FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  510 Elektrotehnika
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Fizika

    (FEMO01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Razumijevanje temeljnih zakona klasične fizike te njihova primjena na realne probleme kao neophodna podloga za usvajanje daljnjih stručnih znanja u toku studija, kao i usvajanje i nadogradnju profesionalnih znanja tijekom cijele inženjerske karijere.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati temeljne pojave, veličine i zakone fizike,
    2. primijeniti temeljne zakone fizike za izračun fizikalnih veličina,
    3. matematički formulirati i analizirati jednostavne fizikalne probleme koji opisuju opservabilne prirodne pojave,
    4. izmjeriti osnovne fizikalne veličine (masa, sila, moment tromosti, tlak, temperatura…).

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    O fizici. Fizikalne veličine. Međunarodni sustav jedinica ( SI ). Kinematika čestice. Dinamika čestice. Newtonovi zakoni. Kinematika i dinamika sistema čestica. Očuvanje ukupne količine gibanja sistema čestica. Mehanika krutog tijela. Očuvanje momenta količine gibanja. Rad, snaga, energija. Zakon o očuvanju energije. Inercijski i neinercijski sustavi. Gravitacija. Statika fluida. Dinamika fluida. Titranje: Harmoničko titranje. Prigušeno i prisilno titranje. Rezonancija. Mehanički i elektromagnetski valovi. Zvuk. Optika. Toplina i temperatura. Plinski zakoni. Kinetičko molekularna teorija topline. Zakoni termodinamike. Struktura tvari.

    preporučena literatura
    • P. Kulišić: Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 2005.

    • V. Henč-Bartolić, P. Kulišić: Valovi i optika, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

    • M.Grbac: Predavanja iz fizike (u pdf. formatu, dostupno na E-learning portalu FESB-a)

    • M. Grbac: Zadaci iz fizike, 2008, zbirka zadataka u pdf. formatu dostupna na E-learning portalu FESB-a

    • M. Grbac i L. Rađa-Ljubić: Zadaci iz fizike (mehanika i hidromehanika), FESB, Split, 1991.

    • S. Botrić, N. Godinović, M. Grbac, I. Puljak, I. Sorić: Laboratorijske vježbe iz Fizike, Radna verzija, 2006.

    dopunska literatura
    • N. Cindro: Fizika I, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

    • N. Cindro: Fizika II, Školska knjiga, Zagreb, 1985.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se 2 kolokvija, prvi nakon 7 tjedana nastave, drugi na kraju semestra.

    Kolokvij se sastoji od 6 pitanja kojima se ispituje znanje teorije i 3 zadatka. Važno je znati da teorija i zadaci nisu strogo odijeljeni pa se znanje teorije provjerava i primjerima, a zadaci mogu sadržavati teoretska potpitanja.
    Studenti koji ne polože ispit putem kolokvija ili polože djelomično (samo jedan od dva kolokvija) imaju mogućnost na završnom ispitu polagati cijelo gradivo ili samo onaj dio gradiva koji nisu položili putem kolokvija.
    Završni ispit sadrži 6 zadataka i 12 pitanja iz teorije.

    Laboratorijske vježbe su obavezne i po završetku se polaže kolokvij. Da bi student pristupio kolokviju, mora izvesti sve vježbe i kompletirati izvještaje. Na početku laboratorijskih vježbi provjerava se spremnost studenata za izvođenje zadataka.

    Uvjet za pozitivnu konačnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi te minimalno 50% bodova iz teoretskog dijela i 50% bodova iz zadataka na svakom kolokviju ili na završnom ispitu.

    Formiranje ocjene:

    Ocjena(%) = 0,25 L + 0,75 K
    U završnoj ocjeni, laboratorijske vježbe imaju udio od 25%, a ocjena s kolokvija ili završnog ispita 75%.

    Temeljno ispitivanje provodi se pisanim putem, a nadopunjuje po potrebu usmeno. Nakon svake pisane provjere znanja postoji termin za uvid u zadaće i (po potrebi) dodatna pitanja.

    Ispitni rokovi: Ispiti se održavaju prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    O fizici. Fizikalne veličine. Međunarodni sustav jedinica ( SI ). Skalarne i vektorske veličine. Pojam derivacije i integrala.

    2 sata
    2.

    Kinematika čestice. Jednoliko i nejednoliko gibanje po pravcu. Slobodni pad. Složeno gibanje. Kružno gibanje. Centripetalna i tangencijalna akceleracija.

    2 sata
    3.

