočenje istosmjernog nezavisno uzbuđenog motora

    2 sata
    3.

    Istosmjerni motor napajan tiristorskim usmjerivačem

    1 sat
    4.

    Asinkroni motor napajan frekventnim pretvaračem

    1 sat
    5.

    Elektronički komutiran motor

    1 sat
    6.

    Stacionarne karakteristike asinkronog motora

    2 sata
    7.

    Dinamičke karakteristike asinkronog i istosmjernog motora

    2 sata
    8.

    Pokretanje asinkronog motora

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.