FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  510 Elektrotehnika
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Osnove elektrotehnike 2

    (FENO28)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje osnova vremenski promjenjivih veličina u elektrotehnici;
    • rješavanje jednostavnih mreža izmjenične struje;
    • cjeloživotno usvajanje znanja iz područja elektrotehnike.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati osnovne parametre vremenski promjenjivih veličina;
    2. opisati strujno-naponske odnose u krugovima izmjenične struje;
    3. primijeniti vektorske i simboličke metode na rješavanje jednostavnih izmjeničnih mreža;
    4. izračunati osnovne parametre jednostavnih trofaznih sustava;
    5. objasniti međuinduktivnu spregu u izmjeničnim mrežama;
    6. provesti mjerenja osnovnih izmjeničnih električnih veličina.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Vremenski promjenljive veličine. Izmjenične veličine. Učinci izmjenične struje. Srednja i efektivna vrijednost. Princip generatora izmjeničnog napona. Strujno-naponski odnosi u izmjeničnim krugovima. Snaga i energija izmjenične struje. Vektorsko predočavanje sinusnih veličina. Primjena kompleksnog računa pri rješavanju mreža izmjenične struje. Serijska i paralelna rezonancija. Trofazni sustavi. Međuinduktivitet u mrežama izmjenične struje. Svitak sa željeznom jezgrom. Prijelazne pojave u jednostavnim krugovima istosmjerne struje.

    preporučena literatura
    • V. Pinter, Osnove elektrotehnike - knjiga druga", Tehnička knjiga, Zagreb, 1987.

    • I. Felja, D. Koračin, Zbirka zadataka i riješenih primjera iz osnova elektrotehnike, I i II dio, Školska knjiga, Zagreb.

    dopunska literatura
    • B. Jajac, Teorijske osnove elektrotehnike, svezak III, Graphis, Zagreb, 2007.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se jedan kolokvij nakon 7 tjedana nastave. Studenti koji na kolokviju ostvare najmanje 50 % od ukupnog broja bodova, oslobođeni su prvog dijela gradiva na ispitnim rokovima. U ljetnom ispitnom roku bit će održana dva ispitna termina te dva u jesenskom ispitnom roku. Na ispitima studenti mogu parcijalno polagati gradivo, odnosno mogu položiti samo jedan dio gradiva, ako ostvare najmanje 50 % od ukupnog broja bodova iz tog dijela. Uvjet za pozitivnu ocjenu cjelokupnog gradiva kolegija je ostvarenih najmanje 50% od ukupnog broja bodova iz svakog dijela gradiva, ako je student parcijalno polagao gradivo, odnosno 50% od ukupnog broja bodova na ispitu, ako su polagana oba dijela gradiva na istom ispitnom roku.
    Konačna ocjena utvrđuje se na sljedeći način:
    od 50% do 61% bodova ocjena dovoljan (2),
    od 62% do 74% bodova ocjena dobar (3),
    od 75% do 87% bodova ocjena vrlo dobar (4),
    od 88% do 100% bodova ocjena izvrstan (5).
    Kolokvij i ispiti se održavaju u terminima određenim kalendarom nastavne djelatnosti u tekućoj akademskoj godini.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Općenito o vremenski promjenljivim veličinama. Periodički promjenljive, izmjenične i sinusoidalne struje.

    2 sata
    2.

    Osnovni učinci izmjenične struje. Srednja vrijednost. Efektivna vrijednost. Princip generatora izmjeničnog napona.

    2 sata
    3.

    Strujni i naponski odnosi u krugovima izmjenične struje.

    2 sata
    4.

    Snaga i energija izmjenične struje.

    2 sata
    5.

    Matematičke osnove vektorskog predočavanja sinusoidalnih veličina.

    2 sata
    6.

    Primjena kompleksnog računa na izmjenične struje i napone.

    2 sata
    7.

    Metode analize izmjeničnih mreža primjenom kompleksnog računa.

    2 sata
    8.

    Snaga predočena u kompleksnom području. Teorem maksimalne snage.

    2 sata
    9.

    Rezonancija u strujnim krugovima izmjenične struje.

    2 sata
    10.

    Simetrični i nesimetrični trofazni sustavi. Spoj zvijezda.

    2 sata
    11.

    Spoj trokut. Snaga trofaznih sustava.

    2 sata
    12.

    Međuinduktiviteti. Svitak sa željeznom jezgrom.

    2 sata
    13.

    Prijelazne pojave u jednostavnim istosmjernim krugovima. Priključak zavojnice na istosmjerni izvor. Priključak kondenzatora na istosmjerni izvor.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Općenito o vremenski promjenljivim veličinama. Periodički promjenljive, izmjenične i sinusoidalne struje.

    2 sata
    2.

    Osnovni učinci izmjenične struje. Srednja vrijednost. Efektivna vrijednost. Princip generatora izmjeničnog napona.

    2 sata
    3.

    Strujni i naponski odnosi u krugovima izmjenične struje.

    2 sata
    4.

    Snaga i energija izmjenične struje.

    2 sata
    5.

    Matematičke osnove vektorskog predočavanja sinusoidalnih veličina.

    2 sata
    6.

    Složenije mreže izmjenične struje.

    2 sata
    7.

    Primjena kompleksnog računa na izmjenične struje i napone.

    2 sata
    8.

    Metode analize izmjeničnih mreža primjenom kompleksnog računa.

    2 sata
    9.

    Snaga predočena u kompleksnom području. Teorem maksimalne snage.

    2 sata
    10.

    Rezonancija u strujnim krugovima izmjenične struje.

    2 sata
    11.

    Simetrični i nesimetrični trofazni sustavi. Spoj zvijezda.

    2 sata
    12.

    Spoj trokut. Snaga trofaznih sustava.

    2 sata
    13.

    Međuinduktiviteti. Svitak sa željeznom jezgrom.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Serijski spoj radnog i induktivnog / kapacitivnog otpora u krugu izmjenične struje. Paralelni spoj radnog i induktivnog / kapacitivnog otpora u krugu izmjenične struje.

    3 sata
    2.

    Snaga izmjenične struje.

    3 sata
    3.

    Serijska (naponska) rezonancija.

    3 sata
    4.

    Trofazni sustav: trošilo u spoju zvijezda. Trofazni sustav: trošilo u spoju trokut.

    3 sata
    5.

    Predaja izvještaja.

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.