    Složeno gibanje. Kružno gibanje. Centripetalna i tangencijalna akceleracija.

    2 sata
    4.

    Dinamika čestice. Newtonovi zakoni. Sila trenja. Impuls sile.

    2 sata
    5.

    Kinematika i dinamika sistema čestica. Centar mase. Očuvanje ukupne količine gibanja sistema čestica.

    2 sata
    6.

    Rad, energija. Konzervativne i nekonzervativne sile. Zakon o očuvanju energije. Elastični i neelastični sudari. Snaga.

    2 sata
    7.

    Mehanika krutog tijela. Moment sile. Moment tromosti. Jednadžba rotacije krutog tijela oko nepomične osi. Očuvanje momenta količine gibanja.

    2 sata
    8.

    Inercijski i neinercijski sustavi. Inercijalne sile. Gravitacijska sila. Gravitacijsko polje.

    2 sata
    9.

    Mehanika fluida. Statika fluida. Pascalov zakon, sila uzgona , napetost površine i kapilarnost.

    2 sata
    10.

    Dinamika fluida. Jednadžba kontinuiteta. Bernoulijeva jednadžba.

    2 sata
    11.

    Titranje: Harmoničko titranje. Prigušeno i prisilno titranje. Matematičko i fizikalno njihalo. Rezonancija.

    2 sata
    12.

    Mehanički valovi. Jednadžba vala. Zvuk.

    2 sata
    13.

    Toplina i temperatura. Plinski zakoni. Jednadžba stanja idealnog plina. Kinetičko - molekularna teorija topline. Zakoni termodinamike.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    O fizici. Fizikalne veličine. Međunarodni sustav jedinica ( SI ). Skalarne i vektorske veličine. Pojam derivacije i integrala.

    1 sat
    2.

    Kinematika čestice. Jednoliko i nejednoliko gibanje po pravcu. Slobodni pad. Složeno gibanje. Kružno gibanje. Centripetalna i tangencijalna akceleracija.

    1 sat
    3.

    Složeno gibanje. Kružno gibanje. Centripetalna i tangencijalna akceleracija.

    1 sat
    4.

    Dinamika čestice. Newtonovi zakoni. Sila trenja. Impuls sile.

    1 sat
    5.

    Kinematika i dinamika sistema čestica. Centar mase. Očuvanje ukupne količine gibanja sistema čestica.

    1 sat
    6.

    Rad, energija. Konzervativne i nekonzervativne sile. Zakon o očuvanju energije. Elastični i neelastični sudari. Snaga.

    1 sat
    7.

    Mehanika krutog tijela. Moment sile. Moment tromosti. Jednadžba rotacije krutog tijela oko nepomične osi. Očuvanje momenta količine gibanja.

    1 sat
    8.

    Inercijski i neinercijski sustavi. Inercijalne sile. Gravitacijska sila. Gravitacijsko polje.

    1 sat
    9.

    Mehanika fluida. Statika fluida. Pascalov zakon, sila uzgona , napetost površine i kapilarnost.

    1 sat
    10.

    Dinamika fluida. Jednadžba kontinuiteta. Bernoulijeva jednadžba.

    1 sat
    11.

    Titranje: Harmoničko titranje. Prigušeno i prisilno titranje. Matematičko i fizikalno njihalo. Rezonancija.

    1 sat
    12.

    Mehanički valovi. Jednadžba vala. Zvuk.

    1 sat
    13.

    Toplina i temperatura. Plinski zakoni. Jednadžba stanja idealnog plina. Kinetičko - molekularna teorija topline. Zakoni termodinamike.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod u laboratorijske vježbe

    2 sata
    2.

    Mjerenje duljina i masa. Mjerenje jakosti gravitacijskog polja Zemlje.

    2 sata
    3.

    Mjerenje momenta tromosti. Trenje.

    2 sata
    4.

    Matematičko i fizikalno njihalo. Slaganje titranja – Airyevo njihalo.

    2 sata
    5.

    Ventourijeva cijev. Napetost površine. Određivanje gustoće krutih tijela pomoću uzgona. Određivanje gustoće tekućina pomoću uzgona.

    2 sata
    6.

    Stojni val na žici. Mjerenje brzine zvuka u plinu pomoću Quinkeove cijevi. Mjerenje brzine zvuka u čvrstim tijelima pomoću Kundtove cijevi.

    2 sata
    7.

    Plinski zakoni. Mjerenje specifičnog toplinskog kapaciteta čvrstog tijela.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.