FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  510 Elektrotehnika
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elektronički elementi

    (FELO42)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Upoznavanje osnovnih svojstava poluvodičkih materijala. Usvajanje temeljnih znanja o principima rada i primjenama osnovnih poluvodičkih elektroničkih elemenata.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
    1. navesti osnovna svojstva poluvodičkih materijala,
    2. objasniti princip rada i primjenu poluvodičke diode,
    3. objasniti princip rada i primjenu bipolarnog tranzistora,
    4. objasniti princip rada i primjenu unipolarnog tranzistora,
    5. izmjeriti osnovne parametre navedenih elektroničkih elemenata te snimiti njihove strujno-naponske karakteristike

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Električna svojstva kristala. Poluvodiči: neprimjesni i primjesni poluvodiči. Osnovni zakoni poluvodičke elektronike. Drift i difuzija u poluvodičima. PN spoj (poluvodička dioda). Shockleyeva jednadžba. Bipolarni tranzistor. Unipolarni tranzistor- JFET i MOSFET. Komponente optičkih komunikacijskih sustava.

    preporučena literatura
    • Biljanović, P.: Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb, 1989.

    • Zulim, I. P. Biljanović: Elektronički sklopovi - zbirka zadataka, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

    • Bovan S.: Upute za laboratorijske vježbe – interna skripta, FESB, Split, 2015.

    dopunska literatura
    • Slapničar, P.; Gotovac S.: Elektronički sklopovi, FESB – Split, 2000.

    • Biljanović, P.: Mikroelektronika, Školska knjiga, Zagreb, 1987.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit planiran je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon završetka semestra. Uvjet za izlazak na drugi kolokvij je minimalno 25 % bodova dobivenih na prvom kolokviju.
    Na završnom ispitu studenti polažu čitavo gradivo. Studenti koji su na međuispitima položili samo dio gradiva preostale dijelove gradiva mogu polagati samo na jednom od dva ljetna ispitna roka.
    Uvjet za izlazak na ispit je 100% (stopostotna) prisutnost na laboratorijskim vježbama te pozitivno ocijenjen kolokvij iz laboratorijskih vježbi.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi i 50% bodova na svakom međuispitu. Nastavnik zadržava pravo usmene provjere gradiva riješenog na kolokvijima.
    Ocjena(%)=0,15L + 0,4(M1 + M2) + 0.05N
    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima,
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    N - prisustvo na nastavi (predavanja i auditorne vježbe) izraženo u postocima
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit koji sadrži 12 teorijskih pitanja i 4 zadatka. Da bi ispit bio uspješno položen student treba imati 50% bodova iz teoretskog dijela ispita i riješena 2 zadatka. Nastavnik zadržava pravo usmene provjere gradiva riješenog na pismenom ispitu.
    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave (ispitna grupa 23).

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Čvrsta tvar. Električna svojstva kristala.

    2 sata
    2.

    Poluvodiči: Neprimjesni poluvodiči. Primjesni poluvodiči.

    2 sata
    3.

    Osnovni zakoni poluvodičke elektronike. Drift i difuzija u poluvodičima.

    2 sata
    4.

    PN spoj u ravnoteži. Propusna polarizacija pn spoja.

    2 sata
    5.

    Nepropusna polarizacija pn spoja. Shockleyeva jednadžba.

    2 sata
    6.

    Strujno-naponska karakteristika poluvodičke diode.

    2 sata
    7.

    Proboj pn spoja. Zener dioda. Kapacitivna dioda. Nadomjesni sklop diode.

    2 sata
    8.

    Bipolarni tranzistor. Područja rada. Normalna polarizacija bipolarnog tranzistora.

    2 sata
    9.

    Parametri bipolarnog tranzistora. Bipolarni tranzistor u spoju ZE i ZB.

    2 sata
    10.

    Statičke karakteristike bipolarnog tranzistora. Nadomjesni modeli.

    2 sata
    11.

    Unipolarni tranzistor. Spojni tranzistor s efektom polja. Područja rada. Statičke karakteristike.

    2 sata
    12.

    MOSFET. Statičke karakteristike. Nadomjesni modeli unipolarnog tranzistora.

    2 sata
    13.

    Komponente optičkih komunikacijskih sustava: optički izvori i fotodetektori. LED, laser dioda, PIN fotodetektor, lavinska fotodioda.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Poluvodiči - čisti; primjesni. Generacija i rekombinacija u poluvodičima.

    2 sata
    2.

    Zakon termodinamičke ravnoteže. Zakon električne neutralnosti.

    2 sata
    3.

    Driftno gibanje nosilaca naboja u poluvodičima.

    2 sata
    4.

    Difuzijsko gibanje nosilaca naboja u poluvodičima.

    2 sata
    5.

    PN spoj. Kontaktni potencijal.

    2 sata
    6.

    Shockley-eva jednadžba - propusna i nepropusna polarizacija pn spoja.

    2 sata
    7.

    Proboj pn spoja. Kapacitivnost osiromašenog područja pn spoja.

    2 sata
    8.

    Bipolarni tranzistor - proračun parametara, područja rada.

    2 sata
    9.

    Proračun komponenti struja normalno polariziranog bipolarnog tranzistora.

    2 sata
    10.

    Bipolarni tranzistor u spoju ZB i u spoju ZE.

    2 sata
    11.

    Unipolarni tranzistor - područja rada.

    2 sata
    12.

    Spojni tranzistor s efektom polja - prijenosna karakteristika, parametri.

    2 sata
    13.

    MOSFET.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Poluvodička ispravljačka dioda

    3 sata
    2.

    Zener dioda

    3 sata
    3.

    Bipolarni tranzistor

    3 sata
    4.

    Unipolarni tranzistor

    3 sata
    5.

    Optoizolator (LED, fototranzistor)

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.