FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  511 Elektroenergetika
  4. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Mjerenja u elektroenergetici

    (FENO11)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za
    • Uporabu pretvornika za mjerenje struje i napona
    • Razumijevanje mjernog procesa i izvora mjernih pogreški.
    • Odabir pretvornika u skladu sa zahtjevima na namjenu i točnost

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog kolegija moći:
    1. Objasniti i upotrijebiti induktivne naponske mjerne transformatore
    2. Objasniti i upotrijebiti elektroničke naponske pretvornike
    3. Odabrati naponski pretvornik u skladu sa zahtjevima odgovarajućih normi
    4. Objasniti i upotrijebiti induktivne strujne mjerne transformatore
    5. Objasniti i upotrijebiti elektroničke strujne pretvornike
    6. Odabrati strujni pretvornik u skladu sa zahtjevima odgovarajućih normi
    7. Objasniti načela rada pretvarača elektroenergetskih veličina
    8. Definirati pojmove vezane uz kakvoću električne energije

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Mjerenja u elektroenergetskim pogonima: struje, napona, snage, frekvencije, impedancije, faktora snage. Mjerni transformatori. Fazorski dijagrami pogrešaka. Normirani razredi točnosti i granice pogrešaka strujnih transformatora za mjerenje. Normirani razredi točnosti i granične pogreške transformatora za zaštitu u ustaljenom stanju. Elektronički naponski transformatori. Kapacitivni naponski transformatori. Elektronički pretvornici struje. Operacijska pojačala i impulsni sklopovi u mjernim pretvaračima. Statički mjerni pretvarači i prijenos mjernih signala. Kakvoća električne energije. Obračunska mjerenja i tarifni sustav. Instrumentacija za obračunska mjerenja. Daljinsko upravljanje tarifama i potrošnjom. Mjerenja na uzemljivačkim sustavima.

    preporučena literatura
    • S. Milun, G. Petrović; Skripta s predavanja

    dopunska literatura
    • Vojislav Bego, Mjerni transformatori Zagreb , ŠK, 1977.

    • LEM appnotes, Isolated current and voltage transducers, LEM, 2004.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Gradivo je podijeljeno na prvi D2 i drugi D2 dio. Međuispit i završni ispiti se održavaju prema kalendaru nastave. Provode se kao pisani ispiti u trajanju od 45 minuta i sastoje se od ukupno 5 pitanja ili zadataka. Dio gradiva je položen ako se prikupi najmanje 50% bodova. Položeni dijelovi priznaju se cijelu ak. godinu.
    Uvjet za pristupanje ispitu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi. Ukupna ocjena (u postocima) formira kao srednja ocjena dva dijela gradiva te laboratorijskih vježbi. Izradom seminarskog rada može se dobiti dodatnih 10% bodova radi povećanja prolazne ocjene.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Mjerni transformatori: Osnovne zadaće i podjela. Induktivni transformatori. Načelo djelovanja i naponske jednadžbe. Nadomjesne sheme.

    2 sata
    2.

    Redukcija na sekundar. Fazorski dijagrami mjernih transformatora i definicije pogreški. Fazorski dijagrami pogrešaka. Popravka prijenosnog odnosa.

    2 sata
    3.

    Priključivanje i oznake stezaljki mjernih transformatora. Induktivni naponski transformatori za mjerenje i zaštitu. Frekvencijski odziv klasičnih mjernih transformatora.

    2 sata
    4.

    Naponski mjerni transformatori u elektroenergetskim mrežama. Izolacijska čvrstoća primarnih namota. Nadomjesna shema s raspodijeljenim parametrima. Kaskadni transformator. Ferorezonancija.

    2 sata
    5.

    Strujni transformatori u elektroenergetskim mrežama. Složena pogreška. Normirani razredi točnosti i granice pogrešaka strujnih transformatora za mjerenje. Normirani razredi točnosti i granične pogreške transformatora za zaštitu u ustaljenom stanju.

    2 sata
    6.

    Strujni transformatori za zaštitu u prijelaznim stanjima. Kratki spoj u trofaznoj mreži i tranzijentna struja. Dodatne definicije pojmova za transformatore za zaštitu u prijelaznim stanjima. Razredi točnosti strujnih transformatora za zaštitu u prijelaznim stanjima

    2 sata
    7.

    Elektronički naponski transformatori. Kapacitivni naponski transformatori. Kapacitivna otpornička i mješovita djelila napona. Optoelektronički pretvornici (Pockelsov efekt)

    2 sata
    8.

    Hrvatske norme za naponske transformatore. Razredi točnosti i granice pogrešaka ENT za mjerenje i za zaštitu. Elektromagnetska kompatibilnost i zahtjevi imunosti.

    2 sata
    9.

    Elektronički pretvornici struje. Strujni pretvornik s tercijarnim namotom i elektroničkim pojačalom. Pretvornici s Hallovim osjetilom i feromagnetskom jezgrom u 'otvorenoj petlji'. Kombinirano mjerenje strujnim transformatorom i Hallovim osjetilom ('štedni' spoj).

    2 sata
    10.

    Mjerenje struje s kompenzacijom magnetskog toka, u 'zatvorenoj petlji'. Pretvornici s 'fluxgate' osjetilom toka. Pretvornici struje sa zasitljivim jezgricama. Mjerna zavojnica sa zračnom jezgrom, svitak Rogowskog, Optoelektronički pretvornici struje (Faradayev efekt).

    2 sata
    11.

    Mjerni pretvarači elektroenergetskih veličina: operacijska pojačala, instrumentacijsko pojačalo, osnovni impulsni sklopovi u mjernim pretvornicima. Analogni elektronički mjerni pretvarači: napona, struje, snage, frekvencije i faktora snage.

    2 sata
    12.

    Deregulacija tržišta i kakvoća električne energije: harmonici, propadi, prekidi, flicker. Norme kakvoće. Obračunska mjerenja u EES; logika tarifnog sustava i obračunske veličine. Mrežno tonfrekventno upravljanje (MTU).

    2 sata
    13.

    Uzemljenja u EES: otpor rasprostiranja i potencijalni gradijenti uzemljivača. Mjerenja na uzemljivačkim sustavima. Mjerenje i analiza speficičnog otpora tla nehomogene građe (geoelektričko sondiranje).

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Mjerenje strujnim i naponskim mjernim transformatorima i pretvaračima

    3 sata
    2.

    Određivanje pogreške strujnog mjernog transformatora

    3 sata
    3.

    Ispitivanje točnosti trofaznog brojila energije

    3 sata
    4.

    Mjerenje trofazne snage pretvaračem snage

    3 sata
    5.

    Mjerenje trofaznih veličina digitalnim instrumentom

    3 sata
    6.

    Impulsna reflektometrija i traženje mjesta kvara elektroenergetskog kabela

    3 sata
    7.

    Mjerenje specifičnog električnog otpora tla

    3 sata
    8.

    Dijagnostika transformatora (posjet HEP-ovoj radionici)

    3 sata
    9.

    Kvaliteta električne energije (posjet TS Mertojak)

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.